Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontroly predaja zábavnej pyrotechniky v období záveru roka 2011

Výsledky kontroly predaja zábavnej pyrotechniky v období záveru roka 2011

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 1. 2. 2012

Slovenská obchodná inšpekcia ( ďalej len „SOI“) vykonala v závere roka 2011 kontrolu pyrotechnických výrobkov, ktoré sú určenými výrobkami v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zhode“). Bližšie požiadavky na pyrotechnické výrobky sú stanovené v nariadeniach vlády:
 • NV SR č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh (platnosť od 1. 2. 2009), ktoré je implementáciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/23/ES z 23. mája 2007 (smernica Nového prístupu),
 • NV SR č. 398/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky v neskoršom znení, ktorého platnosť bola do 31. 1. 2009 a certifikáty majú platnosť do 31. 1. 2012.

Tento právny stav umožňoval na trhu SR predávať pyrotechnické výrobky, ktorých zhoda vlastností mohla byť posúdená podľa niektorého z oboch platných nariadení vlády.

Inšpektori SOI kontrolovali len náležitosti posúdenia zhody podľa zákona o zhode z dôvodu, že zákon č. 577/2007 Z. z. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe zrušil Vyhlášku SBU č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch, teda aj kompetencie SOI týkajúce sa kontroly bezpečnosti predaja pyrovýrobkov.

Výsledky kontroly

Celkom bolo prekontrolovaných 185 prevádzkových jednotiek (PJ). Nedostatky boli zistené v 64 kontrolovaných PJ, čo predstavuje 35 % z celkom prekontrolovaných PJ. Pyrotechnické výrobky boli kontrolované bez ohľadu na to, podľa ktorého nariadenia vlády mali posúdenú zhodu a značenie.

Výsledky kontrol pyrotechnických výrobkov sú uvedené v tabuľke:

    celkom 2011     celkom 2010
 Počet kontrolovaných PJ celkom
185
213
 PJ so zistenými nedostatkami – počet 64
46
 - % podiel   35 21

 pyrotechnické výrobky, ktorých zhoda bola posúdená podľa NV SR č. 398/1999 Z. z.

 Zákaz predaja tovaru
 - počet druhov
 133 42
 - hodnota EUR
 6 835 2 048
 Dobrovoľné opatrenie
 - počet druhov
4
21
 - hodnota EUR
232
1 873

pyrotechnické výrobky, ktorých zhoda bola posúdená podľa NV SR č. 485/2008 Z. z.

Zákaz predaja tovaru
- počet druhov
19
3
- hodnota EUR
701
194
Dobrovoľné opatrenie
- počet druhov
0
2
- hodnota EUR
0

Najčastejšími dôvodmi uloženia zákazu predaja pyrotechnických výrobkov, ktorých zhoda bola posúdená podľa NV SR č. 398/1999 Z. z., boli:

 • nesprávne značenie na 65 druhoch tovarov v celkovej hodnote 3 808,86 €,
 • chýbajúce návody na použitie a ničenie zlyhaviek pri 21 druhoch tovarov v hodnote 944,85 €,
 • nedoložené vyhlásenie o zhode na 19 druhov tovarov v hodnote 1 153,9 €,
 • ponuka 18 druhov pyrotechnického výrobku v celkovej hodnote 497,80 € v porušenom obale,
 • ponuka po dobe spotreby 13 druhov v celkovej hodnote 296,18,- €.

Dôvodom uloženia zákazu predaja pyrotechnických výrobkov, ktorých zhoda bola posúdená podľa NV SR č. 485/2008 Z. z., bolo:

 • nesprávne označenie13 druhov pyrotechnických výrobkov v hodnote 585,20 €,
 • bez označenia značkou CE pri 3 druhoch výrobkov v hodnote 76,- €,
 • ponuka 2 druhov pyrotechnických výrobkov v celkovej hodnote 15,- € v porušenom obale,
 • chýbajúce návody na použitie a ničenie zlyhaviek pri 1 druhu tovaru v hodnote 25,20 €.

Poznámka:

    Na niektorých výrobkoch sa súbežne vyskytovali viaceré nedostatky.

V 63 prípadoch boli uložené záväzné pokyny na odstránenie nedostatkov, ktoré sa týkali nedodržania základných podmienok predaja, nevydania dokladu o kúpe resp. vydania neúplného dokladu o kúpe, neumiestnenia reklamačného poriadku a taktiež chýbajúcich cenových informácií.

Záver

Porovnanie súčasných výsledkov kontrol (35 % PJ s nedostatkami) s výsledkami z predchádzajúceho obdobia (21 % PJ s nedostatkami) preukázalo, že situácia v dodržiavaní právnych predpisov pri predaji zábavnej pyrotechniky sa mierne zhoršila.

Priaznivým zistením je, že pri kontrole výrobkov bola dodržaná podmienka uvádzania návodu na používanie a ničenie zlyhaviek a posúdenia zhody výrobkov. Nedostatky v týchto dôležitých informáciách pre spotrebiteľa boli zistené len v ojedinelých prípadoch.

Nepriaznivým zistením je, že až 65 druhov výrobkov v celkovej hodnote 3 808,86 € bolo nedostatočne označených. Tento nedostatok sa v prevažnej miere týkal povinnosti uviesť dátum výroby.

V tejto súvislosti je nutné konštatovať, že od 1. 2. 2012 sa môžu na trh SR uvádzať pyrotechnické výrobky len podľa NV SR č. 485/2008 Z. z. Napriek uvedenému sa pyrotechnické výrobky, ktorých zhoda bola posúdená podľa NV SR č. 398/1999 Z. z., môžu v distribučnej sieti dopredávať až do dátumu ich spotreby.

Vzhľadom na súčasnú právnu úpravu v oblasti kontroly zábavnej pyrotechniky SOI vykonala v sledovanom období 19 kontrol v spolupráci s Obvodnými banskými úradmi.

SOI bude ponuku tohto sortimentu monitorovať aj naďalej.