SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontrol - označovanie farieb, lakov a výrobkov s obsahom organických rozpúšťadiel

Výsledky kontrol - označovanie farieb, lakov a výrobkov s obsahom organických rozpúšťadiel

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 9. 2. 2016

V mesiacoch október/november 2015 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie vo veľkoobchodnej a maloobchodnej sieti kontrolu dodržiavania povinností pri označovaní farieb, lakov a výrobkov s obsahom organických rozpúšťadiel na povrchovú úpravu vozidiel, objektov a ich častí, ustanovených zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“) a vyhláškou MŽP SR č. 127/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch (ďalej len „vyhláška č. 127/2011 Z. z.“).

Obsah prchavých organických zlúčenín (ďalej len „VOC“) vo farbách, lakoch a vo výrobkoch s obsahom organických rozpúšťadiel na povrchovú úpravu vozidiel, objektov a ich častí (ďalej len „regulované výrobky“) spôsobuje značné emisie VOC do ovzdušia, ktoré prispievajú k tvorbe fotochemických oxidantov v hraničnej sfére troposféry. Vysoká úroveň ochrany životného prostredia vyžadovala stanovenie a dodržiavanie hodnôt limitov pre obsah VOC v uvedených regulovaných výrobkoch.

Z dôvodu minimalizovať množstvo emisií z VOC, bola vydaná smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/42/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES, kde sú stanovené požiadavky na označovanie a maximálny obsah VOC v určitých náterových hmotách. Uvedená smernica je transponovaná do legislatívy SR zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a vyhláškou č. 127/2011 Z. z.

Odbor ochrany ovzdušia Ministerstva životného prostredia SR požiadal Slovenskú obchodnú inšpekciu o spoluprácu pri zabezpečovaní uvedenej úlohy. Podľa dohody inšpektori SOI vykonávali kontrolu označovania regulovaných výrobkov vo veľkoobchodnej a maloobchodnej sieti.

Podľa zákona o ovzduší podnikateľ môže vyrábať alebo dovážať na domáci trh regulované výrobky, ak spĺňajú hraničné hodnoty pre maximálny obsah VOC a ich obaly sú označené ustanoveným spôsobom.

Cieľom kontroly bolo preveriť vo veľkoskladoch a maloobchodných predajniach dodržiavanie požiadaviek na označovanie a limitný obsah VOC v regulovaných výrobkoch, ako aj vyselektovanie regulovaných výrobkov s nadlimitným obsahom VOC z trhu.

Výsledky kontroly označovania regulovaných výrobkov

Regulované výrobky musia byť v zmysle § 3 vyhlášky č. 127/2011 Z. z. označené etiketou, na ktorej sa uvedie kategória a podkategória regulovaného výrobku, hraničná hodnota pre najvyšší obsah VOC v g/l, ako aj maximálny obsah VOC v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie.
V rámci kontrolnej akcie inšpektori SOI vykonali kontroly v 45 prevádzkových jednotkách. Bolo prekontrolovaných 205 druhov regulovaných výrobkov, z toho u 18 druhov boli zistené nedostatky, čo predstavuje 8,8 %.

V označení regulovaných výrobkov boli zistené nasledovné nedostatky:

 • nesprávne označenie kategórie, podkategórie výrobku,
 • chýbajúca informácia o kategórii a podkategórii výrobku,
 • informácia o obsahu VOC nebola uvedená v g/l,
 • chýbal údaj o najvyššom VOC v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie,
 • neboli uvedené v označení žiadne údaje podľa vyhlášky č. 127/2011 Z. z.

Napríklad:

 • U regulovaného výrobku Druchema Liehové moridlo na drevo 500 ml, gaštan svetlý nesprávne označenie kategórie regulovaného výrobku.
 • U regulovaných výrobkov Dulux Grunt 1 l a DUPLI- COLOR@ AUTO EMAIL plniaca a podkladová farba 150ml AE Ord. No:760280 červená základný náter medzi hladkým podkladom a akrylovým náterom nesprávne zaradenie regulovaných výrobkov do podkategórie.
 • V označení výrobkov DECO COLOR@ MEGAFELCA 500 ml AE- lak tvrdý, rýchlo schnúci na kryty kolies, odtieň- silver 409053 a odtieň black 409004, ako aj COLORIT Eurospray - sprej na nárazníky 400ml , COLORIT Eurospray - žiaru odolná farba 400ml a COLORIT Eurospray - zinkový základ 400ml chýbala informácia o kategórii a podkategórii výrobku.
 • V označení regulovaných výrobkov milesi spa LBA 26 – základný lak 1 l, milesi spa LKR 132 – vrchný lak biely, lesk 20%, milesi spa LBR 15 – základná farba biela, milesi spa KHR 1 – biela vrchná farba 100% lesk, ako aj SNIEZKA Supermal N 525 strieborná 1 L – Nitro email na drevo a kov, email určený pre profesionálne maľovanie výrobkov z dreva, materiálov na báze dreva a kovov neboli uvedené v označení žiadne údaje podľa vyhlášky č. 127/2011 Z. z.
 • U regulovaných výrobkov Zlatá farba syntetická univerzálna, farba na drevo a kov- vrchný náter pre vnútorné a vonkajšie použitie 0960 80g, ALUKSYL@ silikónová vypaľovacia farba- náter určený na pec, rúry, výfuky, vykurovacie telesá 0199 čierna 400 g a čierna 80 g – pri uvedení hraničnej hodnoty pre najvyšší VOC nebola uvedená príslušná merná jednotka (g/l), chýbal údaj o VOC v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie.
 • Obal regulovaného výrobku LAZUROL PRAGOMAT C1038 MAT Interiér 0,751 nitrocelulózovy lak na drevo vo vnútornom prostredi neobsahoval informáciu o kategórii a podkategórii regulovaného výrobku a VOC nebol vyjadrený v g/l, ale v mernej jednotke kg/kg.
 • Na obale regulovaného výrobku milesi Hydrocrom XHT 616 moridlo svetlý orech, voskový efekt , 1 l neboli uvedené údaje o kategórii, podkategórii ani hraničnej hodnote pre VOC v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie.

