Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontroly dodržiavania povinností pri uvádzaní detergentov a povrchovo aktívnych látok pre detergenty na trh

Výsledky kontroly dodržiavania povinností pri uvádzaní detergentov a povrchovo aktívnych látok pre detergenty na trh

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 6. 7. 2011

V období február a marec 2011 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len SOI) kontrolu dodržiavania povinností pri uvádzaní detergentov a povrchovo aktívnych látok pre detergenty na trh, ustanovených v zákone č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadení európskeho parlamentu a rady (ES) č. 648/2004 o detergentoch.

Detergent je látka alebo prípravok obsahujúci mydlo a/alebo ostatné povrchovo aktívne látky určené na pracie a čistiace procesy. Detergenty môžu byť v akejkoľvek forme (tekuté, práškové, vo forme pasty, tyčinky, v kusoch, výlisku, tvarované atď.) a používajú sa v domácnosti alebo na inštitucionálne alebo priemyselné účely.

Podmienky uvádzania detergentov na trh sú ustanovené v zákone č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) a v Nariadení európskeho parlamentu a rady (ES) č. 648/2004 o detergentoch (ďalej len nariadenie).

Účelom nariadenia bolo stanoviť na území spoločenstva spoločné kritéria na uvádzanie detergentov na trh. Nariadenie ustanovuje pravidlá určené na dosiahnutie voľného pohybu detergentov a povrchovo aktívnych látok pre detergenty na vnútornom trhu a zároveň zabezpečuje vysoký stupeň ochrany životného prostredia a zdravia ľudí.

Narastajúci počet alergických ochorení u ľudí viedol k stanoveniu prísnejších kritérií na označovanie detergentov. Je potrebné uviesť v označení aj názvy prítomných alergizujúcich zložiek vonných látok a konzervačných látok, ako aj informáciu o prítomnosti optického zosvetľovača. Uvedené informácie sú veľmi dôležité pre ľudí, u ktorých prítomnosť určitých chemických látok môže vyvolať alergickú reakciu.

Podnikatelia sú povinní vypracovať Kartu údajov zloženia (ďalej len KÚZ), ktorá obsahuje kompletný zoznam zložiek detergentov. Skrátenú formu KÚZ podnikateľ musí pre spotrebiteľov uverejniť na webovej stránke a tým zabezpečiť dostatočnú informovanosť ľudí, citlivých na určité druhy chemických látok.

Čistiace a pracie prostriedky predstavujú veľké nebezpečenstvo pre vodné organizmy, ak obsahujú také povrchovo aktívne látky, ktoré sú nedostatočne rozložiteľné.

V nariadení je stanovená požiadavka na úroveň úplnej aeróbnej biologickej odbúrateľnosti (rozklad až na oxid uhličitý, vodu a minerálne soli) pre všetky povrchovo aktívne látky (aniónové, neiónové, katiónové a amfotérne) nachádzajúce sa v detergentoch. V predošlej legislatíve bola stanovená požiadavka na úroveň primárnej biologickej odbúrateľnosti, ktorá je uplatniteľná iba na aniónové a neiónové povrchovo aktívne látky. Pri tejto metóde sa stanovila iba schopnosť straty povrchovo aktívnej vlastnosti látky, ale neboli vychytené tie povrchovo aktívne látky, ktoré pri ďalšom rozklade produkovali perzistentné toxické metabolity.

Predmetom kontrolnej akcie, vykonanej v mesiacoch február a marec 2011, bolo dodržiavanie povinností podnikateľov pri uvádzaní detergentov a povrchovo aktívnych látok (ďalej len PAL) pre detergenty na trh. Išlo o výrobky, určené na čistenie textílií alebo na čistenie spevnených povrchov, ako univerzálne a špeciálne pracie prostriedky, prostriedky na namáčanie, pláchanie alebo bielenie odevov, domácej bielizne, bytových textílií, zmäkčovadlá na pranie (avivážne prostriedky), prostriedky na umývanie riadu, na čistenie rôznych povrchov v domácnosti, na čistenie ďalších povrchov (napr. materiálov, výrobkov, strojov, mechanických zariadení, dopravných prostriedkov a príslušenstva, nástrojov, aparátov atď.) a prípravky na čistenie a pranie určené pre všetky ostatné procesy prania a čistenia.

