Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontroly osobných ochranných prostriedkov používaných pri zjazdovom lyžovaní a podobných činnostiach

Výsledky kontroly osobných ochranných prostriedkov používaných pri zjazdovom lyžovaní a podobných činnostiach

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 4. 3. 2011

Kontrola osobných ochranných prostriedkov používaných pri zjazdovom lyžovaní a podobných činnostiach

    V rámci sektorového národného programu dohľadu nad trhom vykonali inšpektori SOI v období mesiacov január a február 2011 kontrolu vybraných druhov osobných ochranných prostriedkov, ktoré sa používajú pri zjazdovom lyžovaní a podobných činnostiach. Predmetom kontroly boli okuliare na zjazdové lyžovanie a prilby pre skialpinistov a snoubordistov. Pri kontrole inšpektori sledovali dodržiavanie plnenia povinností vyplývajúcich z NV SR č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky a podľa príslušných harmonizovaných technických noriem. Kontrolovali predovšetkým označovanie a poskytovanie informácií pre používateľov.

    Každá prilba resp. okuliare na zjazdové lyžovanie musia mať označenie CE, ktoré umiestňuje výrobca alebo jeho splnomocnenec, ak výrobok spĺňa požiadavky smernice. Bez označenia CE, ktoré môže byť uvedené buď na výrobku, jeho obale alebo na priloženom štítku, nesmú byť predmetné výrobky uvedené na trh. Požiadavky na označovanie a informácie poskytované výrobcom stanovujú:

  • STN EN 174 Osobné prostriedky na ochranu očí. Okuliare pre zjazdové lyžovanie, pričom tieto údaje a informácie sa môžu uviesť na obale alebo na pripojenom štítku, prípadne kombináciou týchto spôsobov. Spotrebiteľ má byť informovaný napr. o kategórii filtra, o spôsobe údržby a čistení, ako aj o úprave proti oroseniu, ak je použitá. Na každom obale alebo štítku má byť upozornenie: „Nepoužívaj okuliare pre zjazdové lyžovanie v cestnej premávke“.
  • STN EN 1077 Prilby pre skialpinistov a snoubordistov, pričom na každej prilbe musí byť trvanlivo a čitateľne počas celej doby životnosti uvedené napr. označenie triedy A alebo B (podľa úrovne ochrany), veľkosť a hmotnosť prilby. Spotrebiteľ má byť informovaný aj o údržbe a čistení, ako aj o tom, ako sa má prilba správne nastaviť a nasadiť, aby zabezpečovala určenú ochranu. V prípade, že prilba bola vystavená prudkému nárazu, musí sa vyradiť. K prilbe má byť priložený aj text: „Prilby triedy A a triedy B sú pre skialpinistov, snoubordistov a podobné skupiny ľudí. Prilby triedy A poskytujú pomerne väčšiu ochranu. Prilby triedy B môžu poskytnúť lepšie vetranie a lepšie počutie, ale chránia menšiu plochu hlavy a majú menší stupeň ochrany proti prieniku.

    Inšpektori SOI celkom prekontrolovali 149 predajní, pričom zistili nasledovné nedostatky:

  • Chýbajúce údaje značenia: 103 druhov v hodnote 16 649,22 €
  • Chýbajúce informácie pre spotrebiteľa: 171 druhov v hodnote 32 110,35 €
  • Informácie neboli uvedené v štátnom jazyku: 137 druhov v hodnote 25 276,13 €

    Na odstránenie zistených nedostatkov inšpektori uložili opatrenie na mieste podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov na 116 druhov v hodnote 20 245,91 €. Kontrolované osoby odstránili zistené nedostatky u 189 druhov v hodnote 35 950,26 € prijatím dobrovoľných opatrení.

    Pri kontrole lyžiarskych okuliarov najčastejšie zisteným nedostatkom bolo chýbajúce upozornenie, že lyžiarske okuliare sa nemajú používať v cestnej premávke. Chýbalo aj označenie kategórie filtra a informácia o údržbe a čistení.

    Pri kontrole prílb najčastejšie zisteným nedostatkom bola chýbajúca informácia, ktorá vysvetľuje úroveň ochrany prílb zaradených do triedy A resp. B alebo označenie triedy nebolo uvedené vôbec. Medzi často vyskytujúce sa nedostatky patrilo aj neuvádzanie informácii v štátnom jazyku.

    Pozitívne možno na základe výsledkov kontrolnej akcie konštatovať, že všetky kontrolované výrobky mali označenie CE a nedostatky neboli zistené ani v požiadavke na označenie výrobcom.