Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Tabakové a súvisiace výrobkyNikotínové vrecúška

Nikotínové vrecúška

Oznamovacia povinnosť – nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku

V zmysle § 15a zákona č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, „výrobca, dovozca alebo distribútor nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku je povinný zaslať Slovenskej obchodnej inšpekcii oznámenie o každom výrobku, ktorý chce uviesť na trh. Toto oznámenie sa predkladá v elektronickej podobe najneskôr tri mesiace pred predpokladaným uvedením na trh. Nové oznámenie sa predkladá pri každej zmene nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku, pri ktorej dochádza k zmene údajov oznámených podľa odseku 2 písm. b) až d), najneskôr jeden mesiac pred uvedením výrobku s takouto zmenou na trh.“

Oznámenie obsahuje:

a) názov a kontaktné údaje výrobcu, dovozcu alebo distribútora,
b) zoznam všetkých zložiek obsiahnutých vo výrobku,
c) dostupné toxikologické údaje týkajúce sa zložiek podľa písmena b), najmä vzhľadom na ich účinky na zdravie spotrebiteľov pri konzumácii a návykový účinok,
d) informácie o dávkach nikotínu a jeho vstrebávaní pri konzumácii za obvyklých alebo odôvodnene predvídateľných podmienok,
e) vyhlásenie, že výrobca, dovozca alebo distribútor je zodpovedný za kvalitu a bezpečnosť výrobku pri jeho uvedení na trh a pri používaní za obvyklých a odôvodnene predvídateľných podmienok, a
f) plánovaný dátum uvedenia na trh.


Uvedené oznámenie výrobca, dovozca alebo distribútor nikotínových vrecúšok poskytne Slovenskej obchodnej inšpekcii e-mailom na adresu: oos@soi.sk.

Uvedené oznámenie môže výrobca, dovozca alebo distribútor nikotínových vrecúšok poskytnúť Slovenskej obchodnej inšpekcii aj zaslaním do elektronickej schránky Ústredného inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

V zmysle § 21b ods. 1 a ods. 2 zákona č. 89/2016 Z. z., prechodných ustanovení k úprave účinnej od 1. januára 2023: „Oznámenia podľa § 15a ods. 1 vo vzťahu k výrobkom uvedeným na trh pred účinnosťou tohto zákona sú výrobcovia, dovozcovia alebo distribútori nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku povinní zaslať Slovenskej obchodnej inšpekcii najneskôr do jedného mesiaca po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Spotrebiteľské balenie nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku vyrobené alebo uvedené na trh pred účinnosťou tohto zákona možno uvádzať na trh do 31.decembra 2023.“