Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontroly zapaľovačov

Výsledky kontroly zapaľovačov

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 26. 1. 2010

Zapaľovače sú výrobky, ktoré sú svojou podstatou nebezpečné, pretože produkujú plameň, teplo a obsahujú horľavé palivo.

Osobitnou kategóriou spotrebiteľov, ktorí môžu byť nebezpečným charakterom zapaľovačov dotknutí sú deti, a to najmä v prípade zapaľovačov vyzerajúcich ako postavičky z kreslených filmov, hračky, zbrane, hodinky, telefóny a podobne. Tieto takzvané „zábavné zapaľovače“ predstavujú zvýšené riziko, pretože sú pre deti osobitne atraktívne, keďže ich vnímajú ako predmety určené na hru.

Členské štáty sa výrazne odlišovali, pokiaľ išlo o prístup k otázke rizika, ktoré predstavujú zapaľovače nezabezpečené proti použitiu deťmi. Preto na základe článku 13 Smernice o všeobecnej bezpečnosti prijala Európska Komisia dňa 11. mája 2006 Rozhodnutie Komisie č. 2006/502/ES, ktorým sa členské štáty vyzývajú prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa na trh uvádzali iba také zapaľovače, ktoré sú zabezpečené proti použitiu deťmi, a zakázať uvádzanie zábavných zapaľovačov na trh (ďalej len „Rozhodnutie Komisie“).

Predmetom kontroly boli zapaľovače určené na zapaľovanie cigariet, cigár a fajok.

Obsahom kontroly bolo preveriť:

1.)    Dodržiavanie zákazu uvádzania na trh, predaja a ponuky zábavných zapaľovačov, t.j. zapaľovačov, ktoré vyzerajú ako postavičky z kreslených filmov, hračky, zbrane, hodinky, telefóny a podobne. Tieto zapaľovače totiž predstavujú zvýšené riziko, pretože sú pre deti osobitne atraktívne, keďže ich vnímajú ako predmety určené na hru.

2.)    Označenie zapaľovačov:

- upozorneniami pre spotrebiteľov, či už vo forme textu alebo piktogramov,

- návodom na používanie, prípadne návodom na opakované napĺňanie,

- logom alebo identifikáciou výrobcu alebo dodávateľa.

Tieto informácie môžu byť priamo na zapaľovači, obale, v brožúrke alebo letáku.

3.)    Predloženie dokumentácie, ktorá by dokazovala posúdenie zabezpečenia proti použitiu deťmi (len výrobcovia a dovozcovia), prípadne dokumentácie potrebnej na identifikáciu akejkoľvek osoby v celom dodávateľskom reťazci (distributéri, predávajúci).

Kontrola uvádzania zapaľovačov na trh - etapa od 11.3.2007 do 31.3.2008

Rozhodnutie Komisie bolo implementované do slovenskej legislatívy ako Opatrenie ÚNMS č. 467/2006 Z. z. (ďalej len „Opatrenie“), ktorým sa zapaľovače dočasne zaradili medzi určené výrobky a teda podliehali požiadavkám stanoveným v zákone č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetné Opatrenie bolo zverejnené v Zbierke zákonov SR dňa 12.7.2006 a účinné od 11.3.2007.

Pretože realizácia dikcie Opatrenia vyžadovala kontrolu pri uvádzaní na trh a to pri dovoze zapaľovačov z tretích krajín v spolupráci s colnými orgánmi, bol dňa 22.8.2006 podpísaný Dodatok č.1 k Dohode o spolupráci uzatvorenej medzi Ústredným inšpektorátom SOI a Colným riaditeľstvom SR zo dňa 10.11.2004. Týmto dodatkom bola dohoda rozšírená o spoluprácu oboch organizácií pri výkone kontroly nad dodržiavaním požiadaviek stanovených v Opatrení.

