SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIInformácia o výsledkoch kontroly elektrických spotrebičov na ošetrovanie vlasov

Informácia o výsledkoch kontroly elektrických spotrebičov na ošetrovanie vlasov

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 4. 8. 2009

Informácia o výsledkoch kontroly elektrických spotrebičov na ošetrovanie vlasov

 

Slovenská obchodná inšpekcia v termíne od 27. 04. – 25. 05. 2009 vykonala kontrolnú akciu, ktorej cieľom bolo posúdenie splnenia požiadaviek na vlastnosti určených druhov elektrospotrebičov.

Predmetom kontroly boli elektrospotrebiče na ošetrovanie vlasov.

 1. sušiče na vlasy,
 2. ondulačné želiezka a hrebene.

Inšpektori kontrolovali plnenie požiadaviek na správnosť a úplnosť označenia výrobku štítkovými údajmi, najmä:

 •  značku CE na výrobku alebo na obale;
 •  menovité napätie alebo rozsah menovitého napätia vo voltoch [V];
 •  symbolom označujúcim druh napájania, ak nie je vyznačená menovitá frekvencia [Hz];
 •  menovitý príkon vo wattoch [W] alebo menovitý prúd v ampéroch [A];
 •  obchodné meno výrobcu, názov jeho obchodnej spoločnosti alebo jeho ochrannú známku;
 •  jeho značku, typ, príp. model;
 •  symbol bezpečnostnej triedy II;
 •  či sú prenosné sušiče vlasov a pod. spotrebiče označené symbolom znamenajúcim výstrahu: “POZOR: Tento spotrebič nepoužívajte v blízkosti vaní, spŕch, bazénov alebo iných nádob obsahujúcich vodu.“

Súčasne s tým kontrolovali aj úplnosť informácií uvedených v návodoch na použitie, najmä:

 • či bol napísaný v slovenskom jazyku, ak sa poskytoval písomne,
 • či obsahoval inštrukcie a ďalší text z článkov harmonizovaných noriem vzťahujúcich sa ku  kontrolovanému elektrospotrebiču,
 • či obsahoval príslušné vysvetlenia výstražných symbolov, ktoré sa nachádzajú v kapitole 7 STN EN 60335-2-23 a v kapitole 7 STN EN 60335-1,
 • či obsahoval zrozumiteľný preklad celého textu pôvodného cudzojazyčného návodu na použitie spolu s vysvetľujúcimi názornými obrázkami (fotografiami),
 • či návod na používanie jasne odkazoval, že je určený pre konkrétny druh a typ elektrického spotrebiča.

Ako aj obsah ES vyhlásenia, či bol v súlade s prílohami:

 •     č. 3 písmeno B k NV SR č. 308/2004 Z. z. v znení NV SR č. 449/2007 Z. z. a
 •     č. 4 bod 2 k NV SR č. 194/2005 Z. z. v znení NV SR č. 318/2007 Z. z.

Výsledky kontroly

Inšpektori SOI vykonali kontroly celkom v 69 PJ, z toho bol 1 výrobca, 2 dovozcovia a 66 distribútorov. Nedostatky boli zistené v 17 PJ, čo predstavuje 25 % z kontrolovaných PJ. Skontrolovaných bolo celkom 726 druhov výrobkov. Vizuálnou kontrolou boli zistené nedostatky v označovaní na 47 druhoch kontrolovaných výrobkov v celkovej hodnote 2550 €.

Počet skontrolovaných druhov výrobkov zo zistenými nedostatkami a ich hodnotou v € sú uvedené v tabuľke v členení podľa krajiny pôvodu:

 

 Krajina pôvodu  EU
  Z tretích krajín  Nezistený pôvod  Spolu
Počet druhov so zistenými nedostatkami
 11  35 1
 47
Hodnota v €
 471,4  2065,38 13,22
 2550
 

Konkrétne zistené nedostatky sú uvedené v tabuľke:

 

Zistený nedostatok – informačné povinnosti
  Počet druhov  Hodnota v €
Návod na použitie – chýbal, nedostatočný,..  41  2270,81
Označenie značkou zhody CE – chýbalo,...
 5   238,71
ES vyhlásenie o zhode – nevydané, nepredložené, neúplné,...
 5   273,22

 

Poznámka: Na niektorých druhoch kontrolovaných výrobkov sa vyskytlo súbežne aj viac odlišných nedostatkov.