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie povinností ustanovené v zákone a nariadení ako:

 1. uvádzať na trh len také PAL alebo detergenty, ktorých úroveň úplnej biologickej odbúrateľnosti spĺňa požiadavky nariadenia,
 2. vyhotoviť kartu údajov zloženia a zaslať ju Toxikologickému informačnému centru. Skrátenú formu KÚZ sprístupniť na web stránke.
 3. vyhotoviť kartu bezpečnostných údajov (ďalej len KBÚ) v prípade, ak detergent je klasifikovaný ako nebezpečná chemická látka alebo zmes.
 4. označovať a baliť detergenty v súlade s požiadavkami zákona a nariadenia.

Výsledky kontroly

V rámci kontrolnej akcie inšpektori SOI vykonali 116 kontrol u 97 podnikateľov, z toho 19 výrobcov a 49 hlavných distribútorov, uvádzajúcich na trh 433 druhov detergentov a 29 predávajúcich, u ktorých boli vykonané kontroly so zameraním na zistenie informácií o výrobkoch, ich výrobcoch resp. distribútoroch.

Z kontrolovaných 433 druhov výrobkov u 156 druhov boli zistené nedostatky, čo činí 36,0 %.

209 druhov kontrolovaných detergentov bolo klasifikovaných ako nebezpečný chemický prípravok (48,3 %).

Všetky kontrolované subjekty predložili oprávnenia na podnikanie v súlade s požiadavkami na predmetnú podnikateľskú činnosť.

    1. Úroveň biologickej odbúrateľnosti detergentov

Výrobcovia môžu uvádzať na trh len také PAL alebo detergenty, ktorých úroveň úplnej aeróbnej biologickej odbúrateľnosti (mineralizácie), meranej podľa jedného z piatich testov z Prílohy III.A nariadenia, je aspoň 60 % za 28 dní.

V náležite zdôvodnených prípadoch (zo strany laboratória, ktoré testy vykonávalo) sa dajú použiť aj testovacie metódy podľa Prílohy III. B nariadenia, hodnota biologickej odbúrateľnosti v tomto prípade musí byť najmenej 70 % za 28 dní.

Výrobcovia a hlavní distribútori detergentov predložili výsledky testov alebo vyhlásenia od výrobcov PAL z krajín EU, v ktorých bolo uvedené, že tie spĺňajú požiadavku nariadenia na úroveň biologickej odbúrateľnosti.

Pri prvých kontrolách neboli predložené výsledky testov biologickej odbúrateľnosti na 86 druhov detergentov z kontrolovaných 433 druhov, čo činí 19,9 %. Podnikatelia sa dobrovoľne zaviazali dodať ich v dohodnutom termíne.

2.    Karta údajov zloženia (ďalej len KÚZ)

Výrobcovia sú povinní vyhotoviť KÚZ na všetky detergenty, ktoré uvádzajú na trh a poskytovať ich Národnému toxikologickému informačnému centru (ďalej len NTIC).

KÚZ obsahuje všetky zložky detergentu označené bežným chemickým názvom, CAS číslom a koncentráciou v zostupnom poradí podľa čl. 9 a prílohy VII. C nariadenia.

Skrátenú formu KÚZ má výrobca sprístupniť na web stránke.

Výrobcovia pri kontrolách nemali vypracované KÚZ na 7 druhov detergentov, čo činí 17,0%. KÚZ týchto detergentov boli zaslané NTIC-u až po ich vypracovaní. Na web stránke nebola uverejnená skrátená forma KÚZ 86 druhov výrobkov (19,9 %).

Z obsahovej stránky KÚZ boli zistené nedostatky v 2 prípadoch, keď v označení detergentu bola uvedená alergizujúca vonná zložka alebo konzervačná zložka a v KÚZ takáto informácia chýbala.

    3. Karta bezpečnostných údajov (ďalej len KBÚ)

Podnikateľ, uvádzajúci detergent na trh, je povinný vyhotoviť KBÚ, ak je detergent klasifikovaný ako nebezpečný, alebo obsahuje aspoň 1 % nebezpečnej chemickej látky. Ďalej podnikateľ je povinný poskytnúť KBÚ Národnému Toxikologickému informačnému centru a každému odberateľovi nebezpečnej chemickej látky alebo nebezpečnej chemickej zmesi (okrem spotrebiteľa), najneskôr s prvou dodávkou, aby príjemca mohol prijať účinné opatrenia týkajúce sa ochrany života, zdravia ľudí a životného prostredia.

Z kontrolovaných 433 detergentov 209 bolo klasifikovaných ako nebezpečná chemická zmes (48,3 %).

Pri kontrolách neboli vypracované KBÚ na 58 druhov výrobkov, čo činí 27,8 %. Uvedené KBÚ boli zaslané NTIC-u až po ich vypracovaní.

