SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontroly hračiek - 1. etapa

Výsledky kontroly hračiek - 1. etapa

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 11. 8. 2014

Slovenská obchodná inšpekcia vykonala na základe plánu práce na I. polrok 2014 v období apríl – jún 2014 celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na kontrolu hračiek. Predmetom kontroly boli hračky vstupujúce na jednotný trh Európskej únie, ako aj hračky, ktoré už boli sprístupnené na trhu Slovenskej republiky. Inšpektori overovali, či sú hračky označené všetkými požadovanými údajmi, teda či si jednotlivé hospodárske subjekty plnia svoje povinnosti podľa zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek v znení neskorších predpisov. Súčasťou kontroly bolo aj overenie bezpečnosti a zhody vlastností hračiek s technickými požiadavkami, ktoré sa vykonávalo laboratórnymi skúškami na odobratých vzorkách hračiek

1. Hračky vstupujúce na trh Európskej únie z tretích krajín

Inšpektori vykonávali kontroly na základe hlásení zasielaných colnými úradmi, pričom kontrolovali, či hračky vstupujúce na trh EÚ majú označenie CE, či je na nich alebo na ich obale označenie výrobcu a dovozcu požadovaným spôsobom a či sú hračky označené údajom umožňujúcim ich identifikáciu. V prípade podozrenia na nebezpečnosť vykonali odber vzoriek, ktorý realizovali najmä pri dovoze bábik, za účelom overenia, či obsahujú nadlimitné množstvo ftalátov.

Výsledky kontroly

V sledovanom období colné úrady zaslali na príslušné inšpektoráty SOI celkom 50 informačných hlásení. Na základe týchto hlásení inšpektori vykonali 14 kontrol a následne vydali pre colné úrady záväzné stanoviská na prepustenie, resp. neprepustenie hračiek do voľného obehu. V 10 prípadoch boli hračky správne označené všetkými požadovanými údajmi a mohli byť prepustené do voľného obehu. Pri 4 kontrolách zistili inšpektori nedostatky najmä v označení údajmi o výrobcovi a dovozcovi, preto inšpektoráty vydali záväzné stanovisko neprepustiť hračky do voľného obehu. Po ich doplnení a doznačení na základe relevantných dokladov boli hračky prepustené do voľného obehu. Pri kontrole bolo odobratých 6 druhov bábik, ktoré mali niektoré časti vyrobené z mäkčeného PVC. Laboratórnymi skúškami bolo zistené, že neobsahujú nadlimitné množstvo ftalátov a môžu byť prepustené do voľného obehu.

2. Hračky sprístupnené na trhu Slovenskej republiky

Inšpektori vykonávali kontroly u hospodárskych subjektov v celom dodávateľsko-odberateľskom reťazci. Pri kontrole považovali všetky hračky za hračky uvedené na trh po 20. júli 2011, ak výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca a distribútor nepreukázali opak.
Kontroly vykonali celkom v 156 prevádzkových jednotkách, predovšetkým v špecializovaných predajniach hračiek, v predajniach s prevládajúcim sortimentom hračiek, ako aj v skladových priestoroch distribútorov a dovozcov. Celkom zistili nedostatky v označovaní a poskytovaní informácií u 557 druhov hračiek v celkovej hodnote 11 730,45 €.

Kontrola označovania a poskytovania informácií

Inšpektori vizuálnou kontrolou zisťovali plnenie požiadaviek označovania a poskytovania informácií pre spotrebiteľa. Overovali, či hračky:

  • majú označenie CE, ktoré musí byť umiestnené na hračke, prípadne na obale, pripnutom štítku alebo v návode a musí mať požadovaný tvar a rozmery;
  • či sú označené údajmi o výrobcovi, prípadne dovozcovi, ak ide o hračky, ktorých výrobca má sídlo mimo Európskej únie;
  • či sú označené údajom, umožňujúcim ich identifikáciu, napr. typovým číslom, sériovým číslom, číslom modelu a podobne;
  • či obsahujú bezpečnostné upozornenie alebo návod na použitie, ak to ich charakter a účel použitia vyžaduje;
  • či sú tieto upozornenia a návody v štátnom jazyku.

