SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRVýstražný trojuholník s homologizačným číslom E32 27R 040004

Výstražný trojuholník s homologizačným číslom E32 27R 040004

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 9. 7. 2020
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Výstražný trojuholník s homologizačným číslom E32 27R 040004

Obchodná značka: FuDing

Typ: RT611

Popis:

Výstražný trojuholník - skladajúci sa zo štyroch kovových nožičiek a trojuholníka rovnostranných strán, na ktorého čelnej strane je odrazová plocha z fluorescenčného materiálu. Súčasťou výstražného trojuholníka je plastový obal červenej farby, na ktorom je obchodná značka FuDing, číslo RT 611 a homologizačná značka E32 v kružnici s číslom 27R 040004. Na samotnom výstražnom trojuholníku sa nachádza obchodná značka FuDing s vyššie uvedeným homologizačným číslom.

Druh nebezpečnosti:

Nízka mechanická stabilita

Príčina nebezpečnosti:

Výstražný trojuholník musí spĺňať požiadavky na stabilitu vo vetre podľa čl. 10 prílohy č. 5 predpisu EHK OSN č. 27 a odolať dynamickému tlaku vzduchu minimálne 180 Pa bez toho, aby sa prevrátil alebo otočil. V prípade uvedeného výstražného trojuholníka nebol dosiahnutý ani požadovaný minimálny dynamický tlak pri prevrátení. Súčasne výstražný trojuholník nevyhovel pri skúške odolnosti na palivá podľa čl. 9 a fotometrickej skúške podľa čl. 7.3.1.1 predpisu EHK OSN č. 27.

Berúc do úvahy vyššie uvedené, pri prevrátení alebo otočení výstražného trojuholníka, môže do osoby, ktorá sa nachádza za ním a tvorí prekážku v cestnej premávke, naraziť dopravný prostriedok a ohroziť jej bezpečnosť v cestnej premávke.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. SOI uložila kontrolovanej osobe zákaz jeho ďalšieho sprístupňovania a nariadila jeho stiahnutie z trhu a súčasne uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

vystrazny_trojuholnik_fuding1

vystrazny_trojuholnik_fuding2

vystrazny_trojuholnik_fuding3

vystrazny_trojuholnik_fuding4