Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontrol tepelnoizolačných výrobkov

Výsledky kontrol tepelnoizolačných výrobkov

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 18. 5. 2017
Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) v termíne od 13. 03. do 24. 03. 2017 uskutočnila celoslovenskú kontrolnú akciu, zameranú na kontrolu požiadaviek pri uvádzaní a sprístupňovaní tepelnoizolačných výrobkov na trh v SR.

Cieľom celoslovenskej kontrolnej akcie bolo preveriť plnenie stanovených požiadaviek v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v znení vyhlášky MDVRR SR č. 177/2016 Z. z, v sortimentnej skupine stavebných výrobkov- tepelnoizolačných výrobkov uvedených a sprístupnených na trhu SR.

Predmetom kontroly boli tepelnoizolačné výrobky pre budovy z expandovaného polystyrénu (EPS) a minerálnej vlny (MW) používané na tepelnú izoláciu budov, ktoré boli uvedené a sprístupnené na trhu v SR. Výrobky sa zhotovujú v tvare dosiek, pásov alebo zvitkov a pod. Tepelnoizolačné výrobky, či už z EPS alebo MW, patria do harmonizovanej časti stavebných výrobkov, na ktoré sa vzťahujú podmienky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (ďalej len „nariadenie č. 305/2011“). Posúdenie a overenie nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku sa vykonáva podľa ustanovení harmonizovaných európskych noriem:

 • STN EN 13162 + A1 Tepelnoizolačné výrobky pre budov. Prefabrikované výrobky z minerálnej vlny (MW). Špecifikácia.
 • STN EN 13 163 + A1 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS). Špecifikácia.

Výrobky z EPS sú rozdelené na štyri typy, ktoré sa vzťahujú na ich plánované použitie:

 • EPS i: zaťažované použitia, kde i predstavuje deklarovanú hodnotu (vyjadrenú napätím v tlaku pri 10% stlačení);
 • EPS S: nezaťažované použitia;
 • EPS SD: nezaťažované použitia s akustickými vlastnosťami;
 • EPS T: použitia v plávajúcich podlahách.

Obsahom kontroly bola:

 • kontrola dokumentov súvisiacich s posúdením a overením nemennosti parametrov (vyhlásenie o parametroch resp. ES vyhlásenie zhody, protokoly o skúškach),
 • vizuálna kontrola označenia CE a oprávnenosť jeho použitia,
 • odber vzoriek na posúdenie parametrov.

Kontrola dokumentácie

Vyhlásenie o parametroch (ďalej len „VoP“) vypracováva výrobca na základe posúdenia a overenia nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku. Po jeho vypracovaní môže výrobok označiť CE.

Pri kontrole sa inšpektori zamerali najmä na:

 • dátum vypracovania VoP,
 • či VoP vypracoval výrobca,
 • údaje uvedené vo VoP – odkaz na uplatnenú normu, jednoznačnú identifikáciu výrobcu,
 • či sa VoP vzťahuje na kontrolovaný výrobok (dátum výroby výrobku musí byť v súlade s uplatnenou technickou normou, číslo VoP musí byť totožné s číslom VoP na výrobku).

Vizuálna kontrola požiadaviek na značenie

Na označenie CE sa uplatňujú všeobecné zásady ustanovené v čl. 30 nariadenia (ES) č. 765/2008. Označenie CE musí byť umiestnené na výrobku alebo ak to nie je možné tak na sprievodnom štítku, na obale alebo v sprievodnej dokumentácií.

Za označením CE sa uvádzajú (čl. 9 ods. 2 nariadenia č. 305/2011):

 • dve posledné číslice roku, v ktorom sa prvýkrát pripojilo,
 • meno a registrovaná adresa výrobcu alebo identifikačná značka umožňujúca ľahkú a jednoznačnú identifikáciu mena a adresy výrobcu,
 • jedinečný identifikačný kód typu výrobku,
 • referenčné číslo vyhlásenia o parametroch,
 • úroveň alebo trieda deklarovaných parametrov,
 • odkaz na uplatnenú harmonizovanú technickú špecifikáciu, prípadne identifikačné číslo notifikovanej osoby a zamýšľané použitie, ako sa uvádza v uplatnenej harmonizovanej technickej špecifikácii.

Výsledky kontroly

Inšpektori SOI v rámci kontrolnej akcie vykonali 79 kontrol u výrobcov a distribútorov. Celkovo skontrolovali 350 druhov tepelnoizolačných výrobkov určených na predaj spotrebiteľom. Nedostatky boli zistené v 8 prevádzkových jednotkách pri 24 druhoch výrobkov v celkovej hodnote 20 346,37 €, kedy:

 • 15 druhov výrobkov v hodnote 17 731,14 € malo nedostatočné označenie,
 • ku 3 druhom výrobkov v hodnote 1204,24 € bolo predložené vyhlásenie o parametroch v cudzom jazyku,
 • ku 3 druhom v hodnote 736,37 € nebolo predložené vyhlásenie o parametroch,
 • 3 druhy výrobkov v hodnote 674,62 € neboli označené CE.

Poznámka: Pri niektorých druhoch boli zistené súbežne viaceré nedostatky.

Nedostatky zistené pri kontrolách u distribútorov boli kontrolovanými subjektami dobrovoľne odstránené, pričom sa tieto subjekty zaviazali, že do ich odstránenia nebudú výrobky ďalej sprístupňovať a distribuovať. Pri 2 druhoch výrobkov, ktoré neboli označené požadovanými údajmi za označením CE, bol kontrolovanej osobe uložený záväzný pokyn podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 128/2002 Z. z o štátnej kontrole vnútorného trhu v znení neskorších predpisov - vykonať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a povinnosť informovať SOI o odstránení tohto nedostatku.

Súčasťou kontrolnej akcie bol aj odber vzoriek tepelnoizolačných dosiek z EPS (i) F, ktoré sú určené pre zabudovanie do fasád, kde (i) predstavuje deklarovanú hodnotu (vyjadrenú napätím v tlaku pri 10% stlačení). Celkovo bolo odobratých 8 druhov dosiek EPS rôznych hrúbok, z ktorých 3 nedosiahli parametre požadované normami. Výrobky nedosiahli požadované parametre napätia v tlaku pri 10% stlačení (CS(10)70), pevnosti v ohybe (BS115) alebo objemovej hmotnosti (od 13,5 do 18 kg/m3), pri ktorej je možné zabudovať výrobky do fasády.

Záver

Zistené nedostatky pri kontrole dokumentov a požiadaviek na značenie tepelnoizolačných výrobkov predstavovali len necelých 7 % z celkového počtu kontrolovaných druhov. Z tohto hľadiska možno skonštatovať, že výrobcovia a distribútori výrobkov, aj napriek zisteným nedostatkom, dodržiavajú podmienky pri uvádzaní a sprístupňovaní týchto výrobkov na trh v SR v súlade s platnou legislatívou. Naopak, negatívnym zistením je fakt, že až 37,5 % z odobratých vzoriek nevyhovelo technickým požiadavkám na výrobky. Tieto výrobky nedosiahli požadované parametre napätia v tlaku pri 10% stlačení (CS(10)70), pevnosti v ohybe (BS115) alebo objemovej hmotnosti (od 13,5 do 18 kg/m3), pri ktorej je možné zabudovať výrobky do fasády. Vo vzťahu k prospešnosti vykonanej akcie uvádzame, že akcia plnila aj funkciu osvety, v rámci ktorej kontrolované osoby získali informácie dôležité pre ich ďalšiu podnikateľskú činnosť.