Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky skúšok vlastností dosiek z expandovaného (penového) polystyrénu EPS

Výsledky skúšok vlastností dosiek z expandovaného (penového) polystyrénu EPS

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 11. 1. 2011

S ohľadom na zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov má expandovaný polystyrén (EPS) ako stavebný tepelnoizolačný materiál významné postavenie pri dodatočnom zatepľovaní obytných domov t. j. i naplnení požiadaviek vyplývajúcich z ustanovení tohto zákona.

Dodatočné zateplenie vyžaduje značné finančné prostriedky, ktoré fyzické, príp. právnické osoby získavajú na základe poskytnutia úveru z Vládneho programu zatepľovania cez Štátny fond rozvoja bývania. S ohľadom na túto skutočnosť je nevyhnuté kontrolovať kvalitu (vlastnosti) materiálov použitých na zateplenie, aby finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu boli zhodnotené čo najefektívnejšie.

Podnety fyzických a právnických osôb zaznamenané v roku 2010, ako aj poznatky SOI z predchádzajúceho obdobia, boli dôvodom na vykonanie kontroly vlastností expandovaného polystyrénu určeného na zateplenie obvodových múrov budov (EPS fasáda) skúšaním jeho vzoriek odobratých z priamej ponuky trhu.

Odber vzoriek sa uskutočnil v dvoch etapách - v mesiacoch jún a október. Celkom bolo odobratých a odskúšaných 12 vzoriek, pričom každá bola od iného výrobcu.

Z dvanástich skúšaných vzoriek EPS bolo 6 druhov vyrobených v Poľsku, 3 druhy v SR a 3 druhy v ČR.

Na vzorkách EPS boli podľa nižšie uvedených noriem odskúšané nasledovné vlastností:

  • STN 72 7221-2: 2010 - objemová hmotnosť
  • STN EN 13163: 2009 - napätie v tlaku pri 10% stlačení

- pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky

- pevnosť v ohybe

Výsledky skúšok

preukázali v zmysle STN EN 13163: 2009 nezhodu nameraných hodnôt vytypovaných vlastností EPS s parametrami deklarovanými výrobcom na obale výrobku v prípade 6 druhov od poľských výrobcov, v dôsledku čoho boli tieto druhy klasifikované ako nevyhovujúce. Z uvedeného počtu 3 druhy EPS nevyhoveli vo všetkých štyroch skúšaných vlastnostiach.

V zmysle STN 72 7221-2, tab.1 platí, že EPS je vhodný na zateplenie fasád, ak sa jeho objemová hmotnosť nachádza v hraniciach 13,5 ~ 18 kg/m3.

Táto požiadavka nebola splnená u 4 druhov, nakoľko namerané priemerné hodnoty objemovej hmotnosti sa nachádzali pod úrovňou spodnej hranice a to v rozpätí od 9,4 do 13,0 kg/m3.

Doterajšie poznatky, ale aj výsledky merania dokumentujú, že v prípade výrazného poklesu objemovej hmotnosti EPS (10,8 a 9,4 kg/m3) sa môžu niektoré deklarované parametre znížiť až o 25 %. Preto objemová hmotnosť EPS môže byť pre spotrebiteľa pri kúpe orientačným ukazovateľom k posúdeniu deklarovaných parametrov vlastností.

Vybrané vlastnosti ostatných skúšaných druhov a výrobcov EPS požiadavkám uvedených noriem vyhoveli.

Výrobcovia boli s výsledkami skúšok oboznámení. Na nevyhovujúce druhy EPS inšpektori SOI uložili zákaz dodávky a predaja.