Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontroly letísk

Výsledky kontroly letísk

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 27. 3. 2017

V dňoch 07. 11.- 11. 11. 2016 bola vykonaná kontrola dodržiavania povinností, vyplývajúcich z nasledujúcich právnych predpisov:

 1. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (ďalej len „Nariadenie 261“), a
 2. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave (ďalej len „Nariadenie 1107“).

Kontrola bola vykonaná na všetkých medzinárodných letiskách v Slovenskej republike, ktorými v čase výkonu kontroly boli: 

 • Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s.
 • Letisko Piešťany a. s.
 • Letisko Sliač, a. s.
 • Letisko Žilina - Letisková spoločnosť Žilina a. s.
 • Letisko Poprad-Tatry, a. s.
 • Letisko Košice - Airport Košice a. s.

Pôsobnosť SOI pri kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v leteckej doprave ustanovuje zákon o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z.. Uvedený predpis umožňuje SOI uložiť sankcie za porušenie zákona.

Ciele kontroly:

 1. Kontrola povinností, vyplývajúcich z Nariadenia 261
  Pri výkone kontroly sa inšpektori zamerali na povinnosti leteckého dopravcu informovať cestujúcich o ich právach súvisiacich s meškaním alebo zrušením letu, v súlade s článkom 14 Nariadenia 261.
 2. Kontrola povinností, vyplývajúcich z Nariadenia 1107
  Predmetom kontroly boli povinnosti riadiaceho orgánu letiska a leteckého dopravcu umožniť aby zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou mali možnosť cestovať leteckou dopravou porovnateľne s dopravou, ktorú využívajú ostatní občania, poskytovať na letiskách i na palube lietadiel poskytnuté asistenčné služby, zamerané na ich osobitné potreby osôb so zníženou pohyblivosťou a zdravotne postihnutých osôb a bezplatné poskytovanie týchto služieb, v súlade s Nariadením 1107.

Výsledky kontroly:

Pokiaľ ide o povinnosti, vyplývajúce z Nariadenia 261, inšpektori sa zamerali na kontrolu umiestnenia textu v znení:
"Ak vám bol odmietnutý nástup do lietadla, alebo ak je váš let zrušený alebo omeškaný aspoň dve hodiny, požiadajte pri odbavovacom pulte alebo nástupnom východe o písomné informácie o vašich právach, najmä o náhrade a pomoci."

Bolo zistené, že uvedený text je na všetkých medzinárodných letiskách v SR umiestnený v zónach presunu pasažierov, v letiskovej hale, check-in a odletovej hale – Gate v Slovenskom jazyku a anglickom jazyku formou plagátov, letákov alebo brožúr, prípadne vytlačený na kancelárskom papieri a poskytovaný priamo pasažierom zo strany cestovných kancelárií alebo leteckých dopravcov.

V prípade nevidiacich osôb alebo osôb s poškodením zraku sa poskytuje táto informácia formou asistenčných služieb, pričom cestujúcemu ju poskytuje sprevádzajúca osoba.

Čo sa týka povinností, vyplývajúcich z Nariadenia 1107, ide o:

a) určenie miest príchodu a odchodu v zmysle čl. 5, Prenos informácií podľa čl. 6 Nariadenia1107

Kontrolou bolo zistené, že na väčšine kontrolovaných letísk sú vyhradené parkovacie miesta pre zdravotne postihnuté osoby. Na letisku v Piešťanoch je umožnený prístup vozidla zdravotne postihnutej osoby až k budove letiska, pričom nie sú priamo vyhradené parkovacie miesta, vzhľadom na veľkosť letiska.

Miesta príchodu a odchodu sú zreteľne označené, umožňujú privolanie asistenčných služieb.

Zdravotne postihnutým osobám je umožnený bezbariérový pohyb po celej trase na letisku, až po nástup do lietadla.

b) právo na asistenčné služby podľa č. 7 Nariadenia 1107:

Kontrola potvrdila, že každé medzinárodné letisko v SR zabezpečuje:

 • bezplatné asistenčné služby počas presunu z miesta príchodu/odchodu, v priestoroch letiska, čakania na let a nástupu a výstupu z/do lietadla,
 • v prípade potreby je asistencia pri nástupe na palubu lietadla zabezpečená hasičským záchranným zborom,
 • bezplatné zapožičanie mobilných pomôcok a zariadení,
 • diskrétnu zónu alebo diskrétny priestor na bezpečnostnú kontrolu imobilných cestujúcich,
 • priestorovo a technicky vybavené toalety v zmysle platných technických noriem pre zdravotne postihnuté osoby, opatrené signalizačný bezpečnostným zariadením v prípade pádu osoby. 

Kontrolou boli zistené chýbajúce signalizačné bezpečnostné zariadenia na toaletách na letisku v Žiline, Piešťanoch, Košiciach. Zistené nedostatky boli odstránené na základe záväzných pokynov na odstránenie zistených nedostatkov.

c) školenia podľa čl.11 Nariadenia 107:
Riadiace orgány letiska zabezpečujú školenia nových pracovníkov, ako aj pravidelné školenia personálu v oblasti poskytovania priamej pomoci zdravotne postihnutým osobám.

Záver

Kontrola sa uskutočnila na všetkých medzinárodných letiskách v SR.

Zistené skutočnosti potvrdili, že medzinárodné letiská v SR ako aj ich riadiace orgány dodržiavajú povinnosti, stanovené príslušnou európskou legislatívou v oblasti práv cestujúcich v leteckej doprave.

Vzhľadom na minimálne nedostatky (chýbajúce signalizačné bezpečnostné zariadenia na toaletách) prikročili inšpektori SOI k uloženiu záväzných pokynov na odstránení zistených nedostatkov. Správne konania vo veci začaté neboli.

Posledná kontrola v súvislosti s plnením ustanovení Nariadenia 1107 bola vykonaná v roku 2011. Z porovnania výsledkov je možné konštatovať, že medzinárodné letiská v SR a riadiace orgány letísk pokračovali v riadnom plnení svojich povinností.

Vzhľadom na udržanie zisteného trendu bude SOI venovať problematike dodržiavania práv cestujúcich v leteckej doprave stálu pozornosť.