SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky medzinárodného projektu JA2013 - chemikálie v textile

Výsledky medzinárodného projektu JA2013 - chemikálie v textile

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 17. 5. 2016
Pre zlepšenie informovanosti spotrebiteľov aj podnikateľov Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) zverejňuje výsledky medzinárodných projektov spracované organizáciou PROSAFE, ktorá bola ich koordinátorom.

Ich súčasťou bol aj projekt na chemikálie v textile, zameraný na detské textilné výrobky a oblečenie pre tehotné ženy – „Joint Action 2013 on Chemicals in Clothing“, ktorý bol začatý v roku 2013 a toho času je už ukončený.

Medzinárodný projekt JA2013 prebiehal pod záštitou organizácie PROSAFE a projektu na chemikálie v textile sa okrem Slovenska zúčastnili aj nasledovné členské štáty: Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Španielsko a Holandsko.

Keďže v tomto projekte sa primárne sústredilo na testovanie textilných výrobkov určených pre deti a tehotné ženy, čiže išlo o sortiment určený pre najcitlivejšiu skupinu spotrebiteľov – deti a pri ich používaní mala byť garantovaná čo najvyššia úroveň bezpečnosti, hlavnými cieľmi projektu bolo:

 • zabezpečiť, aby boli na trh uvádzané iba bezpečné výrobky,
 • rozvíjať spoluprácu medzi jednotlivými členskými štátmi,
 • rozvíjať spoluprácu s colnými orgánmi,
 • rozvíjať komunikáciu medzi orgánmi trhových dohľadov a ekonomickými subjektmi.

Projekt prebiehal v dvoch fázach - zimnej a letnej fáze, pričom každý z participujúcich štátov odobral približne 25 textilných výrobkov v oboch fázach projektu. V rámci účasti na citovanom medzinárodnom projekte bolo jednotlivými účastníkmi na overenie bezpečnosti odobratých celkovo 302 textilných výrobkov, ktoré boli rozčlenené do niekoľkých kategórií, konkrétne:

Letná fáza:

 • detská spodná bielizeň;
 • detské pyžamá;
 • detské plavky;
 • detská plastová obuv (flip flopy, crocsy);
 • detské športové oblečenie.

Zimná fáza:

 • detská spodná bielizeň;
 • detské pyžamá;
 • detská plastová obuv (crocsy, detské gumáky);
 • tehotenské nohavice;
 • kožené rukavice.

Odobraté výrobky boli následne zaslané na testovanie do skúšobného laboratória AIJU vo španielskom meste Alicante (priemyselná zóna Ibi), ktoré bolo vybraté v rámci projektu.

Testovanie odobratých výrobkov bolo zamerané na obsah chemikálií, ftalátov a ťažkých kovov v textile ako:

 • azofarbivá
 • formaldehyd
 • ftaláty
 • ťažké kovy (olovo, kadmium)
 • organické látky
 • chróm VI. (v kožených výrobkoch).

Celkovo bolo vykonaných 1 454 skúšok na 302 textilných výrobkoch. Jedným z cieľov tohto medzinárodného projektu bolo overiť, či predmetné výrobky zodpovedajú Prílohe č. XVII. k Nariadeniu EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) Vyhláške MH SR č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení neskorších predpisov (ďalej len nariadenie).

V rámci účasti SOI na tomto projekte inšpektori odobrali 50 textilných výrobkov.

Z výsledkov skúšok vyplynulo, že:

 • u troch detských výrobkov bol zistený nadlimitný obsah ftalátov a pri jednom výrobku - nepodšité kožené rukavice bol zistený nadlimitný obsah azofarbív. Vzhľadom na zistený obsah azofarbív boli predmetné rukavice kvalifikované ako nebezpečný výrobok.

Kontrolovaný subjekt predmetný výrobok stiahol z trhu a informoval spotrebiteľov o možnom riziku a o možnosti vrátenia výrobku, pričom im bude vrátená kúpna cena za výrobok.

Výsledky skúšok textilných výrobkov odobratých v rámci projektu preukázali, že v 19 výrobkoch sa nachádzali nadlimitné množstvá chemických látok, ale pre absenciu ich obmedzenia v legislatíve podľa citovaného nariadenia bolo možné vyvodiť zodpovednosť u ekonomických operátorov len v štyroch prípadoch.

Informácie o medzinárodnom projekte a súhrnné výsledky zistené všetkými zúčastnenými členskými štátmi sú obsahom záverečnej správy, vypracovanej koordinátorom projektu a prezentovanej na záverečnej konferencii k projektom JA2013, ktorá sa uskutočnila v r. 2016 v Bruseli a súčasne bude publikovaná na webovej stránke organizácie PROSAFE.