SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky skúšok vlastností dosiek z expandovaného polystyrénu (EPS) - priebežná správa

Výsledky skúšok vlastností dosiek z expandovaného polystyrénu (EPS) - priebežná správa

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 4. 12. 2013

Expandovaný polystyrén (EPS) sa ako tepelnoizolačný materiál v priebehu mnohých rokov výborne osvedčil pri zatepľovaní podláh, stien, stropov a striech rodinných domov, bytových domov, administratívnych budov, škôl alebo nemocníc.

S ohľadom na zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov má EPS ako stavebný tepelnoizolačný materiál významné postavenie aj pri dodatočnom zatepľovaní obytných domov t. j. i naplnení požiadaviek vyplývajúcich z ustanovení tohto zákona.

Preto SOI aj v roku 2013 pokračovala v kontrole jeho vlastností aj prostredníctvom odberov vzoriek EPS či už na základe poznatkov z minulých rokov alebo podnetov fyzických alebo právnických osôb. Celkom bolo do toho času odobraných a vyhodnotených 5 druhov EPS.

Na vzorkách EPS boli odskúšané vlastnosti podľa noriem:

  • STN 72 7221-2: 2010 – objemová hmotnosť,
  • STN EN 13 163:2009 (2013) - napätie pri 10 % stlačení, pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky a pevnosť v ohybe.

Výsledky skúšok

Z 5 skúšaných druhov EPS podľa normy STN EN 13 163:2009 nevyhoveli 3 druhy, z toho 2 druhy od poľských výrobcov a 1 druh od slovenského výrobcu.

V zmysle STN 72 7221-2, tab.1 platí, že EPS je vhodný na zateplenie fasád, ak sa jeho objemová hmotnosť nachádza v hraniciach 13,5 ~ 18 kg.m-3. Táto požiadavka nebola splnená u 2 druhov EPS, nakoľko namerané priemerné hodnoty objemovej hmotnosti sa nachádzali pod úrovňou spodnej hranice a to v rozpätí od 12,9 do 13,1 kg.m-3.

Za zmienku stojí, že ani jeden zo skúšaných druhov nebol vyhovujúci vo všetkých skúšaných vlastnostiach.

S výsledkami skúšok boli výrobcovia oboznámení v každom prípade, pričom buď dobrovoľne prijali opatrenia na ochranu trhu, alebo opatrenia na zákaz dodávky a predaja nevyhovujúcich druhov uložila SOI.