Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontroly dodržiavania povinností pri uvádzaní chemických látok a chemických zmesí na trh

Výsledky kontroly dodržiavania povinností pri uvádzaní chemických látok a chemických zmesí na trh

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 8. 2. 2012

V období október, november 2011 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len SOI) kontrolu dodržiavania povinností pri uvádzaní nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických zmesí (ďalej len chemické látky a chemické zmesi) na trh, ustanovených v zákone č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon), v Nariadení (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, (ďalej len nariadenie CLP) a v Nariadení (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok a o zriadení Európskej chemickej agentúry (ďalej len nariadenie REACH). Uvedené nariadenia boli prevzaté pomocou chemického zákona do slovenskej legislatívy.

Cieľom chemického zákona je zabezpečiť, aby sa na trh dostávali len chemické látky a zmesi s minimálnymi rizikami pre ľudí a životné prostredie. Z tohto dôvodu sú stanovené pre podnikateľov, uvádzajúcich ich na trh, prísne kritériá na ich klasifikáciu, označovanie a balenie.

Nariadenie CLP implementuje Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemických látok a zmesí, vypracovaný Organizáciou Spojených národov. Dodržiavanie harmonizovaných kritérií klasifikácie a označovania chemických látok a zmesí zabezpečuje vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí a životného prostredia, ako aj efektívne fungovanie vnútorného trhu s látkami a zmesami v rámci EU. Uvedený harmonizačný systém je implementovaný do národnej legislatívy viacerých štátov sveta a ich počet z roka na rok narastá.

Chemické látky uvedené na trh EU po 1. 12. 2010 musia spĺňať kritériá na klasifikáciu, označenie a balenie podľa harmonizačného systému uvedeného v nariadení CLP.

Požiadavky harmonizačného systému nariadenia CLP na klasifikáciu, označenie a balenie chemických zmesí sa vzťahujú až od 1. 6. 2015. Do tej doby uvedenie na trh chemických zmesí musí byť v súlade s požiadavkami doteraz platných právnych predpisov a to § 45 až 47 chemického zákona a výnosu MH SR č. 3/2010.

Podľa platnej chemickej legislatívy klasifikácia chemickej zmesi sa vyjadrí triedou nebezpečnosti a slovným označením špecifického rizika (R-veta). V označení je potrebné uviesť pre užívateľov okrem príslušného grafického výstražného symbolu a R-vety aj pokyny na bezpečné použitie (S-vety) nebezpečnej chemickej zmesi.

V prípade chemickej látky klasifikácia sa vyjadrí triedou a kategóriou nebezpečnosti a výstražnými upozorneniami (H-vetami). V označení chemickej látky je potrebné uviesť okrem výstražného piktogramu, výstražného slova a H-viet aj vhodné bezpečnostné upozornenia (P-vety).

Okrem toho niektoré obaly, uvádzané na trh pre malospotrebiteľov, je potrebné zabezpečiť spôsobom, ktorý neumožní prístup deťom, ako aj hmatovo rozlišovateľným spôsobom pred nebezpečenstvom pre ľudí s poruchou zraku a nevidomých.

Cieľom uvedených požiadaviek je dostatočne informovať spotrebiteľov o nebezpečných vlastnostiach uvedených výrobkov a tým zabezpečiť ochranu voči ich možným nepriaznivým účinkom.

Ďalšou povinnosťou pre podnikateľov je vypracovať na každú nebezpečnú chemickú látku a nebezpečnú chemickú zmes, ktoré uvádzajú na trh, kartu bezpečnostných údajov (ďalej len KBÚ), ktorá obsahuje podrobné informácie o ich vlastnostiach ako aj opatrenia, ktoré je potrebné vykonať pri ich náhodnom úniku alebo havárii. Podnikatelia sú povinní poskytnúť KBÚ odberateľom a Toxikologickému informačnému centru. Poskytnuté informácie v KBÚ umožňujú odborným užívateľom prijať potrebné opatrenia súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou na pracovisku pri práci s chemickými faktormi a ochranou životného prostredia.

V nariadení REACH je vydaný zoznam chemických látok a chemických zmesí, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané. Sú to látky a zmesi, vzbudzujúce veľké obavy, ktoré majú závažné účinky na ľudské zdravie a životné prostredie pre ich perzistentné a bioakumulatívne vlastnosti, ako aj pre ich veľmi jedovaté, karcinogénne, mutagénne a teratogénne účinky. Dôležitá úloha kontrolných orgánov spočíva v ich vyselektovaní z ponuky pre spotrebiteľov, prípadne aj z trhu.

