Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontroly predaja zábavnej pyrotechniky v období záveru roka 2009

Výsledky kontroly predaja zábavnej pyrotechniky v období záveru roka 2009

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 25. 2. 2010

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI) ako orgán dohľadu podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), vykonala v komodite zábavnej pyrotechniky v závere r. 2009 kontroly dodržiavania tak ustanovení citovaného zákona ako aj ustanovení súvisiacich nariadení vlády SR:

  • NV SR č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh (platnosť od 1. 2. 2009), ktoré je implementáciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/23/ES z 23. mája 2007 (smernica Nového prístupu),
  • NV SR č. 398/1999 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky v neskoršom znení, ktorého platnosť bola do 31. 1. 2009.

Z hore uvedeného vyplýva, že sa v kontrolovanom období na trhu SR predávali pyrotechnické výrobky, ktorých zhoda vlastností mohla byť posúdená podľa niektorého z oboch platných nariadení vlády, pretože:

  • certifikáty na pyrotechnické výrobky, vydané podľa NV SR č. 398/1999 Z. z. do 31. januára 2009 boli platné a ostávajú v platnosti až do dátumu jej uplynutia (najneskôr však do 4. júla 2017). Autorizovaná osoba SKTC 112 certifikáty vydala s platnosťou na tri roky, to znamená najneskôr do 31. 1. 2012.
  • certifikáty na pyrotechnické výrobky vydané podľa NV SR č. 485/2008 Z. z. boli a sú platné v zmysle smerníc Nového prístupu na celom území Európskeho hospodárskeho priestoru.

Nakoľko s účinnosťou od 01. 01. 2008 vstúpil do platnosti zák. č. 577/2007 Z. z. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, ktorý zrušil Vyhlášku SBU č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch, ako aj kompetencie SOI týkajúce sa kontroly bezpečnosti predaja pyrovýrobkov, inšpektori SOI kontrolovali len náležitosti posúdenia zhody podľa zákona.

Konkrétne bolo úlohou inšpektorov overiť, či výrobky zábavnej pyrotechniky uvedené na trh a v ponuke trhu mali posúdenú zhodu a vydané vyhlásenie o zhode a či boli správne označené príslušnou značkou zhody a požadovanými údajmi, vrátane vybavenia návodom na používanie a ničenie zlyhaných výrobkov.

Výsledky kontroly

Celkom bolo prekontrolovaných 231 prevádzkových jednotiek (PJ). Nedostatky boli zistené v 72 kontrolovaných PJ, čo predstavuje 31 % z celkom prekontrolovaných PJ.

Výsledky kontroly pyrotechnických výrobkov, ktorých zhoda bola posúdená podľa NV SR č. 398/1999 Z. z., sú uvedené v tabuľke:


2009
2008

celkom
celkom
Počet kontrolovaných PJ celkom
231
179
- PJ so zist. nedostatkami – počet
72
53
- % podiel
31
30
Zákaz predaja tovaru


- počet druhov
119
168
- hodnota (tis. Sk)

2 987 €

(90 tis. Sk)

141 tis. Sk
Uloženie záväzných pokynov


za iné nedostatky (počet prípadov)
58
89
 


Najčastejšími dôvodmi uloženia zákazu predaja boli:

  • nesprávne značenie na 58 druhoch tovarov v celkovej hodnote 1 635, 79 €, 
  • chýbajúce návody na použitie a ničenie zlyhaviek pri 19 druhoch tovarov v hodnote 605,99 €,
  • nedoložené vyhlásenie o zhode na 22 druhov tovarov v hodnote 561,44 €.

Ďalšou príčinou uloženia zákazu predaja bola ponuka pyrotechnických výrobkov po dobe spotreby 7 druhov a 8 druhov bolo zakázaných z dôvodu ponuky v porušenom najmenšom spotrebiteľskom balení.

V súvislosti s platnosťou NV SR č. 485/2008 Z. z. bolo na trhu kontrolou zistených celkom 19 druhov pyrovýrobkov s označením CE. Šetrením však bolo zistené, že zhoda výrobkov bola posúdená podľa NV SR č. 398/1999 Z. z. a išlo teda o neoprávnené označenie CE. Takéto porušenia boli riešené uložením zákazu predaja tovaru na 3 druhy výrobkov v hodnote 140 €. Na 16 druhov v celkovej hodnote 2 987,30 € podnikateľské subjekty prijali dobrovoľné opatrenie na odstránenie tohto nedostatku.

V 58 prípadoch boli uložené záväzné pokyny na odstránenie nedostatkov, ktoré sa týkali nedodržania základných podmienok predaja, nevydania dokladu o kúpe resp. vydania neúplného dokladu o kúpe, predaja pyrotechnických výrobkov osobám mladším než je povolené a taktiež chýbajúce cenové informácie.

Záver

Zistené nedostatky v roku 2009, aj čo sa týka ich početnosti, v porovnaní s rokom 2008 nezaznamenali výraznejšie zmeny.

Ide o priaznivé konštatovanie vzhľadom na existujúce duálne požiadavky zobrazovania cien ako aj výrazné legislatívne zmeny v oblasti postupu posudzovania zhody pyrotechnických výrobkov.

Vzhľadom na súčasnú právnu situáciu v oblasti kontroly zábavnej pyrotechniky bolo v sledovanom období vykonaných 9 kontrol v spolupráci s Obvodnými banskými úradmi.

Na základe charakteru tejto komodity, ako aj už spomenutej legislatívnej zmeny, ktorá bude citeľná až v ďalších rokoch, SOI bude naďalej venovať zvýšenú pozornosť predaju pyrotechnických predmetov aj v nasledujúcom období.