Konkrétne zistenia sú uvedené v tabuľke:

 

 Zistený nedostatok
Počet druhov
Hodnota v Euro
 Bez označenia CE resp. jeho nesprávny tvar a veľkosť   27  438,22
 Neoznačenie výrobcom a jeho adresou  361  8 896,56
 Neoznačenie dovozcom a jeho adresou
 272  5 157,19
 Chýbajúce identifikačné údaje  80  1 372,40
 Chýbajúce upozornenia a návody
 98  1 659,48
 Upozornenia a návody neuvedené v štátnom jazyku
 154  3 129,13

Poznámka: vzhľadom na to, že niektoré druhy kontrolovaných hračiek vykazovali súbežne viaceré nedostatky v označovaní, počet druhov a hodnota nekorešponduje so sumárnym počtom druhov s nedostatkami

Zo zistených nedostatkov vyplýva, že hospodárske subjekty, uvádzajúce hračky na trh (výrobca a dovozca), si ešte stále plne neuvedomujú svoju povinnosť, vyplývajúcu zo smernice o bezpečnosti hračiek, označiť na hračke alebo na jej obale, prípadne na priloženom štítku svoje meno a adresu. Adresa pritom musí uviesť konkrétne miesto, na ktorom ich je možné kontaktovať. Pozostáva teda z názvu mesta, ulice a čísla domu, prípadne poštovej schránky a poštového smerového čísla. Webová lokalita sa môže použiť len ako doplňujúca informácia.

Tak ako pri kontrolách v minulom období, aj teraz inšpektori opakovane zistili, že hospodárske subjekty stále ponúkajú na predaj hračky, ktoré neobsahujú upozornenia a návody na použitie v štátnom jazyku, napriek zneniu zákona o bezpečnosti hračiek, ktorý jasne stanovuje, že upozornenia a bezpečnostné pokyny sa uvádzajú v štátnom jazyku.

Inšpektori SOI pri zistených nedostatkoch v označovaní a poskytovaní informácii uložili opatrenia na ich odstránenie alebo kontrolované osoby využili možnosť ich odstrániť dobrovoľne. Konkrétne podľa § 6 zákona č. 128/2002 Z. z. inšpektori uložili opatrenia na mieste, t. j. zakázali predaj alebo dodávku hračiek do vykonania nápravy, resp. nariadili záväzným pokynom kontrolovanej osobe vykonať opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov na 375 druhoch hračiek v hodnote 8 904,21 €. Dobrovoľné opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov prijali kontrolované subjekty na 182 druhov hračiek v hodnote 2 826,24 €.

Odber vzoriek – kontrola bezpečnostných požiadaviek

V rámci kontrolnej akcie inšpektori odobrali celkom 27 druhov hračiek na overenie ich bezpečnosti.

Najväčšiu skupinu odobratých vzoriek predstavovali hračky vyrobené úplne alebo čiastočne z mäkčeného PVC. Ide o hračky, ktoré sa pomerne často vyskytujú v ponuke pre spotrebiteľa, najmä bábiky a rôzne zvieratká, pričom ako zmäkčovadlá sa v plaste môžu vyskytovať ftaláty, ktoré sú definované ako látky poškodzujúce reprodukciu. Podľa prílohy k Nariadeniu EP a Rady č. 1907/2006 REACH sa tieto druhy ftalátov môžu vyskytovať v hračkách len v koncentrácii do 0,1 hmot. %.

Ďalšou skupinou hračiek, na ktorú inšpektori upriamili svoju pozornosť pri odbere vzoriek, boli hračky určené pre najzraniteľnejšiu skupinu detí, a to pre deti do 36 mesiacov. Ide najmä o hrkálky, jednoduché skladačky, triediče tvarov a mäkké textilné hračky. U týchto hračiek sa podľa harmonizovanej európskej normy overovalo, či sa skúšaním oddelia malé časti, ktoré úplne zapadnú do valca na malé časti a môžu tak predstavovať pre malé deti riziko zadusenia. Rovnako riziko zadusenia môžu predstavovať aj ľahko oddeliteľné prísavky a náustky u hračiek, ktoré sú určené na vkladanie do úst.

