SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky skúšok vlastností dosiek z expandovaného polystyrénu (EPS) za rok 2014

Výsledky skúšok vlastností dosiek z expandovaného polystyrénu (EPS) za rok 2014

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 17. 12. 2014

Expandovaný polystyrén (EPS) je osvedčeným tepelno-izolačným materiálom. EPS patrí v súčasnosti medzi najrozšírenejšie tepelnoizolačné materiály a to najmä vďaka cene a svojim vlastnostiam. Použitie EPS v stavebníctve je rôznorodé. Uplatňuje sa na väčšine stavieb – vo verejných alebo súkromných budovách, rodinných domoch, nebytových alebo dopravných stavbách.

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) ako orgán trhového dohľadu nad stavebnými výrobkami sa dohľadu nad EPS venuje systematicky a dlhodobo. V kontrolách pokračovala aj v roku 2014, či už išlo o kontrolu dokumentácie k výrobku podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, alebo kontrolu vlastností odobratých vzoriek EPS.

Podľa Vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z. patrí EPS do regulovanej oblasti stavebných výrobkov a vzťahuje sa naň harmonizovaná európska norma STN EN 13163 „Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS). Špecifikácia.“

Na základe poznatkov z minulých rokov alebo podnetov fyzických alebo právnických osôb bolo odobraných a vyhodnotených 5 druhov EPS.

Na vzorkách EPS boli odskúšané vlastnosti podľa noriem:

  • STN EN 13 163:2013 - napätie pri 10 % stlačení,  pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky a  pevnosť  v ohybe.
  • STN 72 7221-2:2010 - objemová hmotnosť.

Výsledky skúšok

Výrobok, ktorý je na základe normy STN EN 13163 kvalifikovaný a označený ako EPS 70, musí dosahovať pri napätí v tlaku pri 10 % stlačení minimálne 70 kPa a zároveň pri pevnosti pri ohybe minimálne 115 kPa. V zmysle STN 72 7221-2, tab.1 platí, že EPS je vhodný na zateplenie fasád, ak sa jeho objemová hmotnosť nachádza v hraniciach 13,5 ~ 18 kg.m-3.

Z 5 skúšaných druhov EPS podľa normy STN EN 13 163:2013 nevyhoveli 3 druhy, z toho 1 druh z Poľska, 1 z Českej republiky a 1 druh z Maďarska. Tieto vzorky nedosiahli minimálne požadovanú hodnotu 115 kPa v pevnosti pri ohybe a v jednom prípade výsledok skúšky objemovej hmotnosti ukázal nižšiu hodnotu ako 13,5 kg.m-3. Pozitívom kontroly bolo, že 2 vyhovujúce druhy EPS boli vyrobené na Slovensku.

Výrobcovia nevyhovujúcich výrobkov boli SOI vyzvaní na prijatie dobrovoľných opatrení na ochranu trhu. Vo všetkých 3 prípadoch ich výrobcovia dobrovoľne prijali.