Opatrenia

 • Pri kontrole regulovaných výrobkov boli spísané vo všetkých kontrolovaných prevádzkarňach inšpekčné záznamy.
 • Pri zistení nedostatku v označení regulovaného výrobku bol vydaný záväzný pokyn kontrolovanej osobe vykonať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 128/2002 Z. z.
  Zistené nedostatky boli postúpené na došetrenie Slovenskej inšpekcii životného prostredia.

Záver

Kontrolná akcia bola zameraná na dodržiavanie požiadaviek na označovanie a limitný obsah VOC v regulovaných výrobkoch.

Kontroly boli vykonané v prevádzkových jednotkách veľkoskladov a maloobchodných predajní. Bolo prekontrolovaných 205 druhov regulovaných výrobkov, z toho u 18 druhov boli zistené nedostatky, čo predstavuje 8,8 %.

Zistené nedostatky sa vo všetkých prípadoch týkali označenia podľa § 3 vyhlášky č. 127/2011 Z. z. Najčastejším nedostatkom bol nesprávne uvedený resp. neuvedený názov kategórie, prípadne podkategórie regulovaného výrobku (8 výrobkov), v 5 prípadoch boli zistené kombinácie viacerých nedostatkov v označení (uvedené v príkladoch) a u 5 výrobkov neboli uvedené v označení žiadne údaje.

Porovnaním zistených výsledkov v roku 2015 (8,8 % nesprávne označených výrobkov) s výsledkami v roku 2014 (4,5 % nesprávne označených výrobkov) môžeme konštatovať, že i keď sa javí mierny nárast zistených nedostatkov, vzhľadom na relatívne nízky počet výrobkov so zistenými nedostatkami tento trend nie je závažný. Naopak, pozitívne je, že nebol zistený regulovaný výrobok s obsahom VOC prekračujúcim zákonom stanovenú hraničnú hodnotu, ktorý by bolo nutné stiahnuť z predaja.


Zoznam podnikateľov, uvádzajúcich na trh regulované výrobky, ktorých výrobky boli kontrolované:

Akzo Nobel Coatings CZ, a. s., organizačná zložka SK, Kopčianska 65, Bratislava 5
ALFOX SLOVAKIA, s.r.o., J.C.Hronského 15, Zvolen
AUSTIS a.s., K Austisu 680, Praha
AUTO-COLOR SLOVAKIA s.r.o., Pod Kamennou Baňou 32, Prešov
BAL SLOVAKIA, s.r.o., Černovská 1670/8, Žilina
Baumarkt SK spol. s r. o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava
BKP Slovakia spol. s r. o., Košeca 399
Body Car Color, Ivánska cesta 10, Bratislava
Caparol Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 56, Bartislava
CENTROGLOB s.r.o., Stará prešovská 10, 040 01 Košice tel.055/6784112
COLOR Company, s.r.o., Štúrova 1504, Dubnica nad Váhom
COLORIT SLOVENSKO, s.r.o., Matejkova 6, 841 05 Bratislava
COLORLAK SK s.r.o., Zvolenská cesta 37, 974 05 Banská Bystrica
Dejmark spol. s r.o., Priekopská 104, 036 08 Martin - Priekopa
Den Braven SK, s.r.o., Polianky 17, Bratislava
euroservice plus o. z., Horné Orešany 213
FA-LA-DRO, s.r.o., Hviezdoslavova 110, Stupava
HELIOS SLOVAKIA s.r.o., Rosinska 15A, Žilina
HET Slovakia s.r.o., Esterházyovcov 1549/25, Galanta
HG Trade Slovakia s. r. o., Zilina
Chemolak a. s., Smolenice, Továrenská 7
Ján Kubačka, - JaKuM 023 56 Makov 132
JUB a. s., Klincová 1, Bratislava
KITTFORT SLOVAKIA s.r.o., Šteruská cesta 21, Vrbové SR
L&Š, Novozámocká 190, Nitra
Motin Dupli Slovakia, s.r.o., Kovaľská 1A, 040 15 Košice-Poľov
NOVOCHEMA, družstvo, Nixbrod 28, 934 39 Levice
PAM- ak s.r.o., Triblavinská 47, Chorvátsky Grob
POLIFARBE SK spol. s r. o., Priemyselný areál 2779, Kolárovo
PPG Deco Slovakia s.r.o., Kamenná 11, Žilina
RENOJAVA s.r.o., Bulharská 26, Prešov
RK-LINE spol. s r. o., Kompelenova 3413/15, Žilina
Róbert Poláček – POMAT, Slnečná 4, Kováčová
SIKUREX, s.r.o., Banská Bystrica +421 484125102
SLOVLAK Košeca, a. s., Továrenská 545, Košeca, SR
ŠK SPEKTRUM, Považská Bystrica
Tradix Slovakia spol. s r. o., Kovaľská 1, Košice- Poľov