Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRElektrický Chopper - Smarda, typ SE-03

Elektrický Chopper - Smarda, typ SE-03

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 9. 2. 2023

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) zistila pri kontrole vnútorného trhu výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia života a zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o výrobok:

 Elektrický Chopper– Smarda, typ SE-03

 Elektrický Chopper - Smarda, typ SE-03

Obrázok č. 1 - Elektrický Chopper– Smarda, typ SE-03

Výrobca vozidla:                                   Smarda Industry & Trade Co., Limited, Hong Kong, China

Identifikácia výrobku:
Značka (obchodní názov výrobcu):      Smarda
Typ:                                                      SE-03
Varianta:                                               00
Verzia:                                                  0
Kategória vozidla:                                L1e-B
VIN:                                                      R2WSE3000MA002301
Značka typového schválenia:               e9*168/2013*11480*01

 

 

Výrobný štítok vozidla 

Obrázok č. 2 – Výrobný štítok vozidla

 Druhy nebezpečnosti:

 • Kinetická energia - vozidlo dostatočne nebrzdí a pohonný systém umožňuje prekročiť maximálnu rýchlosť pre danú kategóriu vozidla.
 • Úraz elektrickým prúdom - nie je zaistená ochrana pred priamym dotykom so živými časťami.
 • Nebezpečenstvo požiaru - nedostatočná odolnosť voči AC rázom.
 • Nízka mechanická stabilita - hrozba samovoľného sklopenia stojanu – hrozba pomliaždenia končatín.

 Príčiny nebezpečnosti:

 • Brzdný účinok predného brzdového systému je nedostatočný, v prípade poruchy druhého brzdového systému vozidlo dostatočne nebrzdí.
 • Vozidlo nie je v súlade so schválením č. e9*168/2013*11480*01. Brzdové obloženie na vozidle neodpovedá brzdovému obloženiu uvedenom v osvedčení o typovom schválení vozidla.
 • Vlastný pohonný systém umožňuje prekročiť maximálnu rýchlosť povolenú pre danú kategóriu vozidla L1e-B (45 km/h) – Maximálna nameraná priemerná rýchlosť vozidla bola 53 km/h.
 • Indikovaná rýchlosť na rýchlomery je menšia ako skutočná rýchlosť vozidla.
 • Merač prejdenej vzdialenosti neukazuje celkovú prejdenú vzdialenosť vozidla od uvedenia do prevádzky – samočinne sa nuluje.
 • Displej rýchlomeru musí byť umiestnený v priamom zornom poli vodiča a musí byť dobre čitateľný počas dňa aj v noci - Na slnku nie sú kontrolky a rýchlomer čitateľné.
 • Symbol ovládača a kontroliek smerových svietidiel nie sú podľa požiadaviek uvedeného Nariadenia - Ovládače, kontrolky a ukazovatele namontované na vozidle musia byť v súlade s požiadavkami na umiestnenie, označenie, farbu a osvetlenie.
 • Kontrolka poruchy bŕzd je použitá pre signalizáciu aktivácie bŕzd - Kontrolka nesmie vyžarovať žiadne svetlo okrem situácie, keď hlási chybnú funkciu alebo stav vozidla, pre ktorý je určená.
 • V prvej polohe kľúča je pohon a všetky funkcie vozidla plne funkčný, avšak svetlomet a svietidlá nesvietia.
 • Svetlomet nie je správne mechanicky uchytený, zariadenie sa vplyvom vlastných vibrácií vozidla rozkmitá, nie je zaistená správna viditeľnosť a hrozí oslnenie ostatných účastníkov prevádzky.
 • U svetlometu je možné ľahko porušiť nastavenie.
 • Bočné odrazky nie sú zaistené proti otáčaniu.
 • Referenčná os bočných odraziek nie je rovnobežná s vozovkou, inštalované sú pod uhlom 25° smerom hore. Bočné odrazky sú zakryté nohou cestujúceho.
 • Vozidlo musí byť vybavené zariadeniami, ktoré obmedzujú maximálnu rýchlosť vozidla na vodorovnom, rovnom a hladkom povrchu a/alebo zariadeniami, ktoré obmedzujú maximálny trvalý menovitý alebo čistý výkon. Maximálna rýchlosť vozidla nie je v súlade s požiadavkami Nariadenia (EU) č. 168/2013.
 • Limity úzkopásmového elektromagnetického vyžarovania vozidla sú prekročené. Vozidlo môže ovplyvňovať elektrické/elektronické systémy ostatných vozidiel a zariadení.
 • Vozidlo nie je dostatočne odolné voči elektromagnetickému žiareniu. Pri ožiarení elektromagnetickým poľom motor vozidla spomaľuje a zastavuje.
 • Limity širokopásmového elektromagnetického vyžarovania pri nabíjaní sú prekročené. Vozidlo pri nabíjaní môže ovplyvňovať elektrické/elektronické systémy a zariadenia.
 • Emisie vysokofrekvenčného vedeného rušenia na AC napájacích vodičoch vozidla pri nabíjaní sú prekročené. Vozidlo pri nabíjaní môže ovplyvňovať elektrické/elektronické systémy a zariadenia.
 • Nabíjačka nie je dostatočne odolná voči rázom v AC napájacích vodičoch. Nabíjačka počas skúšok zhorela.
 • Vo vozidle, resp. na voľne prístupných konektoroch batérií je napätie nad 60 V DC, pri ktorom nie je zaistená ochrana pred priamym dotykom živých častí. Stupeň ochrany je menší ako IPXXB, požadované IPXXD (1mm drôt). Hrozí úraz elektrickým prúdom.
 • Nie sú splnené zvláštne požiadavky na značenie (nie je oranžová farba káblov pre vysokonapäťové zbernice).
 • Systém na prichytenie stojanu nie je v súlade s osvedčením o typovom schválení a musí byť zložený z dvoch samostatných pružín. V prípade prasknutia pružiny hrozí samovoľné sklopenie stojanu.

 Opatrenia na ochranu trhu:

Kontrolovanej osobe bolo uložené opatrenie, ktorým bolo zakázané ďalej sprístupňovať predmetný výrobok na trhu a opatrenie stiahnuť výrobok z trhu. Súčasne SOI uložila povinnosť kontrolovanému subjektu účinným spôsobom bezodkladne informovať o zistených rizikách osoby, ktoré by mohli byť použitím výrobku vystavené takému riziku a o možnosti vrátenia tohto nebezpečného výrobku.

SOI odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby uvedené vozidlo vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

 

 

  Elektrický Chopper Smarda SE-03Elektrický Chopper Smarda SE-03