SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRUSB nabíjačka 4-OK model RT-50

USB nabíjačka 4-OK model RT-50

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 23. 11. 2021

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia, a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o výrobok:

USB nabíjačka 4-OK model RT-50

Pôvod:

Čína

Identifikácia výrobku:

Cestovný adaptér s USB konektorom čiernej farby. Výrobok nie je označený povinným údajom o výrobcovi s plnou adresou. Na spodnej strane výrobku sa nachádza označenie CE, modelové označenie RT-50, symbol ochrany triedy II, technické údaje a krajina pôvodu. Výrobok je balený v papierovo-plastovom obale bez bezpečnostných inštrukcií v slovenskom jazyku.

Druh nebezpečnosti:

Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Príčiny nebezpečnosti:

Nedostatočná elektrická pevnosť. Výrobok nevyhovel skúške elektrickej pevnosti, počas ktorej došlo k prierazu izolácie.

Opatrenia na ochranu trhu:

SOI uložila kontrolovanej osobe opatrenie, ktorým zakázala ďalšie sprístupňovanie nebezpečného výrobku na trhu, nariadila jeho stiahnutie z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

usb nabíjačka 4-ok model rt-50 č 

 usb nabíjačka 4-ok model rt-50 č

usb nabíjačka 4-ok model rt-50 č

usb nabíjačka 4-ok model rt-50 č