SOI Novinky SOIPonuka motorových vozidiel

Ponuka motorových vozidiel

Kategória: Novinky SOI
Dátum: 27. 7. 2017

Ústredný inšpektorát SOI, Prievozská 32, 827 99 Bratislava ponúka na odpredaj prebytočný majetok štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, ktorý sa nachádza na Inšpektoráte SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, v Banskej Bystrici.

Motorové vozidlo – Seat Cordoba 1.4, rok výroby 2008, farba – strieborná metalíza, najazdených 169 545 km, TK a EK platné do 11/2018, je po dopravnej nehode nefunkčné, potrebná generálna oprava.

Obhliadka: v dňoch 03. 08. 2017 a 10. 08. 2017 od 9,00 – 10,00 h na Inšpektoráte SOI v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, Banská Bystrica.

Písomné ponuky treba doručiť: do 16. 08. 2017 na adresu Ústredný inšpektorát SOI,
Prievozská 32, P.O.Box 29, 827 99 Bratislava
Na ponuky doručené po stanovenom termíne sa neprihliada a budú vrátené.
Každý záujemca je povinný uviesť účel ďalšieho využitia motorového vozidla.
Povinné označenie obálky: meno a adresa záujemcu, výrazné označenie na obálke: NEOTVÁRAŤ – PONUKA NA AUTO
Ceny uvádzať vrátane DPH.

Otváranie obálok a vyhodnotenie cenových ponúk: dňa 17.08.2017 o 9,00h v kancelárii č. 302a na Ústrednom inšpektoráte SOI, Prievozská 32, v Bratislave.

Víťaz – najvyššia cenová ponuka
Požiadavky na bezodplatný prevod na štátne rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a VÚC majú prednosť pred odplatným prevodom (predajom).
Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku štátu podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Zmluva o bezodplatnom prevode ako i kúpno-predajná zmluva musí byť odsúhlasená.
Ministerstvom hospodárstva SR a bude platná po zverejnení v centrálnom registri zmlúv.

Informácie: na tel. č. 0915 796 629 JUDr. Macík