SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontrol tepelnoizolačných výrobkov

Výsledky kontrol tepelnoizolačných výrobkov

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 18. 5. 2017
Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) v termíne od 13. 03. do 24. 03. 2017 uskutočnila celoslovenskú kontrolnú akciu, zameranú na kontrolu požiadaviek pri uvádzaní a sprístupňovaní tepelnoizolačných výrobkov na trh v SR.

Cieľom celoslovenskej kontrolnej akcie bolo preveriť plnenie stanovených požiadaviek v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v znení vyhlášky MDVRR SR č. 177/2016 Z. z, v sortimentnej skupine stavebných výrobkov- tepelnoizolačných výrobkov uvedených a sprístupnených na trhu SR.

Predmetom kontroly boli tepelnoizolačné výrobky pre budovy z expandovaného polystyrénu (EPS) a minerálnej vlny (MW) používané na tepelnú izoláciu budov, ktoré boli uvedené a sprístupnené na trhu v SR. Výrobky sa zhotovujú v tvare dosiek, pásov alebo zvitkov a pod. Tepelnoizolačné výrobky, či už z EPS alebo MW, patria do harmonizovanej časti stavebných výrobkov, na ktoré sa vzťahujú podmienky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (ďalej len „nariadenie č. 305/2011“). Posúdenie a overenie nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku sa vykonáva podľa ustanovení harmonizovaných európskych noriem:

 • STN EN 13162 + A1 Tepelnoizolačné výrobky pre budov. Prefabrikované výrobky z minerálnej vlny (MW). Špecifikácia.
 • STN EN 13 163 + A1 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS). Špecifikácia.

Výrobky z EPS sú rozdelené na štyri typy, ktoré sa vzťahujú na ich plánované použitie:

 • EPS i: zaťažované použitia, kde i predstavuje deklarovanú hodnotu (vyjadrenú napätím v tlaku pri 10% stlačení);
 • EPS S: nezaťažované použitia;
 • EPS SD: nezaťažované použitia s akustickými vlastnosťami;
 • EPS T: použitia v plávajúcich podlahách.

Obsahom kontroly bola:

 • kontrola dokumentov súvisiacich s posúdením a overením nemennosti parametrov (vyhlásenie o parametroch resp. ES vyhlásenie zhody, protokoly o skúškach),
 • vizuálna kontrola označenia CE a oprávnenosť jeho použitia,
 • odber vzoriek na posúdenie parametrov.

Kontrola dokumentácie

Vyhlásenie o parametroch (ďalej len „VoP“) vypracováva výrobca na základe posúdenia a overenia nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku. Po jeho vypracovaní môže výrobok označiť CE.

Pri kontrole sa inšpektori zamerali najmä na:

 • dátum vypracovania VoP,
 • či VoP vypracoval výrobca,
 • údaje uvedené vo VoP – odkaz na uplatnenú normu, jednoznačnú identifikáciu výrobcu,
 • či sa VoP vzťahuje na kontrolovaný výrobok (dátum výroby výrobku musí byť v súlade s uplatnenou technickou normou, číslo VoP musí byť totožné s číslom VoP na výrobku).

Vizuálna kontrola požiadaviek na značenie

Na označenie CE sa uplatňujú všeobecné zásady ustanovené v čl. 30 nariadenia (ES) č. 765/2008. Označenie CE musí byť umiestnené na výrobku alebo ak to nie je možné tak na sprievodnom štítku, na obale alebo v sprievodnej dokumentácií.

Za označením CE sa uvádzajú (čl. 9 ods. 2 nariadenia č. 305/2011):

 • dve posledné číslice roku, v ktorom sa prvýkrát pripojilo,
 • meno a registrovaná adresa výrobcu alebo identifikačná značka umožňujúca ľahkú a jednoznačnú identifikáciu mena a adresy výrobcu,
 • jedinečný identifikačný kód typu výrobku,
 • referenčné číslo vyhlásenia o parametroch,
 • úroveň alebo trieda deklarovaných parametrov,
 • odkaz na uplatnenú harmonizovanú technickú špecifikáciu, prípadne identifikačné číslo notifikovanej osoby a zamýšľané použitie, ako sa uvádza v uplatnenej harmonizovanej technickej špecifikácii.

Výsledky kontroly

Inšpektori SOI v rámci kontrolnej akcie vykonali 79 kontrol u výrobcov a distribútorov. Celkovo skontrolovali 350 druhov tepelnoizolačných výrobkov určených na predaj spotrebiteľom. Nedostatky boli zistené v 8 prevádzkových jednotkách pri 24 druhoch výrobkov v celkovej hodnote 20 346,37 €, kedy:

 • 15 druhov výrobkov v hodnote 17 731,14 € malo nedostatočné označenie,
 • ku 3 druhom výrobkov v hodnote 1204,24 € bolo predložené vyhlásenie o parametroch v cudzom jazyku,
 • ku 3 druhom v hodnote 736,37 € nebolo predložené vyhlásenie o parametroch,
 • 3 druhy výrobkov v hodnote 674,62 € neboli označené CE.

Poznámka: Pri niektorých druhoch boli zistené súbežne viaceré nedostatky.

Nedostatky zistené pri kontrolách u distribútorov boli kontrolovanými subjektami dobrovoľne odstránené, pričom sa tieto subjekty zaviazali, že do ich odstránenia nebudú výrobky ďalej sprístupňovať a distribuovať. Pri 2 druhoch výrobkov, ktoré neboli označené požadovanými údajmi za označením CE, bol kontrolovanej osobe uložený záväzný pokyn podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 128/2002 Z. z o štátnej kontrole vnútorného trhu v znení neskorších predpisov - vykonať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a povinnosť informovať SOI o odstránení tohto nedostatku.

Súčasťou kontrolnej akcie bol aj odber vzoriek tepelnoizolačných dosiek z EPS (i) F, ktoré sú určené pre zabudovanie do fasád, kde (i) predstavuje deklarovanú hodnotu (vyjadrenú napätím v tlaku pri 10% stlačení). Celkovo bolo odobratých 8 druhov dosiek EPS rôznych hrúbok, z ktorých 3 nedosiahli parametre požadované normami. Výrobky nedosiahli požadované parametre napätia v tlaku pri 10% stlačení (CS(10)70), pevnosti v ohybe (BS115) alebo objemovej hmotnosti (od 13,5 do 18 kg/m3), pri ktorej je možné zabudovať výrobky do fasády.

Záver

Zistené nedostatky pri kontrole dokumentov a požiadaviek na značenie tepelnoizolačných výrobkov predstavovali len necelých 7 % z celkového počtu kontrolovaných druhov. Z tohto hľadiska možno skonštatovať, že výrobcovia a distribútori výrobkov, aj napriek zisteným nedostatkom, dodržiavajú podmienky pri uvádzaní a sprístupňovaní týchto výrobkov na trh v SR v súlade s platnou legislatívou. Naopak, negatívnym zistením je fakt, že až 37,5 % z odobratých vzoriek nevyhovelo technickým požiadavkám na výrobky. Tieto výrobky nedosiahli požadované parametre napätia v tlaku pri 10% stlačení (CS(10)70), pevnosti v ohybe (BS115) alebo objemovej hmotnosti (od 13,5 do 18 kg/m3), pri ktorej je možné zabudovať výrobky do fasády. Vo vzťahu k prospešnosti vykonanej akcie uvádzame, že akcia plnila aj funkciu osvety, v rámci ktorej kontrolované osoby získali informácie dôležité pre ich ďalšiu podnikateľskú činnosť.