Dňa 15.2.2007 sa uskutočnilo školenie pre inšpektorov SOI a pracovníkov colných úradov. Cieľom školenia bolo priblížiť požiadavky platnej legislatívy, vymedziť predmet a subjekty kontroly a objasniť postupy pri praktickom výkone kontroly. Spôsobom zabezpečenia zapaľovačov a príkladom typov mechanizmov zapaľovačov bola venovaná samostatná prednáška pracovníka TSÚ Piešťany, š.p. (AO 104). Bol vypracovaný postup pre pracovníkov SOI. Postupy boli založené na fyzickej kontrole dovážaných zapaľovačov pracovníkmi colných úradov a ich následnej kategorizácii. V závislosti od ich kategórie zasielali pracovníci colných úradov hlásenia na dohodnutom tlačive na miestne príslušné inšpektoráty SOI.

Inšpektori SOI overovali správnosť dôvodu označeného v hlásení v každom prípade a následne vykonali kontrolu buď v zmysle Nariadenia Rady 339/93 alebo podľa zákona č. 264/1999 Z. z.

Pre informovanosť podnikateľov SOI na svojej webovej stránke v sekcii „Poradňa- Rady podnikateľom“ zverejnila informácie týkajúce sa nových požiadaviek platnej legislatívy v oblasti zapaľovačov. SOI komunikovala s ekonomickými operátormi s cieľom dosiahnuť lepšie dodržiavanie požiadaviek legislatívy a účinnejšiu ochranu trhu a spotrebiteľov.

Na podporu uplatňovania Rozhodnutia Komisie bol vypracovaný spoločný projekt týkajúci sa zapaľovačov s názvom „Joint Market Surveillance Action on Child-Resistant Lighters and Novelty Lighters”, do ktorého sa zapojila aj SOI. Hlavným cieľom uvedeného projektu bolo zabezpečiť, aby zapaľovače uvádzané na trh EÚ boli bezpečné. Ďalšími cieľmi projektu bolo vypracovať najlepšie postupy na výkon dohľadu, aplikovať harmonizovaný postup kontrol zo strany zúčastnených orgánov trhového dohľadu členských štátov a deliť sa o informácie a skúsenosti získané počas výkonu trhového dohľadu. V rámci projektu sa počítalo aj so skúšaním zapaľovačov vzhľadom na požiadavky normy EN ISO 9994 a na zabezpečenie proti používaniu deťmi v zmysle normy EN 13869. Nakoľko vyše 90% zapaľovačov je distribuovaných na Slovensko z EÚ a dovážané zapaľovače by mali byť v spolupráci s colníkmi kontrolované pred uvoľnením do voľného obehu, SOI neodoberala vzorky zapaľovačov, ale venovala sa najmä kontrole dokumentov a kontrole výskytu zábavných zapaľovačov na národnom trhu.

V priebehu októbra 2007 sa SOI spolupodieľala na príprave návrhu Národného programu na dohľad nad trhom so zapaľovačmi.

V súlade so zaužívanou praxou bol na výkon kontroly zapaľovačov v etape ich uvádzania na trh pre inšpektorov SOI vypracovaný písomný pokyn (Pokyn č. 3/OMTK/2007 zo dňa 1.3.2007), v ktorom boli uvedené detailné požiadavky platnej legislatívy a noriem, ako aj postupy pri praktickom výkone kontroly. Súčasťou predmetného pokynu boli aj obrazové prílohy zábavných zapaľovačov už notifikovaných v systéme Rapex, či už zo strany SR alebo iných členských štátov.

Výsledky kontrol etapy od 11.3.2007- 31.3.2008

V sledovanom období bolo SOI zo strany colných úradov zaslaných celkom 6 hlásení. Na základe nich bolo vykonaných 6 kontrol. Celkom bolo prekontrolovaných 35 druhov zapaľovačov v počte 22638 kusov.

Z 35 prekontrolovaných druhov zapaľovačov 32 druhov nespadalo pod Rozhodnutie Komisie a 3 druhy zapaľovačov boli klasifikované ako tzv. luxusné zapaľovače.

