Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontrol - prekurzory výbušnín

Výsledky kontrol - prekurzory výbušnín

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 29. 5. 2018

V priebehu mesiacov február - marec 2018 bola inšpektormi Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len SOI) vykonaná kontrola dodržiavania povinností pri sprístupnení prekurzorov výbušnín členom širokej verejnosti, ustanovených v zákone č. 262/2014 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní (ďalej len „nariadenie“).
Nariadením sú stanovené harmonizované pravidlá, týkajúce sa sprístupňovania, dovozu, vlastníctva a používania látok alebo zmesí, ktoré by mohli byť zneužité na nedovolenú výrobu výbušnín, s cieľom obmedziť ich dostupnosť širokej verejnosti a zabezpečiť náležité nahlasovanie podozrivých transakcií v rámci celého dodávateľského reťazca.

Prekurzory výbušnín sú chemické látky a ich zmesi, ktoré môžu byť zneužité na nedovolenú výrobu výbušnín. Ich zoznam je uvedený v prílohách I a II nariadenia.

V prílohe I nariadenia sa nachádzajú látky, ktoré sa nesprístupňujú členom širokej verejnosti samostatne ani v zmesiach či látkach, ktoré ich obsahujú, okrem prípadov, ak je koncentrácia nižšia alebo rovnaká ako prahové hodnoty uvedené nižšie:

 Názov látky  Číslo CAS  Prahová hodnota
 Peroxid vodíka  7722-84-1  12 % hm.
 Nitrometán  75-52-5  30 % hm.
 Kyselina dusičná  7697-37-2  3 % hm.
 Chlorečnan draselný  3811-04-9  40 % hm.
 Chloristan draselný  7778-74-7  40 % hm.
 Chlorečnan sodný  7775-09-9  40 % hm.
 Chloristan sodný  7601-89-0  40 % hm.

 

Obmedzené prekurzory výbušnín sú chemické látky z prílohy I nariadenia samostatne alebo v zmesiach, ktorých koncentrácia je vyššia ako stanovená prahová hodnota.
Obmedzené prekurzory výbušnín nesmú podľa článku 4 ods.1 nariadenia členovia širokej verejnosti dovážať, vlastniť ani používať.

Nariadenie umožňuje členským štátom, aby obmedzené prekurzory výbušnín podľa čl. 4 ods. 3 nariadenia sprístupňovali členom širokej verejnosti, alebo aby ich členovia širokej verejnosti vlastnili alebo používali.
Podľa § 7 zákona sa na území SR povoľuje sprístupniť členovi širokej verejnosti nasledujúce obmedzené prekurzory výbušnín:

peroxid vodíka v koncentráciách vyšších ako 12 % hm., ale nie vyšších ako 35 % hm.,
nitrometán v koncentráciách vyšších ako 30 % hm., ale nie vyšších ako 40 % hm.,
kyselina dusičná v koncentráciách vyšších ako 3 % hm., ale nie vyšších ako 10 % hm.

Hospodársky subjekt, ktorý prekurzory výbušnín sprístupňuje členovi širokej verejnosti, je povinný viesť register transakcií a bezodkladne oznámiť kontaktnému miestu (Ministerstvo vnútra SR) podozrivú transakciu alebo pokus o ňu, zamietnutú podozrivú transakciu, stratu alebo krádež.

Chemické látky (prekurzory výbušnín) uvedené v prílohe II nariadenia sú voľne prístupné členom širokej verejnosti bez obmedzenia. Patrí sem:

 

 Názov látky  Číslo CAS
 Hexamín  100-97-0
 Kyselina sírová  7664-93-9
 Acetón  67-64-1
 Dusičnan draselný  7757-79-1
 Dusičnan sodný  7631-99-4
 Dusičnan vápenatý  13477-34-4
 Dusičnan amónno-vápenatý  15245-12-2
 Dusičnan amónny  6484-52-2
 Hliníkový prášok  7429-90-5
 Hexahydrát dusičnanu horečnatého  13446-18-9
 Horčík, prášok (2) (3)  7439-95-4

(2) S veľkosťou častíc menej ako 200 μm.
(3) Ako látka alebo v zmesiach s obsahom 70 hmotnostných % alebo viac hliníka a/alebo horčíka.“

Hospodársky subjekt, ktorý prekurzory výbušnín z prílohy II nariadenia sprístupňuje členovi širokej verejnosti, je však povinný nahlásiť kontaktnému miestu podozrivú transakciu, pokus o ňu, zamietnutú podozrivú transakciu, stratu alebo krádež.

Slovenská obchodná inšpekcia podľa § 5 zákona kontroluje dodržiavanie podmienok na sprístupňovanie obmedzených prekurzorov výbušnín členom širokej verejnosti t.j. splnenie požiadaviek pri ich sprístupňovaní, označovaní, registrácii transakcií, nahlasovaní podozrivých transakcií, zmiznutí a krádeží.

