Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontrol - detské chodúľky

Výsledky kontrol - detské chodúľky

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 21. 11. 2017

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI) ako orgán trhového dohľadu uskutočnila v období od 03. – 21.07.2017 kontrolnú akciu zameranú na výrobky určené na starostlivosť o deti, konkrétne na detské chodúľky, ktoré sa nachádzali v ponuke pre spotrebiteľa.

Detské chodúľky patria medzi tzv. neurčené výrobky a ich požiadavky na bezpečnosť upravuje zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktoré sú konkretizované v NV SR č. 404/2007 Z. z o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a technickej norme STN EN 1273: Výrobky pre deti a starostlivosť o deti – Detské chodúľky; Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy.

Uvedená norma definuje detské chodúľky ako konštrukciu, v ktorej je dieťa umiestnené v sediacej alebo stojacej polohe a ktorá umožňuje dieťaťu sa pohybovať dookola pomocou opory (podpery) poskytovanej rámom. Predmetom normy sú aj bezpečnostné požiadavky za účelom minimalizácie rizika možných nehôd, ktoré sa vyskytujú hlavne preto, že opatrovateľ nepredvída mimoriadny dosah a rýchlosť, ktoré môžu dosiahnuť deti v detských chodúľkach.

Za účelom overenia bezpečnosti boli celkovo odobraté 4 druhy detských chodúliek (dve s krajinou pôdu Taiwan a dve s krajinou pôvodu Čína), ktoré boli následne zaslané na testovanie do skúšobného laboratória, pričom v zmysle citovanej technickej normy sa overovalo:

  • riziko poranenia ostrými hranami a otvormi, nevhodným zhotovením, prípadne nestabilitou chodúľky,
  • riziko zadusenia v dôsledku výskytu malých častí na výrobku.

V zmysle citovanej STN EN sa overovali tieto charakteristiky:
Otvory: chodúľka nesmie obsahovať nijaké otvory, do ktorých sa môžu zachytiť prsty na rukách alebo nohách dieťaťa;
Hrany, rohy a výčnelky: musia byť navrhnuté tak, aby sa znížilo riziko poranení;
Malé časti: odmontovateľné prvky nesmú zapadnúť do valca na malé časti, aby sa predišlo ich vdýchnutiu alebo prehltnutiu, čo môže spôsobiť zadusenie dieťaťa;
Sedadlo: chodúľka musí mať popruh do rozkroku (z pružného alebo pevného materiálu určitej šírky); ak má odmontovateľné sedadlo, pripevňovacie mechanizmy musia zabrániť mimovoľnému oddeleniu sedadla;
Statická stabilita: chodúľka sa nesmie prevrhnúť;
Pevnosť: chodúľka sa nesmie zdeformovať, sedadlo a popruh do rozkroku sa nesmú zničiť;
Označenie výrobku a návod na používanie: chodúľky musia obsahovať príslušné informácie na zníženie možných dôsledkov predvídateľných rizík spojených s používaním chodúľky, pričom tieto informácie musia byť v štátnom jazyku a text musí byť čitateľný a zrozumiteľný.

Výsledky skúšok preukázali, že dve zo skúšaných chodúliek nevyhoveli požiadavkám na informačné povinnosti, ktoré neboli uvedené v štátnom jazyku, neboli umiestnené na viditeľnom mieste, resp. návod obsahoval písomné informácie, ktoré nie sú v súlade s priloženými piktogramami.
Dve chodúľky boli vyhodnotené ako nebezpečné, pričom skúšky preukázali na jednej chodúľke aj viacero nedostatkov súčasne.
Jedna chodúľka nevyhovela požiadavkám na statickú pevnosť, kedy došlo ku zdeformovaniu chodúľky (pružina z nastavovacieho mechanizmu sa uvoľnila a vrchná časť chodúľky spadla na podlahu), čo môže spôsobiť pád a následné poranenie dieťaťa. Druhá chodúľka nevyhovela informačným povinnostiam a skúškam na statickú pevnosť, kedy došlo k jej prevrhnutiu smerom dozadu, čo môže spôsobiť riziko pádu a následného poranenia hlavy dieťaťa.

Nebezpečné detské chodúľky boli šetrené v celom distribučnom reťazci, kde boli uložené opatrenia na ochranu trhu a boli zverejnené medzi nebezpečnými výrobkami na webovej stránke www.soi.sk  . O nebezpečnosti týchto výrobkov SOI bude informovať orgány trhového dohľadu všetkých členských štátov prostredníctvom systému RAPEX.

S ohľadom na to, že hlavným cieľom aj naďalej ostáva zabezpečiť, aby v ponuke pre najcitlivejšiu skupinu spotrebiteľov – deti boli len bezpečné výrobky sa SOI bude kontrole tejto sortimentnej skupiny výrobkov venovať aj v budúcom období.