Na základe stanoviska SOI, v súlade s Nariadením Rady č. 339/93, nebol colnými úradmi prepustený do režimu voľný obeh 1 druh zapaľovača v počte 500 kusov v celkovej hodnote 4176,- Sk z dôvodu nepredloženia dokumentácie potvrdzujúcej posúdenie bezpečnosti zapaľovača.

Kontrola uvádzania na trh a predaja zapaľovačov- etapa od 1.4.2008 do 31.12.2008

V roku 2008 došlo k zmene národnej legislatívy v oblasti zapaľovačov.

Bolo vydané Opatrenie ÚNMS č. 102/2008 Z. z., ktorým sa zrušilo Opatrenie, s účinnosťou od 31.3.2008. Následne bola vydaná Vyhláška MH SR č. 109/2008 Z. z. (ďalej len „Vyhláška“), ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť zapaľovačov, s účinnosťou od 1.4.2008. Touto Vyhláškou boli do národnej legislatívy nanovo implementované Rozhodnutia Komisie č. 2006/502/ES a 2007/231/ES týkajúce sa zapaľovačov.

Vzhľadom na platnosť novej legislatívy, zapaľovače od tohto termínu neboli naďalej považované za určené výrobky, ale za výrobky patriace pod zákon č. 250/2007 Z. z. a Nariadenie vlády č. 404/2007 Z. z., teda pod všeobecnú bezpečnosť výrobkov.

Bol vypracovaný ďalší písomný pokyn pre inšpektorov SOI (Pokyn č. 4/OMTK/2008 zo dňa 4.4.2008), do ktorého boli zapracované požiadavky platnej legislatívy a noriem, ako aj postupy pri praktickom výkone kontroly v oblasti zapaľovačov. Súčasťou pokynu boli aj aktualizované obrazové prílohy zábavných zapaľovačov notifikovaných do systému Rapex zo strany SR a ostatných členských krajín, ale aj príklady zapaľovačov, ktoré nie sú považované za zábavné. Prílohu tiež tvoril zoznam dovozcov zapaľovačov so sídlom v SR získaný zo štatistiky dovozov Colného riaditeľstva SR. Uvedeným pokynom sa zrušila platnosť Pokynu č. 3/OMTK/2007.

Dňa 23.4.2008 boli na webovej stránke SOI v sekcii „Poradňa- Rady podnikateľom“ zverejnené informácie týkajúce sa aktuálnych požiadaviek legislatívy v oblasti zapaľovačov spolu s upozornením na konkrétne zmeny. Taktiež boli zverejnené dva obrazové dokumenty s príkladmi zapaľovačov, ktoré sú a ktoré nie sú považované za zábavné. Oba dokumenty boli prevzaté prekladom z dokumentov vypracovaných v rámci spoločného projektu na zapaľovače, na tvorbe ktorých sa podieľala aj SOI.

Súčasne boli rovnaké informácie zverejnené na webovej stránke SOI aj v sekcii „Poradňa- Rady spotrebiteľom“. Navyše boli zverejnené aj rady a tipy pre spotrebiteľov vypracované v rámci spoločného projektu na zapaľovače. SOI iniciatívne doplnila uvedené informácie aj o piktogramy, s ktorými sa spotrebitelia môžu stretnúť na zapaľovačoch alebo ich baleniach.

Dňa 24.4.2008 bol podpísaný Dodatok č.2 k Dohode o spolupráci uzatvorenej medzi Ústredným inšpektorátom SOI a Colným riaditeľstvom SR zo dňa 10.11.2004. Týmto dodatkom bola dohoda aktualizovaná o spoluprácu oboch organizácií pri výkone kontroly nad dodržiavaním požiadaviek stanovených vo Vyhláške.