V súlade s vymedzenou kompetenciou SOI sa kontrolná akcia zamerala na dodržiavanie povinností hospodárskych subjektov pri predaji prekurzorov výbušnín členom širokej verejnosti a to :

 • nesprístupňovať obmedzené prekurzory výbušnín členom širokej verejnosti nad prahovou koncentráciou, stanovenou nariadením okrem výnimky z čl. 4 ods. 3 nariadenia,
 • splniť požiadavku na správne označenie obmedzeného prekurzora výbušnín podľa čl. 4 ods. 3 nariadenia,
 • viesť register transakcií týkajúcich sa obmedzeného prekurzora výbušnín z čl. 4 ods. 3 nariadenia,
 • hlásiť kontaktnému miestu všetky podozrivé transakcie podľa čl. 9 nariadenia.


  Výsledky kontroly prekurzorov výbušnín

  Počas celoslovenskej kontrolnej akcie vykonali inšpektori SOI kontroly u 77 hospodárskych subjektov, dodávajúcich na trh prekurzory výbušnín, z toho u 3 výrobcov, u 13 distribútorov a v 61 maloobchodných prevádzkach.
  Kontroly u výrobcov a distribútorov boli vykonané z dôvodu zistenia údajov o odberateľoch, ktorí sprostredkujú prekurzory výbušnín členom širokej verejnosti.

  Z celkového počtu 61 kontrolovaných prekurzorov výbušnín bolo skontrolovaných 28 druhov obmedzených prekurzorov výbušnín z čl. 4 ods. 3 nariadenia, ďalších 7 druhov prekurzorov výbušnín zo zoznamu I nariadenia a 26 druhov zo zoznamu II nariadenia.

  Pri kontrole obmedzených prekurzorov výbušnín z nariadenia bolo zistené, že z celkového počtu obmedzených druhov, ktoré boli v ponuke aj pre širokú verejnosť, 5 prípadov nebolo v súlade s požiadavkami nariadenia. Jednalo sa o roztoky peroxidu vodíka s koncentráciami od 12 % do 35 %.

  1. Registrácia transakcií

  Hospodársky subjekt, ktorý sprístupňuje obmedzené prekurzory výbušnín z čl. 4 ods. 3 nariadenia členom širokej verejnosti, je povinný viesť register transakcií podľa článku 8 nariadenia, kde sú uvedené:

  a) meno, adresa, druh a číslo oficiálneho dokladu totožnosti,
  b) názov látky alebo zmesi vrátane miery jej koncentrácie,
  c) množstvo látky alebo zmesi,
  d) zamýšľané použitie látky alebo zmesi, ako ho uvádza člen širokej verejnosti,
  e) dátum a miesto transakcie,
  f) podpis člena širokej verejnosti.

  Z kontrolovaných druhov obmedzených prekurzorov výbušnín, ktoré boli v ponuke pre širokú verejnosť, v 5 prípadoch bol uskutočnený predaj bez registrácie, resp. s nedostatočnou registráciou.

  Prípady:

  1. Predávajúci: KITTFORT Slovakia s.r.o., Šteruská cesta 21, 922 03 Vrbové - peroxid vodíka technický 30 % na čistenie predmetov, na bielenie textilu, preparátov a trofejí, odstraňovanie škvŕn 950 g – bez registrácie

  2. Predávajúci: BALEX TRADE Farby-laky, Fiľakovo, DEMOCOLOR Farby-Laky, Fiľakovo, R-interiér Farby-Laky, Zvolen, Farby Sveta, Nová Baňa - peroxid vodíka 35% - bez registrácie

  3. Predávajúci: Farby Laky Ladičky, Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce - peroxid vodíka 35%, 500 ml balenie – bez registrácie

  4. Predávajúci: SICOLOR - farby, laky, drogéria, Sečovce - peroxid vodíka 35% - bez registrácie

  5. Predávajúci: COLORLAK, Košice – peroxid vodíka – chýbajúce údaje v registrácii (miera koncentrácie látky)


  2. Označovanie obmedzených prekurzorov výbušnín

  Hospodársky subjekt, ktorý má v úmysle sprístupňovať členovi širokej verejnosti obmedzené prekurzory výbušnín, je povinný v zmysle článku 5 nariadenia zabezpečiť, aby na obale bola jasne uvedená informácia:
  „nákup, vlastníctvo alebo používanie tohto obmedzeného prekurzora výbušnín členmi širokej verejnosti podlieha obmedzeniu ustanovenému v článku 4 ods. 1, 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 98/2013“.

