SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontrol - bižutéria

Výsledky kontrol - bižutéria

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 27. 11. 2014

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI) ako orgán trhového dozoru vykonala kontrolnú akciu s cieľom zistiť situáciu dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa informačných povinností a požiadaviek na bezpečnosť pri obsahu niektorých ťažkých kovov v sortimente bižutérie, ktorá bola v ponuke na trhu.

V rámci tejto proaktívnej akcie sa overovalo, či bižutéria, ktorá sa nachádza na trhu v ponuke pre spotrebiteľov, spĺňa požiadavky na bezpečnosť, konkrétne na limitné množstvá ťažkých kovov ako je nikel a kadmium podľa Prílohy č. XVII. k Nariadeniu EP a Rady (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES. Overenie sa vykonalo skúšaním na vzorkách výrobkov odobratých z priamej ponuky trhu.

Pri každej kontrole sa tiež posudzovala úplnosť značenia tejto sortimentnej skupiny, ktoré musí spĺňať informačné povinnosti podľa §12,§13 zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

V rámci plnenia informačných povinností v zmysle §12 – §13 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa sa kontrolovalo najmä, či je výrobok označený údajmi :
• o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi,
• o miere alebo o množstve,
• o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby,
• o podmienkach uchovávania a skladovania výrobku,
• o riziku súvisiacom s poskytovanou službou alebo informáciami podľa osobitných predpisov.

V prípade, že boli vyššie uvedené údaje poskytnuté písomne, museli byť uvedené v štátnom jazyku. V súlade s uvedeným zákonom musia byť tieto informácie viditeľné a čitateľné, umiestnené na obale alebo na výrobku.

Kontrolná akcia sa uskutočnila: od 01.08. do 05.09.2014
Predmetom kontroly bol sortiment bižutérie - náhrdelníky, náramky, prstene, náušnice, piercingy.

VÝSLEDKY KONTROLY

Kontrola bezpečnosti
Pre potreby overenia bezpečnosti, skúšaním v akreditovanej skúšobni, inšpektori SOI odobrali 20 vzoriek bižutérie.
Z výsledkov skúšok vyplynulo, že z 20 druhov skúšaných výrobkov 3druhy nevyhoveli stanoveným požiadavkám. Všetky 3 vzorky bižutérie boli vyhodnotené ako nebezpečné, nakoľko obsahovali nadlimitné množstvá kadmia a niklu určené podľa Nariadenia EP a Rady (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), Prílohy č. XVII.

Všetky nebezpečné výrobky budú uvedené na stránke http://www.soi.sk/sk/Nebezpecne-vyrobky/Narodny-trh-SR.soi a súčasne po došetrení celého dodávateľsko-odberateľského reťazca budú notifikované do systému RAPEX ako výrobky so závažným rizikom.

Kontrola značenia
Pri kontrole značenia boli na kontrolovaných výrobkoch najčastejšie zistené nedostatky:
• chýbajúce údaje o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi,
• chýbajúce bezpečnostné informácie o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, prípadne tieto boli uvedené len v cudzom jazyku,
• neposkytnutie písomného návodu na použitie a údržbu výrobku.

Do odstránenia zistených nedostatkov inšpektori SOI uložili zákaz ich dodávky a predaja.

S ohľadom na nepriaznivé výsledky kontroly, najmä v oblasti nedodržania informačných povinností, sa SOI bude venovať kontrole tejto skupiny výrobkov aj v budúcom období.