SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontrol - farby, laky a výrobky s obsahom organických rozpúšťadiel na povrchovú úpravu vozidiel, objektov a ich častí

Výsledky kontrol - farby, laky a výrobky s obsahom organických rozpúšťadiel na povrchovú úpravu vozidiel, objektov a ich častí

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 28. 11. 2014

V mesiaci október 2014 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie vo veľkoobchodnej a maloobchodnej sieti kontrolu dodržiavania povinností pri označovaní farieb, lakov a výrobkov s obsahom organických rozpúšťadiel na povrchovú úpravu vozidiel, objektov a ich častí, ustanovených zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“) a vyhláškou MŽP SR č. 127/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch (ďalej len „vyhláška č. 127/2011 Z. z.“).

Obsah prchavých organických zlúčenín (ďalej len „VOC“) vo farbách, lakoch a vo výrobkoch s obsahom organických rozpúšťadiel na povrchovú úpravu vozidiel, objektov a ich častí (ďalej len „regulované výrobky“) spôsobuje značné emisie VOC do ovzdušia, ktoré prispievajú k tvorbe fotochemických oxidantov v hraničnej sfére troposféry. Vysoká úroveň ochrany životného prostredia vyžadovala stanovenie a dodržiavanie hodnôt limitov pre obsah VOC v uvedených regulovaných výrobkoch.
Z dôvodu minimalizovať množstvo emisií z VOC, bola vydaná smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/42/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES, kde sú stanovené požiadavky na označovanie a maximálny obsah VOC v určitých náterových hmotách.
Uvedená smernica je transponovaná do legislatívy SR zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a vyhláškou č. 127/2011 Z. z.
Slovenská republika má povinnosť zabezpečiť, aby regulované výrobky umiestnené na trh spĺňali požadované kritériá. Odbor ochrany ovzdušia Ministerstva životného prostredia SR požiadal Slovenskú obchodnú inšpekciu o spoluprácu pri zabezpečovaní uvedenej úlohy. Podľa dohody inšpektori SOI vykonávajú kontrolu označovania regulovaných výrobkov vo veľkoobchodnej a maloobchodnej sieti.

Podľa zákona o ovzduší podnikateľ môže vyrábať alebo dovážať na domáci trh regulované výrobky, ak spĺňajú hraničné hodnoty pre maximálny obsah VOC a ich obaly sú označené ustanoveným spôsobom.

C i e ľ o m   k o n t r o l y bolo preveriť vo veľkoskladoch a maloobchodných predajniach dodržiavanie požiadaviek na označovanie a limitný obsah VOC v regulovaných výrobkoch ako aj vyselektovanie regulovaných výrobkov s nadlimitným obsahom VOC z trhu.

Výsledky kontroly označovania regulovaných výrobkov

Regulované výrobky musia byť v zmysle § 3 vyhlášky č. 127/2011 Z. z. označené etiketou, na ktorej sa uvedie kategória a podkategória regulovaného výrobku, hraničná hodnota pre najvyšší obsah VOC v g/l ako aj maximálny obsah VOC v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie.
V rámci kontrolnej akcie inšpektori SOI vykonali kontroly v 47 prevádzkových jednotkách. Bolo prekontrolovaných 245 druhov regulovaných výrobkov, z toho u 11 druhov boli zistené nedostatky, čo predstavuje 4,5 %. 

V označení regulovaných výrobkov boli zistené nasledovné nedostatky:

 • nesprávne označenie kategórie výrobku,
 • chýbajúca informácia o kategórii a podkategórii výrobku, 
 • názov podkategórie, informácia o obsahu VOC ako aj o hraničnej hodnote pre najvyšší obsah VOC neboli v kodifikovanej podobe štátneho jazyka,
 • bol uvedený vyšší obsah VOC v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie, než je povolená maximálna koncentrácia VOC pre túto kategóriu,
 • neboli uvedené v označení žiadne údaje podľa vyhlášky č. 127/2011 Z. z.


Napríklad:

 • U regulovaných výrobkov ER-LAC SMART ACRYL, Akrylová emulzná farba do exteriéru 1 l , CHAMALEON BUMPER PAINT 403 schwarz, farba na nárazníky 1 l, EXLAK Mat – bezfarebný syntetický lak na drevo pre exteriér a interiér 0,7 l a EXLAK Lesk bezfarebný syntetický lak na drevo pre exteriér a interiér 2,5 l boli nesprávne uvedené názvy kategórie výrobkov.
 • V označení výrobkov COLORIT – BUMPER SPRAY 400 ml, PENERÁK ALP – penetračný asfaltový lak, 9 kg, C.A.R. FIT Art. Nr. 5-600-1000 podvozková syntetická ochrana na báze živíc na ochranu spodnej časti vozidla pred odlietajúcimi kamienkami 1 kg a DECORO Sempre Baza kolor 0,9 l – dekoračne ochranný náter pre interiéry s vysokým stupňom belosti a krytí chýbala informácia o kategórii a podkategórii regulovaného výrobku.
 • Výrobok TIKURILA MIRANOL 0,225 l nebol označený žiadnymi informáciami regulovaného výrobku podľa §3 Vyhlášky č.127/2011 Z. z.
 • U výrobku ER-LAC ER-LUX, ochranný a dekoračný náter pre drevené a kovové plochy vonkajšie a vnútorné 1 l, názov podkategórie a informácia o obsahu VOC ako aj o hraničnej hodnote pre najvyšší obsah VOC neboli v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Okrem toho, obsah VOC na etikete bol vyšší (395 g/l) ako je stanovená hraničná hodnota VOC pre túto kategóriu výrobku (300 g/l).