Napríklad:

 • Nebola vypracovaná KBÚ u výrobku Varázs - prostriedok na vodný kameň, Prix na riad - prostriedok na umývanie riadu, LARRIN čistič na plávajúce podlahy a parkety, LARRIN KORALAN pena pre ručné čistenie kobercov a poťahov, LARRIN čistič chlóraktív extra silný - čistí podlahy, kuchyne, kúpeľne, WC, dlaždičky .... LARRIN na hrdzu a vodný kameň, KRYSTAL na podlahy, KRYSTAL okná ,KRYSTAL mydlový čistič – včelí vosk, KRYSTAL tekutý písek nová receptúra .

Splnenie povinnosti podnikateľa poskytnúť KBÚ príjemcovi najneskôr s prvou dodávkou chemickej látky alebo chemickej zmesi boli preverované vo veľkoskladoch a maloobchodných predajniach. Zistilo sa, že vo veľkoskladoch vo väčšine prípadov boli KBÚ k dispozícii, kým v maloobchodných predajniach v podstatne menšej miere.

KBÚ z obsahovej stránky musí vyhovovať požiadavkám § 6 zákona a Nariadeniu (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), v znení nariadenia (ES) č. 453/2010.

Z prekontrolovaných 209 KBÚ boli zistené nedostatky z obsahovej stránky KBÚ v 35 prípadoch, čo predstavuje 16,7 %. Bola prekontrolovaná aj správnosť výslednej klasifikácie prípravku.

Medzi zistené nedostatky patrili:

 • nesprávna klasifikácia chemických látok, prítomných v zmesi,
 • nesprávna výsledná klasifikácia chemickej zmesi,
 • nesprávne slovné označenie špecifického rizika (ďalej len R-veta),
 • chýbajúce R-vety,
 • neúplné vypracovanie KBÚ,
 • KBÚ nie je v štátnom jazyku

Napríklad:

 • Detergent POLLET POLSANI ACID 2100 bol v KBÚ klasifikovaný ako dráždivý s rizikovými vetami R36/38, na etikete výrobku však nebol uvedený príslušný symbol nebezpečenstva a ani rizikové vety. Kontrolou správnosti klasifikácie bolo zistené, že v KBÚ bola uvedená nesprávna výsledná klasifikácia.
 • Výrobok POLLET SS 50 – odmasťovací prostriedok, bol v KBÚ klasifikovaný nesprávne bez kategórie nebezpečenstva iba R vetami 36/38,36/37/38,65,38,41, pritom výrobok bol označený správne symbolom „dráždivý“ a vetami R 36/37/38,41,65;
 • V KBÚ výrobku NETIST Hobby auto – čistiaci prostriedok na mušky bola uvedená výsledná klasifikácia ako nie je nebezpečný, v skutočnosti je však výrobok „dráždivý“ s vetou R36.
 • V KBÚ detergentov URNEX CAFIZA Detergent per maschine per cafe a URNEX DEZCAL bola uvedená ako výsledná klasifikácia„dráždivý“ s R-vetami 22,36/37/38, pritom správne má byť „škodlivý“, s R vetami 22, 36/37/38.
 • KBÚ detergentov Bieliaci prostriedok, Tablety do umývačky riadu,     Prášok do umývačky riadu, Leštidlo do umývačky riadu, Čistič na povrchy kúpeľňa/kuchyňa, Dezinfekčný čistič neboli predložené v štátnom jazyku.

    4. Označovanie a balenie

Na označovanie a balenie detergentov vrátane detergentov obsahujúcich nebezpečnú chemickú látku sa vzťahujú ustanovenia § 3, 46 a 47 zákona a článok 11 nariadenia.

V označení detergentov je potrebné uviesť aj informáciu o prítomnosti optických zosvetľovačov, vonných látok ako aj názvy prítomných alergizujúcich zložiek vonných látok a konzervačných látok ako aj adresu webovej stránky, kde sa nachádza skrátená forma KÚZ príslušného detergentu. Pracie prostriedky, predávané širokej verejnosti, musia mať v označení navyše návod na dávkovanie a počet štandardných náplní pračky , ktoré môžu byť opraté s obsahom balenia pri použití stredne tvrdej vody.

Všetky informácie v označovaní detergentov musia byť v štátnom jazyku.

Počas kontrolnej akcie bolo prekontrolované označovanie 433 druhov detergentov, z čoho 67 druhov, t.j. 15,5 % nebolo v súlade s požiadavkami zákona a nariadenia.

