SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOISúhrnná informácia o výsledkoch medzinárodného projektu JA2013

Súhrnná informácia o výsledkoch medzinárodného projektu JA2013

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 16. 3. 2016
Pre zlepšenie informovanosti spotrebiteľov aj podnikateľov Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) zverejňuje výsledky medzinárodných projektov spracované organizáciou PROSAFE, ktorá bola ich koordinátorom.

Dňa 26. 01. 2016 sa v priestoroch organizácie PROSAFE v Bruseli uskutočnila záverečná konferencia s cieľom prezentovať výsledky dosiahnuté v medzinárodnom projekte JA2013, ktoré sú plne podporované Európskou komisiou. Projektov sa celkovo zúčastnilo 25 orgánov trhového dohľadu z 21 európskych štátov, ktorých primárnym cieľom je zaistiť bezpečný jednotný trh a ochranu spotrebiteľov.

Projekty JA2013 prebiehali v rokoch 2014 – 2015 a európske orgány trhových dohľadov v nich prejavili vysokú úroveň spolupráce za účelom ochrany európskeho trhu pred nebezpečnými výrobkami. Tieto projekty predstavujú pre orgány trhových dohľadov významnú platformu, umožňujúcu vzájomnú kooperáciu a výmenu informácií, týkajúcu sa bezpečnosti výrobkov v rámci EÚ.

Kľúčové výsledky jednotlivých projektov možno v krátkosti zhrnúť nasledovne:

Postieľky a cestovné postieľky

Inšpektori vykonali celkovo okolo 150 kontrol a na overenie bezpečnosti odobrali celkovo 50 výrobkov, pričom 92 % skúšaných výrobkov nevyhovelo požiadavkám. V 22 prípadoch orgány trhových dohľadov uložili záväzné opatrenia na zákaz predaja a stiahnutie výrobkov z trhu. V ďalších siedmich prípadoch bol výrobca vyzvaný k oprave výrobku.

Chemikálie v textilných výrobkoch (projektu sa zúčastnila aj SOI)

V tomto projekte bolo odobratých a skúšaných viac ako 300 výrobkov. Skúšky boli zamerané hlavne na výrobky prichádzajúce do úzkeho kontaktu s pokožkou a sú nosené dlhší čas, napr. detské pyžamá, plavky, športové oblečenia a obuv vyrobená z plastu (napr. flip – flopy). Skúšalo sa tiež oblečenie určené pre tehotné ženy. Vo všetkých odevoch boli skúšané chemické látky, pričom testy preukázali, že 33 odobratých výrobkov (11 %) obsahovalo škodlivé chemikálie v nadlimitných hodnotách. V súčasnosti jednotlivé zúčastnené členské štáty prijímajú príslušné opatrenia na ochranu trhu.

Športové kolobežky a kolobežky hračky (projektu sa zúčastnila aj SOI)

Projekt bol zameraný na obidve skupiny výrobkov – na kolobežky hračky používané deťmi a na športové kolobežky používané staršími deťmi a dospelými. Celkovo bolo skúšaných 20 športových kolobežiek a 48 kolobežiek hračiek, pričom výsledky boli alarmujúce – len dve športové kolobežky a dve kolobežky hračky vyhoveli požiadavkám na bezpečnosť. V 30 prípadoch boli prijaté dobrovoľné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, v 8 prípadoch boli uložené záväzné opatrenia a v 5 prípadoch boli výrobky celkom stiahnuté z trhu EÚ.

Detektory dymu

Projekt bol zameraný na lacnejšie detektory (menej ako 10 €), ktoré si spotrebitelia inštalujú sami. Celkovo bolo skontrolovaných 64 detektorov, pričom 20 z nich bolo odobratých na skúšanie za účelom overenia ich bezpečnosti. 7 detektorov nevyhovelo skúškam a 4 modely mali nesprávne značenie. Štáty, ktoré sa zúčastňovali projektu, sú momentálne v štádiu došetrovania výrobkov a prijímania opatrení, niektoré členské štáty plánujú zorganizovať vlastnú kontrolnú akciu zameranú na detektory dymu.

Hračky

Projekt bol zameraný na hračky určené pre deti do 36 mesiacov a celkovo sa ho zúčastnilo 10 štátov. Inšpektori celkovo skontrolovali viac ako 300 ekonomických operátorov (výrobcov, dovozcov, predajcov) a celkovo bolo odskúšaných viac ako 600 hračiek. Výsledky preukázali, že takmer polovica skúšaných hračiek nevyhovela mechanickým požiadavkám na bezpečnosť aj napriek tomu, že tieto nedostatky boli u výrobkov pomerne ľahko badateľné. Približne 7 % výrobkov skúšaných na chemické vlastnosti obsahovalo ftaláty. V 31 prípadoch dodávatelia prijali dobrovoľné opatrenia a v 79 prípadoch orgány trhových dohľadov uložili záväzné pokyny na odstránenie nedostatkov.

Medzinárodné projekty JA2013 priniesli 128 nových notifikácií do rýchleho systému o nebezpečných nepotravinárskych výrobkoch – RAPEX.

Spotrebitelia môžu o týchto výrobkoch nájsť bližšie informácie na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/main/?event=main.listNotifications

Informácie o nebezpečných výrobkoch sú taktiež zverejnené na webe http://www.soi.sk/.

Pán Gunnar Wold z Nórska, leader medzinárodných projektov JA2013, je hrdý na dosiahnuté výsledky a hovorí: „PROSAFE používa tento model medzinárodných projektov už niekoľko rokov a zistené výsledky sú čoraz lepšie a lepšie. Osobne som veľmi spokojný s veľkým množstvom nebezpečných výrobkov, ktoré boli zistené jednotlivými členskými štátmi. Bezpochyby ich práca vedie k vyššej ochrane spotrebiteľov.“

Túto krátku informáciu vydala organizácia PROSAFE a orgány trhového dohľadu, ktoré sa zúčastňovali projektov JA2013. Projekty boli koordinované PROSAFE – neziskovou organizáciou spájajúcou orgány trhových dohľadov jednotlivých štátov po celej Európe aj svete. V prípade záujmu o ďalšie informácie navštívte stránku http://www.prosafe.org/, kde môžete nájsť viac informácií aj o iných medzinárodných projektoch pod záštitou PROSAFE.