SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontrol - bezpečnosť detských kočíkov

Výsledky kontrol - bezpečnosť detských kočíkov

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 27. 9. 2017

Na základe poznatkov získaných z predchádzajúcich kontrolných akcií, systému Rapex, systému ICSMS v období od 01. 06. 2017 do 28. 06. 2017 uskutočnila Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) kontrolu bezpečnosti detských športových a kombinovaných kočíkov v zmysle STN EN 1888: 2012, detské kočíky a ich bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy.

Cieľom kontroly bolo overenie bezpečnosti detských kočíkov, t. j. či sa sprístupňujú na trhu, ponúkajú a predávajú detské kočíky, ktoré spĺňajú technické požiadavky.
Ich bezpečnosť bola overovaná skúšaním ich vlastností v akreditovanom laboratóriu, podľa STN EN 1888: 2012.

Predmetom odberu vzoriek boli detské kočíky nižšej cenovej relácie a detské kočíky dovezené z tretích krajín, ktoré predstavovali potenciálne riziko.

Odber vzoriek
V rámci kontrolnej akcie bolo na overenie bezpečnosti detských kočíkov odobratých celkom
7 druhov vzoriek pričom 6 druhov kočíkov splnilo všetky kontrolované požiadavky a 1 druh nevyhovel v oblasti informačných povinností v zmysle STN EN 1888: 2012.

Záver
Kontrole bezpečnosti detských kočíkov sa SOI venuje dlhodobo a výsledky tejto kontrolnej akcie potvrdili výrazné zlepšenie v oblasti dodržiavania požiadaviek na bezpečnosť detských kočíkov.
Hlavným cieľom naďalej ostáva zabezpečiť, aby v ponuke pre spotrebiteľa boli len bezpečné výrobky, aby bol spotrebiteľ oboznámený s možnými rizikami, ktoré tieto výrobky môžu predstavovať, a aby vedel výrobok správne používať.