Nedostatok v balení kontrolovaných detergentov bol zistený v jednom prípade, a to chýbajúce hmatové upozornenie na nebezpečenstvo pre ľudí s poruchou zraku a nevidomých v Bieliacom prostriedku, ktorý bol klasifikovaný ako „škodlivý“.

Ku kontrole označovania detergentov, klasifikovaných ako nebezpečné zmesi, pristúpili inšpektori až vtedy, keď bola k dispozícii správne vypracovaná KBÚ so správnou výslednou klasifikáciou.

Boli zistené nasledovné nedostatky:

 • informácie v označovaní neboli v štátnom jazyku,
 • chýbali identifikačné údaje o podnikateľovi,
 • chýbala informácia o web stránke, kde sa nachádza skrátená forma KÚZ,
 • chýbal výstražný symbol,
 • nesprávne uvedené slovné označenie nebezpečenstva,
 • chýbalo slovné označenie špecifického rizika (R-veta),
 • chýbala informácia o zložkách detergentu,
 • chýbala informácia o prítomnosti alergizujúcich aróm a konzervačných látok ako aj ich názvy,
 • nebol uvedený počet štandardných náplní pračky.
 • slovenský podnikateľ zmenil informácie výrobcu na etikete.

Napríklad:

 • V označení výrobku BULL..der WC-Reiniger, sanitárny čistič bolo uvedené, že je „škodlivý“, pritom v skutočnosti ide o „dráždivú“ zmes.
 • Výstražný symbol „dráždivý“ chýbal aj na označení tekutého pracieho prostriedku FORMIL MARSEILLE a autošampónu s voskom HEKRA.
 • V označení detergentu King der Edelstahl Reiniger – čistič nerezu chýbal na slovenskej etikete výstražný symbol „škodlivý“, bol uvedený iba výstražný symbol „veľmi horľavý“, pritom podľa výslednej klasifikácie je tento detergent aj škodlivý a dráždivý.
 • V označení výrobkov AUTOŠAMPÓN L a Alumyl - prípravok na čistenie ofsetových platní od zvyškov farieb, tónovania a oxidácie boli uvedené nesprávne R-vety.
 • Na etikete výrobku Prostriedok na pranie COLOR nebol uvedený správny preklad zloženia uvádzaného výrobcom. Zmenené boli objemové percentuálne rozpätia niektorých komponentov ako aj prítomnosť kokosového oleja, ktorý výrobca neuvádzal na originálnej etikete.
 • Na etikete výrobku BATH – CALIN do kúpeľní, spŕch a WC nebola uvedená adresa internetovej stránky, na ktorej sa nachádza KÚZ.
 • U výrobkov Mountain fresh - biele, stálofarebné prádlo, Black is beautiful – čierna a tmavá bielizeň prádlo, Specially for wool – vlna a jemná bielizeň chýbalo v označení telefónne číslo výrobcu, web stránka, kde sa nachádza, KÚZ a v návode na dávkovanie neboli uvedené odporúčané množstvá vyjadrené v ml pre mäkkú, stredne tvrdú alebo tvrdú vodu .U výrobkov Mountain fresh a Black is beautiful navyše chýbal údaj o prítomnosti konzervačnej látky.
 • V označení detergentu Penový čistič 790430 AE chýbala informácia o alergizujúcej zložke vonnej látky.
 • U výrobku Odstraňovač dechtu Presto chýbala informácia o zložkách detergentu a ich objemové percentuálne rozpätia.
 • U výrobkov Bieliaci prostriedok a Tablety do umývačky riadu boli všetky vety špecifického rizika a slovného označenia na bezpečné použitie uvedené v anglickom jazyku.
 • Informácia v označení detergentu Varázs prostriedok na vodný kameň, nebola v štátnom jazyku.

Opatrenia

 1. Vo všetkých kontrolovaných prevádzkarniach boli spísané inšpekčné záznamy a vydané záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov.
 2. Pri zistení nedostatkov boli podnikatelia vyzvaní k prijatiu dobrovoľného opatrenia na ich odstránenie v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje Nariadenie (EHS) č. 339/93. Podnikateľmi boli následne prijaté dobrovoľné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov s termínom ich plnenia, ktoré sa preverovalo dodatočne. V prevádzkových jednotkách, kde už boli vykonané aj následné kontroly, v 2 prípadoch neboli prijaté opatrenia splnené.
 3. Zákazy predaja alebo dodávky boli vydané len v tom prípade, ak výrobky kvôli nedostatkom v označení alebo balení mohli mať za následok ohrozenie zdravia, života ľudí alebo životného prostredia, alebo ak podnikateľ dohodnuté dobrovoľné opatrenia nesplnil včas. V zmysle §-u 6 ods.1 písm. a) bod 1 zákona č.128/2002 Z. z., o štátnej kontrole vnútorného trhu, vo veciach ochrany spotrebiteľa..., boli v 4 prevádzkových jednotkách uložené opatrenia na zákaz dodávky na 7 druhov výrobkov v celkovej hodnote 2189.64 € do vykonania nápravy.