V období od 21.4. do 16.5.2008 sa uskutočnila akcia s celoslovenskou pôsobnosťou. Z výsledkov kontroly bola spracovaná Informácia pre ministra hospodárstva SR č. 6/2008 zo dňa 13.6.2008. Po uvedenom období inšpektori SOI pokračovali v šetrení niektorých prípadov, ako aj vo výkone ďalších kontrol zapaľovačov.

Výsledky kontrol etapy od 1.4.2008- 31.12.2008

V sledovanom období vykonala SOI celkom 185 kontrol. Nedostatky boli zistené v 87 prípadoch, čo predstavuje 47 %.

Celkom boli nedostatky zistené pri 406 druhoch zapaľovačov, z čoho 113 druhov (27,8%) spĺňalo definíciu pojmu zábavný zapaľovač a boli teda nebezpečnými výrobkami. Ďalších 6 druhov predstavovalo zapaľovače s vystreľovacími nožíkmi, ktoré boli posúdené ako obzvlášť nebezpečné výrobky.

V prípade ostatných zapaľovačov bolo najčastejšie zisteným nedostatkom to, že k nim nebol priložený návod na používanie a zapaľovače neboli označené bezpečnostnými upozorneniami. Pomerne často sa vyskytoval aj prípad, že potrebné informácie boli na zapaľovačoch uvedené, ale neboli v štátnom jazyku.

Na zapaľovače so zistenými nedostatkami uložili inšpektori opatrenia na zákaz ich predaja a dodávky podľa §6 zákona č. 128/2002 Z. z.

Celkom bol uložený zákaz na 406 druhov výrobkov v hodnote 3 910 386,50,- SKK (129 801,05,- EUR) , z čoho:

- na 113 druhov zábavných zapaľovačov a na 6 druhov zapaľovačov s nožíkmi v celkovej hodnote 1 210 084,10,- SKK (40 167,43,- EUR) z dôvodu ich nebezpečnosti,

- na 287 druhov v hodnote 2 700 302,40,- SKK (89 633,62,- EUR), z dôvodu neplnenia požadovaných informačných povinností.

Opatrenia na zákaz predaja a dodávky podľa §6 zákona č. 128/2002 Z. z. uložené za neplnenie informačných povinností platia do odstránenia nedostatkov, t.j. do doznačenia, príp. doplnenia chýbajúcich údajov.

V prípadoch nebezpečných zapaľovačov pokračovalo šetrenie až ku hlavným distributérom, resp. dovozcom, ktorí predmetné výrobky uviedli na trh SR.

Pri každej kontrole boli zároveň prekontrolované aj všeobecné podmienky predaja- oprávnenie k podnikateľskej činnosti, označenie prevádzkarne, plnenie opatrení z predchádzajúcej kontroly.

Kontrola uvádzania na trh a predaja zapaľovačov- etapa od 1.1.2009 do 31.12.2009

V roku 2009 nedošlo k zmene národnej legislatívy.

Z dôvodu rôzneho prístupu ku kontrole umiestnenia bezpečnostných upozornení na zapaľovačoch na európskej úrovni, požiadali členské štáty Európsku Komisiu, aby k tejto otázke zaujala stanovisko. Stanovisko zo dňa 21.01.2009 však malo určité nedostatky, na čo SOI okamžite zareagovala a žiadala prostredníctvom MH SR opravu stanoviska. Európska Komisia vydala opravené stanovisko dňa 25.03.2009. Na základe tohto stanoviska musela SOI zmeniť postup pri výkone kontrol zapaľovačov.

Doplnkom zo dňa 06.04.2009 bol upravený písomný pokyn pre inšpektorov (Pokyn č. 4/OMTK/2008).

Preklad opravenej verzie stanoviska Európskej Komisie bol zverejnený na webovej stránke SOI v sekcii Rady podnikateľom dňa 07.04.2009 .

Na webovej stránke SOI boli priebežne publikované výsledky zo spoločného projektu „Joint Market Surveillance Action on Child-Resistant Lighters and Novelty Lighters”. Nakoľko sa projekt skončil 31.12.2009, bola pri príležitosti záverečnej konferencie vypracovaná informácia o dosiahnutých výsledkoch. Na webe SOI bola zverejnená dňa 3.12.2009.

