Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontroly označovania a bezpečnosti hračiek

Výsledky kontroly označovania a bezpečnosti hračiek

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 7. 8. 2012

Hračky vstupujúce na trh SR

Kontroly hračiek vstupujúcich na trh SR, ako aj celého Spoločenstva, vykonávali inšpektori s odvolaním na Nariadenie EP a Rady č. 765/2008 v spolupráci s colnými úradmi na základe zaslaného hlásenia o dovoze hračiek. Predmetom kontroly boli všetky druhy hračiek, teda výrobky dovážané pod podpoložkou colného sadzobníka pre hračky.

Cieľom kontroly bolo overenie, ako výrobcovia a dovozcovia dodržiavajú svoje povinnosti vyplývajúce z novej legislatívy pre bezpečnosť hračiek platnej v celej EÚ od 20. júla 2011 – v SR implementovaná do zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek, a to najmä v oblasti označovania údajmi podľa príslušného harmonizačného právneho predpisu. Inšpektori kontrolovali či na hračkách alebo na ich obaloch resp. v priložených návodoch je:

  • označenie CE;
  • obchodné meno alebo ochranná známka, sídlo alebo miesto podnikania výrobcu, alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť;
  • obchodné meno alebo ochranná známka, sídlo alebo miesto podnikania dovozcu, alebo adresa, na ktorej je ho možné zastihnúť;
  • typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný údaj, ktorý umožní identifikáciu hračky.

Výsledkom kontroly hračiek dovážaných z tretích krajín bolo zaslanie záväzného stanoviska pre colné úrady, na základe ktorého colné úrady mohli hračky prepustiť alebo neprepustiť na trh SR. Celkom inšpektoráty SOI zaslali po vykonaných kontrolách dovážaných hračiek 30 záväzných stanovísk, pričom v:

-    22 záväzných stanoviskách bolo výsledkom neprepustenie 107 druhov výrobkov do voľného obehu

-    8 záväzných stanoviskách bolo výsledkom prepustenie 57 druhov výrobkov do voľného obehu.

Najčastejším nedostatkom zisteným pri kontrolách bolo neuvádzanie výrobcu a jeho adresy a neuvádzanie adresy dovozcu. Pri kontrole označenia CE inšpektori zistili výrobky, ktoré mali neoprávnene označenie CE, pretože nepatrili do komodity hračky, ako aj nesprávne označenie CE, ktoré svojim tvarom a veľkosťou nezodpovedalo platnej legislatíve.

Hračky uvedené na trh SR

Pri kontrole hračiek, ktoré už boli uvedené na trh SR sa inšpektori zamerali najmä na odber vzoriek tých druhov hračiek, u ktorých boli v predchádzajúcom období zistené nedostatky v dodržiavaní bezpečnostných požiadaviek. Išlo predovšetkým o hračky vyrobené z mäkčeného PVC, u ktorých výrobcovia ešte stále nedodržujú požiadavku na maximálny obsah ftalátov, ktoré sú klasifikované ako látky poškodzujúce reprodukciu.

Druhú skupinu tvorili hračky predstavujúce riziko zadusenia. Sú to najmä hračky určené pre deti do 36 mesiacov, ktoré nesmú obsahovať malé časti ani sa z nich skúšaním malé časti nesmú oddeliť. Riziko zadusenia predstavujú aj hračky určené pre staršie deti, napr. hračky imitujúce zbrane, ktoré majú strely ukončené prísavkami. Prísavky sa totiž v mnohých prípadoch dajú veľmi ľahko oddeliť a pri bežnom používaní, kedy ich deti vkladajú do úst (prísavku navlhčia, aby sa lepšie prichytila na podložku) môže dôjsť k zablokovaniu dýchacích ciest. Predmetom odberu boli aj hračky, na ktorých nebezpečenstvo upozorňovali vo svojich podnetoch spotrebitelia.

Celkom bolo v 1. polroku 2012 odobratých 32 druhov hračiek, z ktorých na základe výsledkov skúšania a posúdenia závažnosti rizika bolo 17 druhov klasifikovaných ako nebezpečné výrobky. Slovenská obchodná inšpekcia zabezpečila zákaz predaja a distribúcie týchto nebezpečných výrobkov, ich stiahnutie z trhu a informovala o nebezpečných výrobkoch a o možnosti ich vrátenia spotrebiteľov aj na svojej webovej stránke.

Vzhľadom na to, že dôsledné označenie hračiek všetkými požadovanými údajmi napomáha ich lepšej vysledovateľnosti na trhu EÚ a tým aj možnému stiahnutiu z trhu pri zistení ich nebezpečnosti, ako aj na nutnosť umiestňovať na trh len bezpečné výrobky, bude SOI v týchto kontrolách priebežne pokračovať aj v nasledujúcom období.