Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontrol - športové kolobežky

Výsledky kontrol - športové kolobežky

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 14. 7. 2016

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI) ako orgán trhového dozoru nad bezpečnosťou výrobkov sa v rámci plánu práce na I. polrok 2016 a na základe negatívnych výsledkov dosiahnutých v medzinárodnom projekte zameranom na bezpečnosť kolobežiek „JA2013 on Kick Scooters,“ ktorého sa SOI aktívne zúčastňovala v rokoch 2014 – 2016, venovala kontrole športových kolobežiek.

Kolobežky sú dávno známym výrobkom a prešli rôznymi fázami vývoja – od drevených určených primárne na detskú hru, až po kolobežky vyrobené z pevných a odolných druhov materiálov určených pre deti aj dospelých, ako dopravný prostriedok na kratšie vzdialenosti v mestách, resp. na športové aktivity (freestyle v skateparkoch). S ohľadom na široký záber ich použitia by pri ich používaní mala byť garantovaná čo najvyššia úroveň bezpečnosti.

Športové kolobežky patria pod Smernicu Európskeho Parlamentu a Rady č. 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a požiadavky na ich bezpečnosť sú predmetom technickej normy EN 14619: Kolieskové športové zariadenia – Kolobežky; Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy. Citovaná norma sa vzťahuje na kolobežky, ktoré sú poháňané vpred silou svalov používateľa, ktorý má hmotnosť viac ako 35kg a zároveň menej ako 100kg. Na kolobežky patriace do kategórie do 35kg sa táto norma nevzťahuje pretože sú považované za hračky. Predmetom normy sú aj bezpečnostné požiadavky za účelom minimalizácie rizika poranenia počas bežného používania kolobežky.

Kontrolná akcia zameraná na bezpečnosť športových kolobežiek sa uskutočnila v apríli tohto roku a jej predmetom boli športové kolobežky, ktoré sa nachádzali v ponuke pre spotrebiteľa.

Za účelom overenia bezpečnosti bolo celkovo odobratých 13 druhov športových kolobežiek, ktoré boli následne zaslané na testovanie do skúšobného laboratória, pričom sa overovali tieto charakteristiky:

  • Časti, ktoré sa pohybujú proti sebe: v akejkoľvek pozícii musí byť vzdialenosť medzi dostupnými pohybujúcimi sa prvkami buď menšia ako 5mm alebo širšia ako 18mm;
  • Stĺpik riadenia: stĺpik riadenia musí pri maximálnom nastavení vydržať v dvoch smeroch predpísanú záťaž;
  • Skúška pádom: kolobežka musí vyhovieť záťaži valcovitého tvaru pustenej na stred plošiny;
  • Skúška nárazom proti prednému kolesu: odpruženie musí zaistiť, aby bola energia pohltená predným kolesom;
  • Skúška odolnosti: kolobežka musí vyhovieť skúškam predpísanou záťažou umiestnenou na stred plošiny a na riadidlá alebo pákový ovládač.

Z výsledkov skúšok vyplynulo, že tri športové kolobežky nevyhoveli požiadavkám na skúšku odolnosti, pričom u dvoch športových kolobežiek došlo k miernemu ohnutiu stĺpiku riadenia – tieto kolobežky boli vyhodnotené ako nekvalitné.
Jedna kolobežka bola vyhodnotená ako nebezpečná, nakoľko pri skúšaní došlo k prasknutiu stĺpiku riadenia, čo môže viesť k riziku pádu v plnej rýchlosti a následnému poraneniu. Okrem toho vzdialenosť medzi pohybujúcimi sa prvkami (vidlicou predného kolesa a rámom kolobežky) nevyhovela požiadavkám normy, preto pri skladaní a rozkladaní kolobežky môže dôjsť k poraneniu prstov. Počas skúšky došlo aj k prasknutiu nášľapnej plošinky, čo môže predstavovať riziko pádu a poranenia.

Nebezpečná športová kolobežka je ďalej v šetrení až k hospodárskym subjektom, ktoré sú zodpovedné za jej uvedenie na trh. Súčasne bude zverejnená na webovej stránke www.soi.sk pre informáciu a ochranu spotrebiteľov a po došetrení celého dodávateľsko – odberateľského reťazca bude zaslaná aj do systému RAPEX.

Aj napriek pomerne priaznivým výsledkom sa SOI bude venovať kontrole tejto sortimentnej skupiny výrobkov aj v budúcom období.
Hlavným cieľom aj naďalej ostáva zabezpečiť, aby v ponuke pre spotrebiteľa boli len bezpečné výrobky, aby bol spotrebiteľ oboznámený s možnými rizikami, ktoré tieto výrobky môžu predstavovať, a aby vedel výrobok správne použiť.