SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVyhodnotenie sektorového programu dohľadu SOI nad trhom s hračkami v roku 2016

Vyhodnotenie sektorového programu dohľadu SOI nad trhom s hračkami v roku 2016

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 13. 2. 2017

Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 397/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 20 ods. 14 písm. a) citovaného zákona vypracovala a následne zrealizovala sektorový program na dohľad nad trhom v roku 2016 v skupine výrobkov, ktoré spĺňajú definíciu hračiek

Vyhodnotenie sektorového programu dohľadu SOI nad trhom s hračkami v roku 2016 [pdf, 453 kB]