Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontroly hračiek určených pre deti do 36 mesiacov v rámci medzinárodného projektu

Výsledky kontroly hračiek určených pre deti do 36 mesiacov v rámci medzinárodného projektu

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 11. 3. 2010

     Slovenská obchodná inšpekcia sa, ako orgán trhového dozoru, zapojila v roku 2009 do medzinárodného projektu Joint Market Surveillance on Toys na kontrolu hračiek určených pre deti do 36 mesiacov. Cieľom tohto projektu, do ktorého je zapojených 13 členských krajín EÚ, je dosiahnutie vyššej úrovne bezpečnosti hračiek na jednotnom európskom trhu a vzájomná výmena skúseností pri kontrole. Projekt je realizovaný v dvoch moduloch, pričom ukončenie modulu I je plánované v roku 2010 a modul II bude pokračovať až do roku 2011.

     Podľa usmernenia koordinátora projektu, ktorým je Európske fórum na presadzovanie bezpečnosti výrobkov PROSAFE, uskutočnila SOI celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na kontrolu dodržiavania základných požiadaviek na bezpečnosť hračiek určených pre deti do 36 mesiacov. Vizuálnou kontrolou overovali inšpektori SOI dodržiavanie požiadaviek na správne označenie hračiek a odoberali vzorky hračiek na posúdenie nebezpečenstva spojeného s malými časťami, ktoré môžu spôsobiť dusenie alebo až zadusenie dieťaťa v dôsledku ich vdýchnutia alebo prehltnutia. Súčasťou kontroly bolo aj screeningové meranie a testovanie XRF prístrojom (röntgenový spektrometer) na zisťovanie obsahu ťažkých kovov v materiáli, z ktorého sú hračky zhotovené.

      Predmetom kontroly boli skupiny hračiek určené pre deti do 36 mesiacov, ktoré boli vytypované koordinátorom projektu:

 • Puzzle – penové, drevené, plastové, kartónové
 • Bábiky predávané samostatne alebo s príslušenstvom
 • Mäkké hračky s výplňovým materiálom alebo bez neho
 • Hračky do vane
 • Hrkálky
 • Mäkké loptičky
 • Hračky upravené náterovými farbami

     Objektami kontroly boli predovšetkým špecializované predajne hračiek, oddelenia hračiek v obchodných domoch a hypermarketoch, ako aj predajne s iným sortimentom, ktoré mali v ponuke pre spotrebiteľa aj hračky. Kontroly boli vykonané aj vo veľkoobchodných skladoch distribútorov a dovozcov hračiek.

Výsledky kontroly:

     Inšpektori SOI vykonali kontroly v 243 prevádzkových jednotkách, z čoho bolo 220 predávajúcich, 13 distribútorov a 10 dovozcov. Nedostatky v označení zistili na 575 druhoch hračiek v celkovej hodnote 18 335, 34 €.

      Inšpektori SOI vizuálnou kontrolou zisťovali plnenie požiadaviek na označovanie hračiek údajmi podľa Nariadenia vlády SR č. 302/2004 Z. z., ktorým je do právneho poriadku SR transponovaná Smernica Rady 88/378/EHS, ako aj plnenie požiadaviek podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona č. 397/2008 Z. z. Overovali, či sú hračky označené:

 • výrobcom
 • označením CE
 • minimálnym vekom dieťaťa, pre ktorý je hračka určená
 • bezpečnostným upozornením, prípadne návodom na používanie, ak to charakter hračky vyžaduje.

Konkrétne zistenia sú uvedené v tabuľke:

 

 Zistený nedostatok  Počet druhov   Hodnota v Euro
 Bez označenia výrobcom
  178
7685,37
 Bez označenia CE  72 1554,40
 Bez označenia minimálneho veku   230 6977,03
 Bez bezpečnostného upozornenia resp. návodu na použitie  110 3102,04
 Bezpečnostné upozornenie resp. návody v cudzom jazyku
 161 4616,01
     

Poznámka: vzhľadom na to, že niektoré druhy kontrolovaných hračiek vykazovali súbežne viaceré nedostatky v označovaní, počet druhov a hodnota nekorešponduje so sumárnym počtom druhov s nedostatkami

      Zo zistených nedostatkov vyplýva, hračky neboli často označené viacerými údajmi súbežne. Najvyšší počet druhov so zistenými nedostatkami pritom predstavujú hračky, ktoré neboli označené minimálnym vekom dieťaťa, pre ktorý je predmetná hračka určená. Vychádzajúc zo základných bezpečnostných požiadaviek na hračky, stupeň rizika pri používaní hračky musí byť úmerný schopnosti užívateľov hračiek alebo ich dohľadu, ak je potrebný, rozpoznať tento stupeň rizika. Preto na zabezpečenie dodržiavania tejto zásady sa musí špecifikovať minimálny vek užívateľov hračiek (teda detí) alebo potreba zabezpečiť dohľad dospelej osoby pri ich používaní.

      V prípadoch takýchto zistených nedostatkov uložili inšpektori v kontrolovaných prevádzkach zákaz predaja resp. distribúcie hračiek do vykonania nápravy, teda do odstránenia zistených nedostatkov.

