SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontroly tepelnoizolačných dosiek z extrudovanej polystyrénovej peny (XPS)

Výsledky kontroly tepelnoizolačných dosiek z extrudovanej polystyrénovej peny (XPS)

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 8. 8. 2014

V období od 12. 05. 2014 do 30. 05. 2014 inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie vykonali celoslovenskú kontrolu, zameranú na dodržiavanie ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, týkajúceho sa harmonizovaných podmienok uvádzania stavebných výrobkov na trh, zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch, Vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov a harmonizovanej európskej normy STN EN 13164 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z extrudovanej polystyrénovej peny (XPS). Špecifikácia.

Predmetom kontroly boli tepelnoizolačné dosky z extrudovanej polystyrénovej peny, ktoré sú bežne dostupné pre spotrebiteľov.

Cieľom kontroly bolo zistiť, či výrobcovia a distribútori predmetných tepelnoizolačných dosiek dodržujú podmienky uvádzania a sprístupňovania výrobkov na trh, a to najmä či:

•    boli posúdené a overené parametre týchto výrobkov,
•    bolo vypracované vyhlásenie o parametroch,
•    výrobky sú označené označením CE,
•    informácie o výrobku sú uvedené v štátnom jazyku.

Výsledky kontroly

Inšpektori SOI prekontrolovali spolu 73 prevádzkových jednotiek (ďalej len „PJ”). Nedostatky zistili v 8 kontrolovaných PJ, čo predstavuje takmer 11 % z celkového počtu kontrolovaných PJ.

Celkovo prekontrolovali 254 druhov tepelnoizolačných dosiek z extrudovanej polystyrénovej peny v hodnote 251 942,39 €. Z uvedeného počtu kontrolovaných druhov boli zistené nedostatky pri 27 druhoch dosiek v celkovej hodnote 16 316,07 €, z toho v 5 prípadoch išlo o nesprávne označenie výrobku, resp. označenie CE v nesprávnom tvare.

Podnikateľské subjekty prijali dobrovoľné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov vo všetkých 27 prípadoch.

Počas kontrol v PJ vykonali inšpektori aj odbery 4 druhov tepelnoizolačných dosiek z extrudovanej polystyrénovej peny. Na odobratých vzorkách boli vykonané skúšky na zistenie parametrov vlastností výrobku, ktoré deklarovali výrobcovia vo vyhlásení o parametroch a tiež na samotnom výrobku.

Všetky skúšané vzorky dosiek dosiahli minimálne požadované hodnoty a vyhoveli tak norme STN EN 13 164.