Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Najčastejšie otázkyAké požiadavky musia spĺňať bicykle na elektrický pohon EPAC?

Aké požiadavky musia spĺňať bicykle na elektrický pohon EPAC?

Kategória: Najčastejšie otázky
Dátum: 12. 8. 2015

EPAC bicykle

Bicykle na elektrický pohon (EPAC – Electrically Power Assisted Cycles) s maximálnym menovitým výkonom 0,25 KW u ktorých výkon sa postupne znižuje a úplne preruší, keď vozidlo dosiahne rýchlosť 25 km/h alebo skôr, ak cyklista prestane točiť pedálmi patria medzi strojové zariadenia. S odvolaním na zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody ide o určené výrobky, ktoré musia spĺňať požiadavky nariadenia vlády SR č. 140/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia a ktoré je transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES (ďalej len Nariadenie).

EPAC ako strojové zariadenie musí mať označenie CE. Za označenie CE na výrobku zodpovedá vždy výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca, ktorí ho na výrobok umiestňujú po vykonaní posúdenia jeho zhody požadovaným postupom ustanoveným v Nariadení alebo smernici. V nich sa uvádza, či posúdenie zhody môže vykonať sám výrobca, alebo či ho musí zrealizovať tretia strana (notifikovaný orgán).

Na základe § 4 bodu 1 písmena e) Nariadenia, musí byť ku každému strojovému zariadeniu priložené ES vyhlásenie o zhode v úradnom jazyku krajiny, v ktorom je uvedené na trh alebo do prevádzky. Vyhlásenie o zhode môže vydať len výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca na základe výsledkov skúšania a prípadne aj certifikátu, ktorý potvrdzuje zhodu predmetného výrobku so stanovenými požiadavkami Nariadenia.

Pre potreby celoeurópskej požiadavky na posudzovanie zhody bola vypracovaná európska norma EN 15194 na typové posúdenie bicyklov na elektrický pohon, ktoré boli vyňaté zo smernice 2002/24/ES o typovom schválení dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel. Táto európska norma uvádza bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na posúdenie konštrukcie a zostavy bicyklov na elektrický pohon a batérie s napätím do 48V jednosmerného prúdu alebo zabudovanú nabíjačku akumulátora so vstupom na 230V.

EN 15194 sa týka len elektrickej časti vozidla, zatiaľ čo pre súčasti bicykla platí norma EN 14764 Mestské a cestovné bicykle, Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy. Vozidlo musí byť preto označené podľa EN 14765 ale aj EN 15194 nasledovne:

 • na ráme bicykla musí byť viditeľne a trvalo označené sériové číslo rámu,
 • na ráme bicykla musí byť viditeľne a trvanlivo označené meno výrobcu, alebo jeho zástupcu a číslo európske normy, EN 14764,
 • vozidlo musí byť trvalo označené:
 • slovami: EPAC,
 • medznou rýchlosťou XX km/h-1,
 • maximálnym nepretržitým menovitým výkonom XX W.


EPAC bicykel musí byť vybavený návodom na použitie, ktorý okrem informácii vyžadovaných normou na bicykle EN 14764, musí obsahovať aj informácie vyžadované normou pre EPAC bicykle:

Požiadavky na informácie podľa EPAC normy:

 • pojem a opis elektrickej podpory,
 • odporúčanie na umývanie,
 • kontrolné a signálne zariadenia,
 • osobitné odporúčanie na používanie EPAC,
 • osobitné upozornenie na EPAC,
 • odporúčanie na nabíjačku a na používanie nabíjačky, ako aj závažnosti nasledujúcich pokynov nachádzajúcich sa na nálepke/štítku nabíjačky batérie.


Požiadavky na informácie podľa normy EN 14764:

 • o druhu používania, na ktorý je bicykel zhotovený (napr. druh terénu) s výstrahou pred nebezpečenstvami alebo pred nesprávnym používaním,
 • o príprave na jazdu:
 • ako odmerať a nastaviť výšku sedadla, aby vyhovovala jazdcovi,
 • vysvetlenie upozorňujúcich značiek hĺbky vsunutia na stĺpiku sedadla a predstavci kormidla,
 • vysvetlenie ktorou pákou sa ovláda predná a zadná brzda,
 • vysvetlenie funkcií a nastavení akýchkoľvek prvkov na reguláciu brzdnej sily (ak sa na bicykli nachádzajú),
 • správneho používania protišliapacej brzdy (ak je nainštalovaná),
 • o minimálnej výške sedla a spôsob jej merania,
 • o spôsobe nastavovania každej nainštalovanej pružiacej sústavy,
 • upozornenia na bezpečnú jazdu:
 • používanie cyklistickej prilby,
 • pravidelné kontroly bŕzd, plášťov, riadenia, ráfikov,
 • upozornenie o možnom zväčšení brzdnej vzdialenosti vo vlhkom počasí,
 • o prípustnej hmotnosti jazdca spolu s batožinou maximálnej celkovej hmotnosti (bicykel + jazdec + batožina),
 • upozornenie na možné národné požiadavky ak sa bicyklom bude jazdiť na verejných komunikáciách (napr. osvetlenie, odrazky, reflexné vesty...),
 • o odporúčanom uťahovaní (s hodnotami krútiaceho momentu na upínače so závitom) pripevňovacích prostriedkov:
 • kormidla, predstavca kormidla,
 • sedadla, stĺpika sedadla,
 • kolies,
 • o správnom spôsobe montáže všetkých dodaných ale nenamontovaných dielcov,
 • o mazaní, ktoré časti bicykla a ako často mazať a odporúčané mastivá,
 • o správnom napnutí reťaze a ako ho nastaviť, alebo iného hnacieho mechanizmu,
 • o nastavení prevodov a ich činnosť (len ak je bicykel nimi vybavený),
 • o nastavení bŕzd a odporúčania na výmenu brzdových súčastí,
 • odporúčania na celkovú údržbu,
 • o dôležitosti používania len originálnych náhradných dielcov na súčastí, ktoré sú kritické z hľadiska bezpečnosti,
 • o metóde určenia správneho nastavenia rýchloupínacích uzáverov, ako musí uzáver tlačiť, keď je v správnej polohe,
 • o príslušných náhradných dielcoch (plášte, duše, brzdové súčasti, ...),
 • o starostlivosti o ráfiky kolies a jasné vysvetlenie rizík súvisiacich s opotrebením ráfika,
 • o príslušenstve – tam kde sa ponúka ako výbava, uviesť podrobnosti o prevádzke a vyžadovanej údržbe (ak je to potrebné),
 • o dôležitosti vhodného zakrytia všetkých špirálových pružín pod sedlom, ak sa namontuje detská sedačka, aby sa zabránilo zachyteniu prstov,
 • upozornenie jazdca na možné poškodenie spôsobené intenzívnym používaním bicykla a odporúčania na pravidelné kontroly rámu, vidlice a spojov pružiacej sústavy,
 • ďalším súborom informácií, ktoré výrobca uzná za vhodné uviesť pre spotrebiteľa.