Odber vzoriek

      Podstatnou časťou kontrolnej akcie v rámci medzinárodného projektu bol odber vzoriek, ktorý bol realizovaný v 2 moduloch:

MODUL I –  

testovanie mechanických a fyzikálnych vlastností hračiek podľa EN 71-1 za účelom  posúdenia rizika zadusenia dieťaťa malými časťami resp. iného poranenia a poškodenia zdravia, ktoré vyplýva z nesplnenia požiadaviek na mechanické a fyzikálne vlastnosti  hračiek.

MODUL II –

testovanie chemických vlastností hračiek podľa EN 71-3 za účelom posúdenia rizika poškodenia zdravia z dôvodu možného obsahu ťažkých kovov v materiáli, z ktorého sú  hračky zhotovené.

 

      Odber vzoriek sa vykonával na základe požiadaviek a usmernenia koordinátora projektu a celkom bolo odobratých 37 druhov hračiek. V odobratých vzorkách boli zastúpené všetky sortimentné skupiny, ktoré boli predmetom kontroly. Vzorky boli následne testované v laboratóriu SGS vo Francúzsku, ktoré bolo vybraté koordinátorom projektu a testovali sa v ňom aj vzorky odobraté ostatnými členskými štátmi. Pri odbere vzoriek za účelom testovania z hľadiska obsahu ťažkých kovov sa pri kontrolách najprv meral obsah ťažkých kovov v hračkách pomocou XRF prístroja a následne sa vzorky hračiek, u ktorých sa týmto screeningovým meraním nameral nadlimitný obsah ťažkých kovov, laboratórne skúšali metódou podľa harmonizovanej normy.  

Výsledky testovania:

Z celkového počtu odobratých vzoriek bolo skúšanie vykonané nasledovne: 


Hodnotenie mechanických a fyzikálnych vlastností podľa EN 71-1: 19 druhov

Hodnotenie chemických vlastností podľa EN 71-3: 9 druhov

Hodnotenie mechanických aj chemických vlastností podľa EN 71-1, 71-3 9 druhov

 

Hodnotenie mechanických a fyzikálnych vlastností

      Požiadavkám nevyhovelo celkom 16 druhov hračiek, čo predstavuje 57 % z celkového počtu vzoriek hodnotených podľa EN 71-1. Okrem zistenia obsahu malých častí, ktoré môžu pre dieťa predstavovať riziko zadusenia, bolo na niektorých vzorkách skúškami súbežne zistené aj neplnenie iných základných bezpečnostných požiadaviek, ktoré tiež predstavujú pre dieťa riziko poškodenia zdravia.

Prehľad konkrétnych zistení je uvedený v nasledovnej tabuľke:

 

 

Nesplnená požiadavka

podľa EN 71-1
 Druh hračky
 čl. 5. 1 – obsah malých častí   hrkálky, drevené a penové puzzle, plastové a plyšové hračky, bábika – celkom 15 druhov
 čl. 5. 4 – šnúry na hračkách  plyšové hračky, bábika – celkom 3 druhy
 čl. 5. 8 – tvar a veľkosť určitých hračiek
  hrkálky, bábika – celkom 3 druhy
 čl. 5.11 – figúrky na hranie  plastová hračka do vody – celkom 1 druh
 čl. 5.13 – prísavky   plyšová hračka – celkom 1 druh
 čl. 4.20 – hladina hluku  hrkálka, pískacia hračka – celkom 2 druhy

   

Hodnotenie chemických vlastností - obsahu ťažkých kovov

      Požiadavkám na migráciu určitých prvkov (antimón, arzén, bárium, kadmium, chróm, olovo, ortuť a selén) podľa EN 71-3 nevyhoveli celkom 3 druhy hračiek. Na overenie migrácie určitých prvkov z materiálu, z ktorého sú hračky zhotovené, bolo laboratórne skúšaných 18 druhov hračiek, u ktorých sa screeningovým meraním zistil obsah ťažkých kovov. Z tohto počtu sa len v 3 prípadoch potvrdilo, že ide o prvky, ktoré migrujú, teda hračky predstavujú pri používaní deťmi riziko poškodenia ich zdravia. Pri posudzovaní závažnosti rizika sa pritom zohľadňovala všeobecne známa skutočnosť, že malé deti majú zvyk vkladať všetko do úst.

Záver:

      Slovenská obchodná inšpekcia vykonala u hračiek, ktoré na základe výsledkov skúšok nevyhoveli požiadavkám Smernice 88/378/EHS na bezpečnosť hračiek, šetrenie za účelom vykonania nápravy a ochrany spotrebiteľov, teda najmä detí, pre ktoré sú hračky určené. V prípade hračiek, ktoré predstavovali pre deti závažné riziko ohrozenia ich zdravia, zakázala ich predaj, uložením záväzných pokynov nariadila ich stiahnutie z trhu, prípadne opatrenia na ochranu trhu boli prijaté formou dobrovoľných opatrení zo strany príslušných hospodárskych subjektov. Zistené nebezpečné výrobky SOI postupne zverejňuje na svojej webovej stránke.

      Vzhľadom na pokračovanie projektu v module II, bude SOI aj v roku 2010 vykonávať kontrolné akcie, ktorých súčasťou bude screeningové meranie obsahu ťažkých kovov v materiáloch, z ktorých sú hračky zhotovené. Následne na odobratých vzorkách sa bude laboratórnymi skúškami podľa harmonizovanej normy overovať, či hračky spĺňajú požiadavky na migráciu týchto prvkov.