SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRSliz - ryba v akváriu "TROPICAL OCEAN"

Sliz - ryba v akváriu "TROPICAL OCEAN"

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 9. 12. 2020
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Sliz – ryba v akváriu „TROPICAL OCEAN“

Pôvod:

Vyrobené v Číne.

Popis:

Sliz ružovej farby, ktorý je v nádobe v tvare akvária, vo vnútri ktorého je umiestnená plastová ryba a zelená vetvička. Na papierovom štítku, prilepenom na výrobku, je uvedený EAN: 8584156202959 a označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

chemické riziko - riziko poškodenia zdravia.

Príčina nebezpečnosti:

V materiáli, z ktorého je hračka vyhotovená, bol zistený nadlimitný obsah bóru.

Opatrenia na ochranu trhu:

SOI uložila kontrolovanému subjektu opatrenie, ktorým zakázala ďalšie sprístupňovanie nebezpečného výrobku na trhu, nariadila jeho stiahnutie z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.    

ryba_sliz_akvarium