SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontrol - predaj tabakových výrobkov maloletým

Výsledky kontrol - predaj tabakových výrobkov maloletým

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 26. 8. 2014

Inšpektormi Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) bola v období od 14. júla - 1.augusta 2014 vykonaná kontrolná akcia zameraná na dodržiavanie zákona č.377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“). Cieľom kontrolnej akcie bolo preverenie dodržiavania ustanovení § 6 - zákazu predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak osobám mladším ako 18 rokov a odopretie predaja týchto výrobkov osobe mladšej ako 18 rokov.

Kontroly sa vykonávali v prevádzkových jednotkách (ďalej len „PJ“) obchodných reťazcov, v malých PJ živnostníkov, najmä: v stánkoch PNS a predajniach Tabak, v predajniach na čerpacích staniciach, v malých predajniach potravín, v prevádzkach verejného stravovania, v kaviarňach a hostincoch.

Kontroly vykonávali inšpektori spolu s vybranými osobami mladšími ako 18 rokov v dvoch vekových kategóriách, a to maloletí vo veku od 11 do 15 rokov a mladiství od 16 do 17 rokov. Maloletí a mladiství na kontrolnej akcii vykonávali nákupy tabakových výrobkov (ďalej len „TV“).

Výsledky kontroly
Kontroly boli vykonané celkom v 411 PJ, z toho v 114 PJ obchodných reťazcov a v 297 malých PJ.
Z vykonaných 411 nákupov, kde boli osobami mladšími ako 18 rokov požadované TV, boli predávajúcimi odpredané v 119 prípadoch, čo predstavuje 28,95 %. Zo 119 prípadov boli tabakové výrobky osobe mladšej ako 18 rokov odpredané v 27 PJ obchodných reťazcov a v 92 malých PJ.

Z počtu 119 prípadoch predaja TV maloletým, bolo:
• vo vekovej kategórii maloletých od 11-15 r. 69 prípadov, čo je 57,98 %,
• vo vekovej kategórii mladistvých od 16-17 r. 50 prípadov, čo je 42,02%.

Do kontrolnej akcie boli zahrnuté aj 2 podnety spotrebiteľov prijaté na inšpektoráte v Trnave a 1 spotrebiteľský podnet prijatý na inšpektoráte v Prešove. Kontrolami sa preukázala opodstatnenosť týchto podnetov.
Najhorší výsledok v porušeniach zákona o ochrane nefajčiarov bol zistený v Trnavskom regióne, v 45,65 % bol umožnený odpredaj TV maloletým. Najmenšie % porušení zaznamenali v Prešovskom regióne, a to v 20,37 % prípadoch.

Okrem porušení zákona o ochrane nefajčiarov inšpektori SOI pri kontrolách zaznamenali aj porušenie ustanovení zákona 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Pri nákupoch vykonaných počas kontrolnej akcie maloletými nebol vydaný doklad o kúpe v 20 prípadoch zo 119 zrealizovaných nákupov, čo predstavuje 16,8 %. V 6 prípadoch vykazoval doklad o kúpe chybu, čo predstavuje v 5 % zo všetkých zrealizovaných nákupov. V jednom prípade bolo zaznamenané predraženie nákupu.


Opatrenia:
Vo všetkých PJ boli spísané inšpekčné záznamy. V PJ so zistenými nedostatkami, boli prijaté opatrenia a uložené záväzné pokyny na ich odstránenie.
V čase predkladania informácií z jednotlivých inšpektorátov SOI boli výsledky kontrol spracovávané právnymi odbormi a pripravujú sa podklady pre začatie správnych konaní.


Záver:
Kontrola aj v tomto roku preukázala, že predajcovia naďalej porušujú zákon a predávajú tabakové výrobky osobám mladším ako 18 rokov. Najviac porušení bolo zistených v malých PJ na sídliskách a rekreačných strediskách, rizikovými zostávajú tiež čerpacie stanice.
Aj keď vývoj v tejto oblasti je pozitívny a pokles počtu predaja tabakových výrobkov maloletým a mladistvým v roku 2014 (29 %), oproti roku 2013 (41,8%), je významný, aj v budúcnosti zostáva priestor pre spoluprácu všetkých zainteresovaných na trhu, aby sa úplne minimalizovali porušenia zákona.

Príklady porušenia zákona o ochrane nefajčiarov predajom TV osobám mladším ako 18 rokov podľa vybraných predávajúcich:
• Lidl z 12 vykonaných nákupov, boli v 3 prípadoch odpredané TV osobe mladšej ako 18 rokov, z toho v 2 prípadoch osobe maloletej (11-15r) a v 1 prípade osobe mladistvej (16-17r.),

• Kaufland z 12 vykonaných nákupov, boli v 4 prípadoch odpredané TV osobe mladšej ako 18 rokov, z toho v 1 prípade osobe maloletej (11-15r) a v 3 prípadoch osobe mladistvej (16-17r.),

• Billa z 19 vykonaných nákupov, boli v 6 prípadoch odpredané TV osobe mladšej ako 18 rokov, z toho v 5 prípadoch osobe maloletej (11-15r) a v 1 prípade osobe mladistvej (16-17r.),

• Tesco z 15 vykonaných nákupov, boli v 4 prípadoch odpredané TV osobe mladšej ako 18 rokov, všetky prípady sa týkali maloletých (11-15r),

• COOP z 25 vykonaných nákupov, boli v 6 prípadoch odpredané TV osobe mladšej ako 18 rokov, z toho v 5 prípadoch osobe maloletej (11-15r) a v 1 prípade osobe mladistvej (16-17r.),

• CBA z 11 vykonaných nákupov, boli v 1 prípade odpredané TV osobe mladšej ako 18 rokov, a to osobe mladistvej (16-17r.),

• Moja Samoška z 8 vykonaných nákupov boli v 2 prípadoch odpredané TV osobe mladšej ako 18 rokov, v oboch prípadoch išlo o maloleté osoby (11-15r),

• Carefour, Hypernova, Koruna, AMV – neboli zaznamenané odpredaje TV maloletým, treba však upozorniť na malý počet kontrol vykonaný v týchto reťazcoch,

• Stánky (PNS, Tabak) z 142 vykonaných nákupov boli v 42 prípadoch odpredané TV osobe mladšej ako 18 rokov, z toho v 26 prípadoch osobe maloletej (11-15r) a v 16 prípadoch osobe mladistvej (16-17r.),

• Malé predajne potravín z 64 vykonaných nákupov boli v 18 prípadoch odpredané TV osobe mladšej ako 18 rokov, z toho v 11 prípadoch osobe maloletej (11-15r) a v 7 prípadoch osobe mladistvej (16-17r.),

• Prevádzky verejného stravovania z 49 vykonaných nákupov boli v 12 prípadoch odpredané TV osobe mladšej ako 18 rokov, z toho v 2 prípadoch osobe maloletej (11-15r.) a v 10 prípadoch osobe mladistvej (16-17r.),

• Čerpacie stanice z 36 vykonaných nákupov boli v 18 prípadoch odpredané TV osobe mladšej ako 18 rokov, z toho v 8 prípadoch osobe maloletej (11-15r) a v 10 prípadoch osobe mladistvej (16-17r).

Tabuľky a grafy  [XLSX, 30 kB]