Požiadavky na obsah VOC sa podľa § 14 ods.7,8 zákona o ovzduší nevzťahujú na regulované výrobky, ktoré sú určené výlučne na použitie v uzavretých zariadeniach. Takéto výrobky je zakázané dodávať do maloobchodnej siete a musia byť označené textom:
„Výrobok určený na použitie v zariadeniach alebo na činnosti, na ktoré sa uplatňujú požiadavky na obmedzovanie emisií povrchových organických látok“.
Počas kontrolnej akcie vo veľkoskladoch boli zistené 2 druhy regulovaných výrobkov určených na použitie v uzavretých systémoch, a to CEMAL email nitrocelulózový leštiteľný a C2000 farba nitrocelulózová základná rýchlo schnúca. Označovanie týchto výrobkov bolo prevedené v súlade s požiadavkami zákona o ovzduší.

Opatrenia

 • Pri kontrole regulovaných výrobkov boli spísané vo všetkých kontrolovaných prevádzkarňach inšpekčné záznamy.
 • Pri zistení nedostatku v označení regulovaného výrobku bol vydaný záväzný pokyn kontrolovanej osobe vykonať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 128/2002 Z. z.
 • Zistené nedostatky boli postúpené na došetrenie Slovenskej inšpekcii životného prostredia.
 • Regulovaný výrobok s obsahom VOC prekračujúcim zákonom stanovenú hraničnú hodnotu bol kontrolovanou osobou dobrovoľne stiahnutý z predaja.


Záver

Kontrolná akcia bola zameraná na dodržiavanie požiadaviek na označovanie a limitný obsah VOC v regulovaných výrobkoch.

Kontroly boli vykonané v 47 prevádzkových jednotkách veľkoskladov a maloobchodných predajní. Bolo prekontrolovaných 245 druhov regulovaných výrobkov, z toho u 11 druhov boli zistené nedostatky, čo predstavuje 4,5 %.
V piatich prípadoch bol nesprávne uvedený názov kategórie regulovaného výrobku. U štyroch druhov výrobkov chýbala informácia o kategórii a podkategórii regulovaného výrobku, u jedného druhu výrobku neboli uvedené v označení žiadne predpísané údaje podľa § 3 vyhlášky č. 127/2011 Z. z. a u jedného výrobku názov podkategórie a informácia o obsahu VOC ako aj o hraničnej hodnote pre najvyšší obsah VOC neboli v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. U tohto druhu výrobku bol navyše uvedený v označení vyšší obsah VOC v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie, než je povolená maximálna koncentrácia pre túto kategóriu. Kontrolovaná osoba dobrovoľne stiahla z trhu predmetný druh regulovaného výrobku.

Porovnaním zistených výsledkov v roku 2014 (4,5 % nesprávne označených výrobkov) s výsledkami v roku 2013 (5,0% nesprávne označených výrobkov) môžeme konštatovať, že zistené nedostatky boli na rovnakej úrovni.

Vzhľadom na dosiahnuté výsledky Slovenská obchodná inšpekcia bude naďalej túto kontrolu vykonávať a dohľadom nad správnym uplatňovaním zákona o ochrane ovzdušia bude ochraňovať trh, ovzdušie a životné prostredie.

Príloha 1

Zoznam podnikateľov, uvádzajúcich na trh regulované výrobky, ktorých výrobky boli kontrolované:

bauMAX SR s.r.o. Hodonínska 25, Bratislava
BAL Slovakia s.r.o., Černovská 1670, Žilina
AKZO Nobel Coatings CZ, a.s., organizačná zložka SR, Kopčianska 65, Bratislava
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Kamenná 11, Žilina
COLORLAK Sk s.r.o., Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica
HET Slovakia, spol. s r.o., Esterházyovcov 1549/25, 924 01 Galanta
Tradix Slovakia s.r.o. Kovaľská 1, Košice
FALADRO s.r.o., Hviezdoslavova 968/153,Stupava
RENOJAVA s.r.o., Bulharská 26, Prešov
PAM – AK spol s.r.o., Triblavinská 47, Čierna voda- Chorvátsky Grob
Color Company s.r.o., Štúrova 1504, Dubnica nad Váhom
BKP SLOVAKIA s.r.o., Košeca 399
HG Trade Slovakia s.r.o., Rosinská 15/A, Žilina
SLOVLAK Košeca, a.s., Továrenská 545, Košeca
NOVOCHEMA, družstvo, Nixbrod 28, Levice
KITTFORT SLOVAKIA s.r.o. Šteruská cesta 21, Vrbové
HELIOS Slovakia s.r.o. , Kamenná 9, Žilina
Slovacolor s.r.o., Včelárska 1, Prievidza
Primalex Slovakia s.r.o., Hollého 2208, Dolný Kubín
CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, Smolenice
ŠK Spektrum s.r.o., Pionierska 982, Považská Bystrica
GFE, s.r.o., Kpt. Nálepku 10, Liptovský Mikuláš
Dejmark spol. s.r.o., Priekopská 104, Martin -Priekopa
PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra
Euroservice plus o.z., Horné Orešany
JUB CASTACO spol. s.r.o., Stará Vajnorská 17/A, Bratislava
CLOU SLOVAKIA s.r.o., Levočská 4, Prešov
TRIKKULIRA Slovakia s.r.o., Priekopská 104, Martin
COLORIT Slovensko s.r.o., Matejkova 6, Bratislava
Merkury Market Slovakia, s.r.o., Duklianska 11, Prešov
Ancora aRT s.r.o., Partizánska 687/88, Poprad