Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Podávanie podnetov, sťažností, návrhov a žiadostí

Podávanie podnetov, sťažností, návrhov a žiadostí

Slovenská obchodná inšpekcia NIE JE oprávnená riešiť:

Podania a dopyty, týkajúce sa kvality a zdravotnej bezpečnosti potravinárskych, poľnohospodárskych a tabakových výrobkov či nekalých obchodných praktík pri ich predaji. Príslušným orgánom dozoru je Štátna veterinárna a potravinová správa a jej regionálne zložky.

Podania a dopyty, týkajúce sa zdravotnej bezpečnosti a neškodnosti jedál, surovín a nápojov v spoločnom stravovaní. Príslušným orgánom dozoru je Úrad verejného zdravotníctva a jeho regionálne zložky. 

Podania a dopyty, týkajúce sa kozmetických výrobkov, rieši Úrad verejného zdravotníctva a jeho regionálne zložky. Úrad verejného zdravotníctva je orgánom dohľadu nad kozmetickými výrobkami.

Podania a dopyty v súvislosti s poskytovaním služieb elektronických komunikácií a poštových služieb rieši od 01.01.2014 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Otázky tvorby a štruktúry cien energií. Ceny a vyúčtovanie energií - elektrina a plyn sú v dozornej právomoci Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Podania a dopyty, týkajúce sa pyrotechnických výrobkov kategórie F4, T2 a P2, rieši Hlavný banský úrad, ktorý je orgánom dohľadu nad pyrotechnickými výrobkami kategórie F4, T2 a P2.

Podnet ku kontrole - nie je sťažnosť!

Za účelom zjednodušenia a urýchlenia postupu pri vybavovaní podaní je žiaduce, aby ich pisatelia označovali ako podnet ku kontrole a nie ako sťažnosť.

Pre podania tohto druhu neplatia žiadne zákonné lehoty na vybavenie. SOI i napriek tomu, že každoročne prijíma tisícky podaní, venuje každému náležitú pozornosť a do plánu kontrol ich zaraďuje v poradí a termíne, ktorý závisí od ich naliehavosti, aktuálnosti a závažnosti. Anonymné podania prešetruje len vtedy, ak sú konkrétne a signalizujú porušenie právnej normy.

Čo je sťažnosť?

V prípade, že máte záujem podať sťažnosť, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje postup pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb alebo právnických osôb.

V zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je sťažnosťou podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým:

 1. sa domáha svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,
 2. poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Sťažnosť môžete podať písomne – poštou alebo elektronickou poštou. Vaša sťažnosť musí byť zrozumiteľná, musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa domáhate a musí byť podpísaná. Lehota na vybavenie sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach je 60 pracovných dní, pričom môže byť so súhlasom vedúceho orgánu verejnej správy predĺžená o ďalších 30 pracovných dní.

Pripomíname, že podanie, ktoré má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu, ako i podanie, ktoré smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu, nie je sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach.

Sťažnosť môžete podať písomne na adresu :

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
Bajkalská 21/A
P. O. BOX 29
827 99 Bratislava

Vážení spotrebitelia,

za účelom urýchlenia vybavenia Vášho podnetu Vás žiadame priložiť k podnetu zároveň KÓPIE všetkých relevantných dokladov, ktorými disponujete, napr.:

REKLAMÁCIA

 • objednávka,
 • doklad o kúpe/faktúra,
 • doklad o uplatnení reklamácie (napr. reklamačný list, poštový podací lístok),
 • doklad o vybavení reklamácie,
 • odborné posúdenie, ak bolo vydané,
 • komunikácia s predávajúcim, prípadne iné .

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (kúpa cez e-shop)

 • objednávka,
 • doklad o kúpe/faktúra,
 • doklad o prevzatí tovaru,
 • odstúpenie od zmluvy spolu s poštovým podacím lístkom,
 • doklad o vrátení finančnej čiastky v prípade, ak táto bola vrátená,
 • komunikácia s predávajúcim, prípadne iné doklady.

 

REKLAMÁCIA ZÁJAZDU

 • ponuka cestovnej kancelárie (CK), na základe ktorej bola uzatvorená zmluva o zájazde,
 • zmluva o zájazde (potvrdenie o zájazde),
 • písomný záznam spísaný na mieste pobytu,
 • doklad o uplatnení reklamácie v CK spolu s poštovým podacím lístkom,
 • doklad o vybavení reklamácie,
 • komunikácia s CK (prípadne s cestovnou agentúrou), prípadne iné doklady.

NEVYŽIADANÁ POŠTA (SPAM)

 • SPAM, z ktorého je zrejmé, kto je odosielateľom a prijímateľom SPAM-u, dátum, čas a samotný obsah SPAM-u, prípadne iné doklady.

Ročné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu/nebytového priestoru

 • zmluva o výkone správy,
 • predmetné Ročné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu/nebytového priestoru,
 • doklad o uplatnení reklamácie spolu s poštovým podacím lístkom,
 • doklad o vybavení reklamácie,
 • komunikácia so správcom, prípadne iné doklady.

 

Podajte podnet