Záver

Kontrolná akcia bola zameraná na dodržiavanie požiadaviek zákona a nariadenia pri uvádzaní detergentov na trh.

Kontroly boli vykonané u 68 podnikateľov, uvádzajúcich detergenty na trh. Bolo prekontrolovaných 433 druhov detergentov, z toho u 156 druhov boli zistené nedostatky, čo činí 36,0 %. Výsledky kontroly poukazujú na skutočnosť, že podnikatelia, uvádzajúci na trh detergenty, nepoznajú dostatočne požiadavky súčasnej platnej legislatívy, keďže u každého tretieho kontrolovaného detergentu bol zistený nesúlad s požiadavkami všeobecne záväzných platných právnych predpisov.

O tomto svedčí aj skutočnosť, že podnikatelia nemali vypracované karty bezpečnostných údajov na 27,8 % kontrolovaných výrobkov a boli zaslané NTIC-u až po ich vypracovaní.

Pri prvých kontrolách neboli predložené doklady usvedčujúce požadovanú úroveň biologickej odbúrateľnosti na 19,9 % detergentov.

Povinnosť vypracovať karty údajov zloženia bola kontrolovaná u 19 výrobcov, kde na 17 % detergentov neboli vypracované a ich skrátená forma nebola uverejnená na web stránke. Uvedené karty boli zaslané NTIC-u až po ich vypracovaní.

Väčšina distribútorov taktiež nevedela o požiadavke nariadenia, týkajúceho sa vypracovania karty údajov zloženia výrobcom. Vo väčšine prípadov vedeli zaobstarať iba ich skrátenú formu. Vyskytli sa aj také prípady, keď zahraničný výrobca nemal uverejnenú kartu údajov zloženia na web stránke.

Kontrolou označovania detergentov boli zistené nedostatky u 67 druhov výrobkov z kontrolovaných 433 druhov, čo činí 15,5 %. Najčastejšími nedostatkami boli chýbajúce informácie o prítomnosti alergizujúcich aróm a konzervačných látok, ako aj chýbajúca informácia o web stránke, kde sa nachádza zloženie detergentu. Boli zistené aj také výrobky, kde žiadna informácia nebola uvedená v štátnom jazyku. Ďalším závažným nedostatkom bol chýbajúci symbol nebezpečenstva „dráždivý“ alebo „škodlivý“.

Plnenie požiadaviek zákona a nariadení pri uvádzaní detergentov na trh je z hľadiska zdravia ľudí a ochrany životného prostredia veľmi dôležité. Hrozivo stúpajúci počet alergických ochorení u ľudí signalizuje potrebu dôkladne informovať spotrebiteľov o prítomných chemických látkach v detergentoch. Splnením požiadaviek na označovanie detergentov je zabezpečená pre spotrebiteľov, citlivých na prítomnosť určitých chemických látok, možnosť vhodného výberu čistiaceho a pracieho prostriedku. Narastajúce množstvo pracích a čistiacich prostriedkov, spotrebovaných v domácnostiach ako aj na inštitucionálne účely, predstavuje obrovskú záťaž pre živé organizmy vo vodných tokoch. Z pohľadu ochrany životného prostredia je nevyhnutné, aby detergenty obsahovali len také povrchovo aktívne látky, ktoré sú dostatočne rozložiteľné.

Vzhľadom na dosiahnuté výsledky ako aj na skutočnosť, že detergenty sú ponúkané spotrebiteľom na rôzne účely v stále širšom sortimente, Slovenská obchodná inšpekcia bude tejto problematike naďalej venovať zvýšenú pozornosť.

Dodržiavanie požiadaviek pri uvádzaní detergentov na trh Slovenská obchodná inšpekcia bude kontrolovať naďalej a dohľadom nad správnym uplatňovaním zákona o chemických látkach a prípravkoch, ako aj nariadenia o detergentoch, bude ochraňovať trh, spotrebiteľov a životné prostredie.