Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontroly hračiek na základe plánu práce

Výsledky kontroly hračiek na základe plánu práce

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 5. 1. 2016
Na základe plánu práce OMTKV ÚI SOI na 2. polrok 2015 vykonávali inšpektori SOI v mesiacoch október a november 2015 kontroly značenia a bezpečnosti hračiek. Kontrolovali hračky nachádzajúce sa v ponuke na trhu SR, ako aj hračky vstupujúce na trh EÚ, ktoré kontrolovali na základe hlásení colných úradov. Pri podozrení na nebezpečnosť resp. nezhodu vlastností s požadovanými bezpečnostnými požiadavkami vykonali odber vzoriek na posúdenie bezpečnosti.

V rámci celoslovenskej kontrolnej akcie prekontrolovali celkom 165 prevádzkových jednotiek. Celkom zistili nedostatky v označovaní u 329 druhov v hodnote 9 454,04 Eur.

Zistené nedostatky sú uvedené v tabuľke:

Zistený nedostatok
Počet druhov
Hodnota v Euro
Chýbajúce alebo nesprávne označenie CE
 73  1 142,03
Neoznačenie výrobcom a jeho adresou
 145  4 416,59
Neoznačenie dovozcom a jeho adresou  90  2 758,08
Chýbajúce identifikačné údaje hračky
 69  1 499,76
Chýbajúce bezpečnostné upozornenia, návody    
 4  30,00
Bezpečnostné upozornenia, návody v cudzom jazyku                                     
 152  4 421,84

Poznámka: vzhľadom na to, že niektoré druhy kontrolovaných hračiek vykazovali súbežne viaceré nedostatky v označovaní, počet druhov a hodnota nekorešponduje so sumárnym počtom druhov s nedostatkami.

Pri kontrole značenia inšpektori zisťovali, či sú hračky označené požadovanými údajmi podľa zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek v znení neskorších predpisov. Teda, či je na hračke alebo na jej obale uvedené označenie CE, názov a adresa výrobcu a dovozcu, ak ide o hračku vyrobenú výrobcom mimo EÚ, či je hračka označená údajom umožňujúcim jej identifikáciu a ak to povaha hračky vyžaduje, či je na nej uvedené upozornenie resp. návod na použitie v štátnom jazyku.     

Inšpektori SOI pri zistených nedostatkoch v označovaní na 259 druhov v hodnote 8 150,42 Eur uložili povinné opatrenie na zákaz ich predaja a dodávky do ich odstránenia. Nedostatky u 70 druhov v hodnote 1303,62 Eur odstránili kontrolované subjekty prijatím dobrovoľných opatrení.

V sledovanom období obdržali inšpektoráty SOI 7 hlásení colných úradov na dovozy hračiek z tretích krajín. Z dôvodu neuvedenia požadovaných údajov vydali inšpektoráty SOI záväzné stanovisko na neprepustenie do režimu voľný obeh na 6 druhov hračiek a na jeden druh hračky vyrobenej z mäkčeného PVC bolo vydané záväzné stanovisko na neprepustenie do režimu voľný obeh z dôvodu nebezpečnosti, vzhľadom na zistený nadlimitný obsah ftalátov.

Odber vzoriek:

Na overenie bezpečnosti bolo celkom odobratých 27 druhov hračiek. Išlo predovšetkým o hračky:

  • určené pre deti do 36 mesiacov, napr. hrkálky, puzzle, jednoduché stavebnice, textilné hračky s mäkkou výplňou, hračky na ťahanie a tlačenie;
  • hračky z mäkčeného PVC

Z celkového počtu odobratých vzoriek 15 druhov nevyhovelo bezpečnostným požiadavkám a vzhľadom na predstavujúce riziko boli klasifikované ako nebezpečné výrobky. Osem druhov hračiek predstavovalo pre deti do 36 mesiacov riziko zadusenia z dôvodu obsahu malých častí, resp. sa malé časti z týchto hračiek uvoľnili skúšaním. U 7 druhov hračiek, ktoré mali niektoré časti zhotovené z mäkčeného PVC alebo boli celé vyrobené z mäkčeného PVC, bol zistený nadlimitný obsah ftalátov. Keďže ftaláty sú klasifikované ako látky poškodzujúce reprodukciu, predstavujú tieto hračky pre deti závažné riziko poškodenia zdravia.

SOI pri šetrení uložila opatrenia na ochranu trhu pred nebezpečnými výrobkami, a to zákaz ich predaja, distribúcie a uvádzania na trh prípadne uvedené opatrenia prijali kontrolované subjekty dobrovoľne. Každý prípad nebezpečnej hračky šetrila SOI až k subjektu, ktorý je zodpovedný za jej uvedenie na trh Slovenskej republiky a oznámenie o nebezpečných druhoch priebežne zverejňovala na svojej webovej stránke.

Výsledky celoslovenskej kontrolnej akcie poukázali na skutočnosť, že hračky na trhu SR stále nie sú označované tak, ako to vyžaduje legislatíva a mnohé hračky, ktoré sú určené predovšetkým pre malé deti do 3 rokov, predstavujú pre túto vekovú skupinu nebezpečenstvo.

Slovenská obchodná inšpekcia bude preto naďalej venovať kontrole hračiek zvýšenú pozornosť a kontroly bude vykonávať u všetkých hospodárskych subjektov v celom dodávateľsko – odberateľskom reťazci.