  Z kontrolovaných druhov obmedzených prekurzorov výbušnín z čl. 4 ods. 3 nariadenia v ponuke pre širokú verejnosť, neboli ani v jednom prípade zistené nedostatky.


  3. Nahlasovanie podozrivých transakcií

  Hospodársky subjekt, sprístupňujúci chemické látky alebo zmesi s obsahom chemickej látky z prílohy I alebo II nariadenia, je povinný oznámiť v zmysle článku 9 nariadenia podozrivú transakciu, pokus o ňu, zamietnutú podozrivú transakciu, stratu alebo krádež kontaktnému miestu na Ministerstve vnútra SR.
  Hospodárske subjekty môžu podozrivú transakciu zamietnuť.

  Počas kontrolnej akcie bolo zistené, že žiadny hospodársky subjekt nezaznamenal podozrivú transakciu, ani stratu alebo krádež prekurzora výbušnín, ktorú by bolo potrebné nahlasovať kontaktnému miestu, alebo kvôli ktorej by mal zamietnuť transakciu.


  Opatrenia

  1. Vo všetkých kontrolovaných prevádzkarniach boli spísané inšpekčné záznamy a v prípade potreby vydané záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov.

  2. V zmysle §-u 6 ods. 1 písm. a) ods. 1. zákona č. 128/2002 Z. z., o štátnej kontrole vnútorného trhu, vo veciach ochrany spotrebiteľa..., boli uložené opatrenia na zákaz predaja do vykonania nápravy u 3 podnikateľských subjektov na 3 druhy obmedzených prekurzorov výbušnín v celkovej hodnote 20,76 € vo zvyšných 2 prípadoch predávajúci odstránil nedostatky priamo počas výkonu kontroly.

  Záver

  Kontrolná akcia bola zameraná na dodržiavanie požiadaviek zákona a nariadenia pri predaji prekurzorov výbušnín členom širokej verejnosti.

  Kontroly boli vykonané u 77 hospodárskych subjektov, dodávajúcich prekurzory výbušnín na trh, z toho v 61 maloobchodných prevádzkach. Ďalších 16 kontrol bolo vykonaných u výrobcov a distribútorov z dôvodu zistenia údajov o odberateľoch, ktorí sprostredkujú prekurzory výbušnín členom širokej verejnosti.

  Bolo prekontrolovaných 61 druhov prekurzorov výbušnín, z toho 28 druhov obmedzených prekurzorov výbušnín z čl. 4 ods. 3 nariadenia, ďalších 7 druhov prekurzorov výbušnín zo zoznamu I nariadenia a 26 druhov zo zoznamu II nariadenia.

  Pri kontrole obmedzených prekurzorov výbušnín z nariadenia bolo zistené, že z celkového počtu obmedzených druhov, ktoré boli v ponuke aj pre širokú verejnosť, 5 prípadov nebolo v súlade s požiadavkami nariadenia. Boli to roztoky peroxidu vodíka s koncentráciami od 12 % do 35 %.

  Napriek tomu, že zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín je účinný od septembra 2014, niektoré kontrolované hospodárske subjekty nemali vedomosti o tom, že predávajú chemickú látku, ktorá patrí do skupiny obmedzených prekurzorov výbušnín, ani o povinnostiach spojených s ich predajom členom širokej verejnosti.

  Kontrolou povinnosti predávajúceho registrovať každý predaj obmedzeného prekurzora výbušnín členom širokej verejnosti bolo zistené, že v 5 prípadoch bol uskutočnený predaj bez registrácie, resp. s nedostatočnou registráciou.

  Z kontrolovaných druhov obmedzených prekurzorov výbušnín z čl. 4 ods. 3 nariadenia v ponuke pre širokú verejnosť, neboli ani v jednom prípade zistené nedostatky v označení. Všetky kontrolované druhy boli označené povinnou vetou podľa nariadenia, ktorá obsahuje informáciu o povahe chemickej látky alebo zmesi.

  Počas kontrolnej akcie bolo zistené, že žiadny hospodársky subjekt nezistil podozrivú transakciu, ani stratu alebo krádež prekurzora výbušnín, ktorú by bolo potrebné nahlasovať kontaktnému miestu, alebo kvôli ktorej by mal zamietnuť transakciu.

  Vzhľadom na kontrolou zistené nedostatky pri dodržiavaní povinností hospodárskych subjektov pri predaji prekurzorov výbušnín členom širokej verejnosti ako aj na skutočnosť, že v dôsledku nedodržiavania povinností, vyplývajúcich zo zákona a nariadenia, predmetné chemické látky a ich zmesi by sa mohli zneužiť na nedovolenú výrobu výbušnín, Slovenská obchodná inšpekcia bude tejto problematike naďalej venovať zvýšenú pozornosť.