V období od septembra do novembra 2009 uskutočnili inšpektori viacero kontrolných akcií zameraných na zmonitorovanie trhu so zapaľovačmi. Monitoring mal celoslovenskú pôsobnosť a bol zameraný najmä na výskyt zábavných zapaľovačov a dodržiavanie informačných povinností.

Výsledky kontrol etapy od 1.1.2009- 31.12.2009

V sledovanom období vykonala SOI celkom 115 kontrol. Nedostatky boli zistené v 24 prípadoch, čo predstavuje 20,9 %.

Celkom boli nedostatky zistené pri 58 druhoch zapaľovačov, u ktorých neboli dodržané informačné povinnosti- na zapaľovačoch, obale, príbalových letákoch, ani na mieste prístupnom a viditeľnom pre spotrebiteľa neboli uvedené bezpečnostné upozornenia, návody na používanie alebo návody na opakované napĺňanie.

Na zapaľovače so zistenými nedostatkami uložili inšpektori opatrenia na zákaz ich predaja a dodávky podľa §6 zákona č. 128/2002 Z. z. Celkom bol uložený zákaz na 58 druhov zapaľovačov v hodnote 1265,05,- EUR (38 110, 90,- SKK). Opatrenia na zákaz predaja a dodávky podľa §6 zákona č. 128/2002 Z. z. platia do odstránenia nedostatkov, t.j. do doznačenia, príp. doplnenia chýbajúcich údajov.

Zábavné zapaľovače, ako nebezpečné výrobky, sa v ponuke pre spotrebiteľa nenachádzali ani v jednom prípade.

V 7 prípadoch bolo zistené, že hoci predávajúci mal k dispozícii náležité informácie pre spotrebiteľa, v momente predaja ich neposkytol. Kontrolovaná osoba bola zo strany SOI poučená o povinnosti poskytovania týchto informácií spotrebiteľom.

Pri každej kontrole boli zároveň prekontrolované aj všeobecné podmienky predaja- oprávnenie k podnikateľskej činnosti, označenie prevádzkarne, plnenie opatrení z predchádzajúcej kontroly.

ZÁVER

V zmysle legislatívy bolo podnikateľom ponechané jednoročné prechodné obdobie (11.3.2007- 1.4.2008) na dopredaj zapaľovačov nespĺňajúcich požiadavky legislatívy s tým, že na jar roku 2008 bude už predaj takýchto zapaľovačov zakázaný. Výsledky kontrol však potvrdili, že napriek tomu, že požiadavky legislatívy boli avizované v dostatočnom predstihu, bol počas kontroly na trhu v roku 2008 zistený pomerne veľký počet zábavných zapaľovačov, ktoré boli v súlade s Vyhláškou, resp. s Nariadením vlády č. 404/2007 Z. z. považované za nebezpečné výrobky.

Je potrebné skonštatovať, že kým počas celonárodnej akcie (21.4.2008- 16.5.2008) boli nedostatky zistené v 65% vykonaných kontrol, v následnom období v roku 2008 to bolo už len 31% prípadov a počas roku 2009 tento údaj ešte klesol a to na 20,9 % kontrol s nedostatkami.

Tieto výsledky dosvedčujú, že informačná kampaň a intenzívna kontrola na trhu, najmä v roku 2008, mali svoje opodstatnenie a výrazne prispeli k ochrane spotrebiteľa v tejto oblasti.

V kontrole dodržiavania požiadaviek legislatívy týkajúcej sa zapaľovačov bude SOI pokračovať aj v nasledujúcom období. Zaväzuje ju k tomu nielen ochrana spotrebiteľov, ale aj účasť v ďalšom medzinárodnom projekte orgánov trhového dohľadu zameranom na kontrolu bezpečnosti zapaľovačov.