Výsledky ukázali, že najviac nedostatkov, spolu na 41 druhoch, bolo v návodoch na použitie.

Najčastejšie boli zistené nedostatky týkajúce sa označovania:

Sušiče na vlasy

 • návody na používanie v cudzom jazyku,
 • neúplný návod na použitie,
 • chýbajúci návod na použitie v slovenskom jazyku,
 • rozdielne technické údaje na štítku, obale a v návode na použitie napr. údaju o menovitom napätí,
 • nevysvetlenie špeciálneho zákazového symbolu, použitého na označenie na štítku výrobku, znamenajúceho výstrahu „POZOR: Tento spotrebič nepoužívať v kúpeľni alebo v sprche” v návode na použitie,
 • chýbajúce štítkové údaje.

Nedostatky týkajúce sa návodov na použitie, ES vyhlásení o zhode, bezpečnostných upozornení a označenia výrobkov boli kontrolovanými subjektmi odstránené buď dobrovoľne, týkalo sa to 2 druhov kontrolovaných výrobkov v hodnote 63 €, alebo bola ochrana trhu zabezpečená uložením opatrení na mieste, t. j. uložením zákazu ich predaja a dodávky do doby odstránenia nedostatkov na 45 druhov kontrolovaných výrobkov v hodnote 2487 €.

 

Odber vzoriek

Počas vykonanej kontroly bolo pre podozrenie z nezhody či nebezpečnosti odobratých celkom 7 druhov sušičov na vlasy.

 

Výsledky skúšok

Z celkom odobratých 7 druhov sušičov na vlasy nevyhovelo 5 druhov. Z toho u 1 druhu sa potvrdilo podozrenie na nebezpečnosť a 4 druhy sušičov na vlasy nevyhoveli v plnení informačných povinností.

Nebezpečný výrobok - Fén na vlasy typ SCARLETT ENGLAND SC-2076 je neznámeho pôvodu. Predstavuje pre spotrebiteľa závažné riziko ohrozenia zdravia v dôsledku možného úrazu elektrickým prúdom na základe nasledovných zistení:

 • nedostatočný prierez jadra sieťovej šnúry,
 • nedostatočná odolnosť materiálu vidlice sieťovej šnúry proti pôsobeniu tepla.

Nebezpečný výrobok bol oznámený do systému RAPEX a spotrebiteľská verejnosť bola informovaná o jeho nebezpečnosti na www.soi.sk.

 

Nedostatky v informačných povinnostiach – 4 druhy

Najčastejšie nedostatky v informačných povinnostiach na kontrolovaných sušičoch na vlasy spočívali v neúplnom texte návodu na použitie a v tom, že návod na použitie nebol v slovenskom jazyku.

Na sušiče na vlasy bol u predajcu alebo u dodávateľa vydaný zákaz ďalšej dodávky a predaja až do doby vykonania nápravy.

 

Záver

Cieľom tejto kontrolnej akcie bolo preverenie, či sú v ponuke pre spotrebiteľov správne označené elektrospotrebiče na ošetrovanie vlasov a či sú im poskytované úplné návody na použitie.

Celkove boli nedostatky zistené na 6,5 % z celkom kontrolovaných 726 druhov elektrospotrebičov na ošetrovanie vlasov. Zo 7 odobratých vzoriek týchto výrobkov nevyhovelo 5 druhov, z toho 1 druh neznámeho pôvodu bol nebezpečný.

Kontroly preukázali, že u 41 druhov v hodnote 2270,81 € boli zistené nedostatky v návodoch na použitie. Najviac druhov so zistenými nedostatkami 35 v hodnote 2065,38 € bolo z tretích krajín. V rámci kontrolnej akcie bolo do doby spracovania informácie začatých 6 správnych konaní na uloženie sankčných postihov za zistené nedostatky.

Vzhľadom na význam správneho označenia elektrospotrebičov na ošetrovanie vlasov, úplnosti návodov na použitie a bezpečnostných výstrah pre bezpečné zaobchádzanie spotrebiteľa s elektrospotrebičmi na ošetrovanie vlasov bude SOI v kontrolných akciách takéhoto zamerania pokračovať aj v budúcnosti.