Výsledky skúšania:

 

Druh hračky 
Overovaná požiadavka 
Počet vzoriek
Vyhovuje 
    Nevyhovuje
Hračky určené pre deti do 36 mesiacov
Prítomnosť malých častí, ľahko oddeliteľné malé časti
 10  4  6
Hračky vyrobené čiastočne alebo úplne z mäkčeného PVC
Nadlimitný obsah ftalátov
 11  5  6
Hračky predstavujúce hudobné nástroje
Ľahko oddeliteľné náustky
 2  2  0
Hračky so strelami s prísavkami
Ľahko oddeliteľné prísavky
 4 1  3

Z celkového počtu 27 skúšaných druhov hračiek nevyhovelo požiadavkám na bezpečnosť 15 druhov, čo je 55,5 %. Nevyhovujúce hračky predstavujú pre deti závažné riziko ohrozenia zdravia, nespĺňajú požiadavky bezpečného výrobku a teda sú nebezpečnými výrobkami.

SOI pri šetrení uložila opatrenia na ochranu trhu pred nebezpečnými výrobkami - zákaz ich predaja, distribúcie a uvádzania na trh resp. uvedené opatrenia prijali kontrolované subjekty dobrovoľne. Každý prípad nebezpečnej hračky šetrí SOI až k subjektu, ktorý je zodpovedný za jej uvedenie na trh Slovenskej republiky a oznámenie o nebezpečnom výrobku zverejňuje na svojej webovej stránke.

Záver

Keďže nová smernica o bezpečnosti hračiek, a teda aj zákon č. 78/2012 Z. z. sa vzťahujú len na hračky uvedené na trh po 20. júli 2011, Slovenská obchodná inšpekcia začala s rozsiahlejšou kontrolnou akciou plnenia povinností hospodárskych subjektov sprístupňujúcich hračky na trh až v tomto období, kedy už bolo reálne očakávať, že táto podmienka je u kontrolovaných druhov hračiek splnená. Naviac podľa novely zákona o bezpečnosti hračiek sa všetky hračky už považujú za uvedené na trh po 20. júli 2011, ak príslušný hospodársky subjekt nepreukáže opak.

Ako z výsledkov kontroly vyplýva, na trhu sa stále vyskytujú pomerne často hračky, na ktorých nie je uvedené označenie výrobcu resp. dovozcu predpísaným spôsobom. Zákon v tomto smere jasne ukladá povinnosť výrobcovi a dovozcovi uviesť na hračke alebo na jej obale, prípadne v návodoch a bezpečnostných pokynoch svoje meno a adresu. Ak táto povinnosť nie je splnená, distribútor nesmie takúto hračku distribuovať resp. predávať. Povinným uvádzaním týchto údajov spolu s označením identifikujúcim hračku sa má zabezpečiť lepšia vysledovateľnosť hlavne v prípade, ak hračka nevyhovuje bezpečnostným požiadavkám.

Pri odbere vzoriek inšpektori venovali zvýšenú pozornosť tým druhom hračiek, ktoré v predchádzajúcich obdobiach vykazovali zvýšenú mieru nebezpečnosti, a to najmä hračkám vyrobeným z mäkčeného PVC a hračkám, ktoré z dôvodu uvoľnenia malých častí môžu byť potenciálnym zdrojom zadusenia v prípade ich prehltnutia malými deťmi. Napriek tomu, že ftaláty, ako látky poškodzujúce reprodukciu, sú už dlhšiu dobu v hračkách zakázané alebo je obmedzené ich množstvo, ešte stále sa na trhu nachádzajú hračky s nadlimitným obsahom ftalátov. Najčastejšie ide o bábiky, dovážané najmä z Číny, ktoré majú z mäkčeného PVC vyrobené hlavy. Skúšaním boli opakovane zistené prípady, keď množstvo ftalátov bolo v tomto materiáli vysoko prekročené.

SOI uskutoční rovnakú kontrolnú akciu aj v druhej polovici roku 2014 s cieľom zistiť, či hospodárske subjekty zlepšili plnenie svojich povinností vyplývajúcich zo zákona.