Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky medzinárodného projektu JA2013 - chemikálie v textile

Výsledky medzinárodného projektu JA2013 - chemikálie v textile

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 17. 5. 2016
Pre zlepšenie informovanosti spotrebiteľov aj podnikateľov Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) zverejňuje výsledky medzinárodných projektov spracované organizáciou PROSAFE, ktorá bola ich koordinátorom.

Ich súčasťou bol aj projekt na chemikálie v textile, zameraný na detské textilné výrobky a oblečenie pre tehotné ženy – „Joint Action 2013 on Chemicals in Clothing“, ktorý bol začatý v roku 2013 a toho času je už ukončený.

Medzinárodný projekt JA2013 prebiehal pod záštitou organizácie PROSAFE a projektu na chemikálie v textile sa okrem Slovenska zúčastnili aj nasledovné členské štáty: Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Španielsko a Holandsko.

Keďže v tomto projekte sa primárne sústredilo na testovanie textilných výrobkov určených pre deti a tehotné ženy, čiže išlo o sortiment určený pre najcitlivejšiu skupinu spotrebiteľov – deti a pri ich používaní mala byť garantovaná čo najvyššia úroveň bezpečnosti, hlavnými cieľmi projektu bolo:

 • zabezpečiť, aby boli na trh uvádzané iba bezpečné výrobky,
 • rozvíjať spoluprácu medzi jednotlivými členskými štátmi,
 • rozvíjať spoluprácu s colnými orgánmi,
 • rozvíjať komunikáciu medzi orgánmi trhových dohľadov a ekonomickými subjektmi.

Projekt prebiehal v dvoch fázach - zimnej a letnej fáze, pričom každý z participujúcich štátov odobral približne 25 textilných výrobkov v oboch fázach projektu. V rámci účasti na citovanom medzinárodnom projekte bolo jednotlivými účastníkmi na overenie bezpečnosti odobratých celkovo 302 textilných výrobkov, ktoré boli rozčlenené do niekoľkých kategórií, konkrétne:

Letná fáza:

 • detská spodná bielizeň;
 • detské pyžamá;
 • detské plavky;
 • detská plastová obuv (flip flopy, crocsy);
 • detské športové oblečenie.

Zimná fáza:

 • detská spodná bielizeň;
 • detské pyžamá;
 • detská plastová obuv (crocsy, detské gumáky);
 • tehotenské nohavice;
 • kožené rukavice.

Odobraté výrobky boli následne zaslané na testovanie do skúšobného laboratória AIJU vo španielskom meste Alicante (priemyselná zóna Ibi), ktoré bolo vybraté v rámci projektu.

Testovanie odobratých výrobkov bolo zamerané na obsah chemikálií, ftalátov a ťažkých kovov v textile ako:

 • azofarbivá
 • formaldehyd
 • ftaláty
 • ťažké kovy (olovo, kadmium)
 • organické látky
 • chróm VI. (v kožených výrobkoch).

Celkovo bolo vykonaných 1 454 skúšok na 302 textilných výrobkoch. Jedným z cieľov tohto medzinárodného projektu bolo overiť, či predmetné výrobky zodpovedajú Prílohe č. XVII. k Nariadeniu EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) Vyhláške MH SR č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení neskorších predpisov (ďalej len nariadenie).

V rámci účasti SOI na tomto projekte inšpektori odobrali 50 textilných výrobkov.

Z výsledkov skúšok vyplynulo, že:

 • u troch detských výrobkov bol zistený nadlimitný obsah ftalátov a pri jednom výrobku - nepodšité kožené rukavice bol zistený nadlimitný obsah azofarbív. Vzhľadom na zistený obsah azofarbív boli predmetné rukavice kvalifikované ako nebezpečný výrobok.

Kontrolovaný subjekt predmetný výrobok stiahol z trhu a informoval spotrebiteľov o možnom riziku a o možnosti vrátenia výrobku, pričom im bude vrátená kúpna cena za výrobok.

Výsledky skúšok textilných výrobkov odobratých v rámci projektu preukázali, že v 19 výrobkoch sa nachádzali nadlimitné množstvá chemických látok, ale pre absenciu ich obmedzenia v legislatíve podľa citovaného nariadenia bolo možné vyvodiť zodpovednosť u ekonomických operátorov len v štyroch prípadoch.

Informácie o medzinárodnom projekte a súhrnné výsledky zistené všetkými zúčastnenými členskými štátmi sú obsahom záverečnej správy, vypracovanej koordinátorom projektu a prezentovanej na záverečnej konferencii k projektom JA2013, ktorá sa uskutočnila v r. 2016 v Bruseli a súčasne bude publikovaná na webovej stránke organizácie PROSAFE.