SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky skúšok vlastností dosiek z expandovaného (penového) polystyrénu EPS

Výsledky skúšok vlastností dosiek z expandovaného (penového) polystyrénu EPS

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 11. 1. 2011

S ohľadom na zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov má expandovaný polystyrén (EPS) ako stavebný tepelnoizolačný materiál významné postavenie pri dodatočnom zatepľovaní obytných domov t. j. i naplnení požiadaviek vyplývajúcich z ustanovení tohto zákona.

Dodatočné zateplenie vyžaduje značné finančné prostriedky, ktoré fyzické, príp. právnické osoby získavajú na základe poskytnutia úveru z Vládneho programu zatepľovania cez Štátny fond rozvoja bývania. S ohľadom na túto skutočnosť je nevyhnuté kontrolovať kvalitu (vlastnosti) materiálov použitých na zateplenie, aby finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu boli zhodnotené čo najefektívnejšie.

Podnety fyzických a právnických osôb zaznamenané v roku 2010, ako aj poznatky SOI z predchádzajúceho obdobia, boli dôvodom na vykonanie kontroly vlastností expandovaného polystyrénu určeného na zateplenie obvodových múrov budov (EPS fasáda) skúšaním jeho vzoriek odobratých z priamej ponuky trhu.

Odber vzoriek sa uskutočnil v dvoch etapách - v mesiacoch jún a október. Celkom bolo odobratých a odskúšaných 12 vzoriek, pričom každá bola od iného výrobcu.

Z dvanástich skúšaných vzoriek EPS bolo 6 druhov vyrobených v Poľsku, 3 druhy v SR a 3 druhy v ČR.

Na vzorkách EPS boli podľa nižšie uvedených noriem odskúšané nasledovné vlastností:

  • STN 72 7221-2: 2010 - objemová hmotnosť
  • STN EN 13163: 2009 - napätie v tlaku pri 10% stlačení

- pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky

- pevnosť v ohybe

Výsledky skúšok

preukázali v zmysle STN EN 13163: 2009 nezhodu nameraných hodnôt vytypovaných vlastností EPS s parametrami deklarovanými výrobcom na obale výrobku v prípade 6 druhov od poľských výrobcov, v dôsledku čoho boli tieto druhy klasifikované ako nevyhovujúce. Z uvedeného počtu 3 druhy EPS nevyhoveli vo všetkých štyroch skúšaných vlastnostiach.

V zmysle STN 72 7221-2, tab.1 platí, že EPS je vhodný na zateplenie fasád, ak sa jeho objemová hmotnosť nachádza v hraniciach 13,5 ~ 18 kg/m3.

Táto požiadavka nebola splnená u 4 druhov, nakoľko namerané priemerné hodnoty objemovej hmotnosti sa nachádzali pod úrovňou spodnej hranice a to v rozpätí od 9,4 do 13,0 kg/m3.

Doterajšie poznatky, ale aj výsledky merania dokumentujú, že v prípade výrazného poklesu objemovej hmotnosti EPS (10,8 a 9,4 kg/m3) sa môžu niektoré deklarované parametre znížiť až o 25 %. Preto objemová hmotnosť EPS môže byť pre spotrebiteľa pri kúpe orientačným ukazovateľom k posúdeniu deklarovaných parametrov vlastností.

Vybrané vlastnosti ostatných skúšaných druhov a výrobcov EPS požiadavkám uvedených noriem vyhoveli.

Výrobcovia boli s výsledkami skúšok oboznámení. Na nevyhovujúce druhy EPS inšpektori SOI uložili zákaz dodávky a predaja.