V rámci kontrolnej akcie sme sa zameriavali aj na dodržiavanie obmedzujúcich opatrení pri uvádzaní lampových olejov a tekutých podpaľovačov grilov na trh, ustanovených v nariadení (ES) č. 276/2010, ktorým bolo doplnené nariadenie REACH.

Slovenská obchodná inšpekcia, ako kontrolný orgán vnútorného trhu, je oprávnená pri výkone kontroly preverovať, či podnikatelia dodržiavajú ustanovenia chemického zákona a ukladať pokuty za správne delikty v zmysle § 33 až 35 tohto zákona.

SOI vykonala kontrolu dodržiavania chemickej legislatívy od roku 2003 v štrnástich etapách. Tri kontrolné akcie boli zamerané na dodržiavanie povinností podnikateľov pri uvádzaní nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických zmesí na trh, osem akcií na kontrolu biocídnych výrobkov, dve akcie na kontrolu detergentov a jedna akcia na preverovanie dodržiavania povinnosti predregistrácie chemických látok.

Na základe dohody o spolupráci medzi Odborom ochrany ovzdušia Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskou obchodnou inšpekciou, týkajúcej sa zabezpečovania kontroly dodržiavania limitného obsahu prchavých organických rozpúšťadiel (ďalej len VOC) v regulovaných výrobkoch predávaných v maloobchodných predajniach, boli vykonané ďalej kontroly farieb, lakov a výrobkov s obsahom organických rozpúšťadiel na povrchovú úpravu vozidiel, objektov a ich častí (ďalej len regulované výrobky).

Predmetom kontrolnej akcie, vykonanej v mesiacoch október, november 2011, bolo dodržiavanie povinností podnikateľov pri uvádzaní chemických látok a chemických zmesí na trh, vyselektovanie chemických látok z ponuky pre spotrebiteľov, na ktoré sa vzťahuje zákaz, dodržiavanie obmedzujúcich opatrení pri uvádzaní lampových olejov a tekutých podpaľovačov grilov na trh a dodržiavanie požadovaných kritérií na obsah prchavých organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.

C i e ľ o m   k o n t r o l y  bolo preveriť dodržiavanie povinnosti:

 1. klasifikovať chemické látky a zmesi pred ich uvedením na trh,
 2. vypracovať KBÚ na všetky nebezpečné chemické látky a zmesi pred ich uvedením na trh,
 3. poskytnúť KBÚ Národnému toxikologickému informačnému centru a každému príjemcovi (okrem spotrebiteľa),
 4. označovať a baliť nebezpečné chemické látky a zmesi v súlade s požiadavkami chemickej legislatívy,
 5. uvádzať na trh pre malospotrebiteľov iba tie chemické látky a zmesi, na ktoré sa nevzťahuje zákaz,
 6. dodržiavať obmedzujúce opatrenia pri uvádzaní lampových olejov a tekutých podpaľovačov grilov na trh,
 7. dodržiavať podmienky predaja nebezpečných chemických látok,
 8. správne označiť a dodržiavať stanovený maximálny obsah VOC v regulovaných výrobkoch.

Výsledky kontroly

V rámci kontrolnej akcie inšpektori SOI vykonali kontrolu u 126 podnikateľov, z toho u 2 výrobcov, 16 následných užívateľov, 32 distribútorov a 76 veľkoskladov a maloobchodných predajcov. Bolo prekontrolovaných 281 druhov výrobkov, klasifikovaných ako nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické zmesi, z čoho u 81 druhov boli zistené nedostatky, čo predstavuje 28,8 %. Na 25 druhov kontrolovaných výrobkov (8,9 %) neboli vypracované KBÚ a v označení 50 druhov výrobkov (17,8 %) boli zistené nedostatky.

Regulované výrobky boli kontrolované v 36 maloobchodných prevádzkových jednotkách. Bolo prekontrolovaných 144 druhov regulovaných výrobkov, z toho u 52 druhov boli zistené nedostatky, čo predstavuje 36,1 %.

Všetky kontrolované subjekty predložili oprávnenia na podnikanie v súlade s požiadavkami na predmetnú podnikateľskú činnosť.

I. Kontrola chemických látok

Kontroly boli vykonané u 24 podnikateľov, z toho u 2 výrobcov, 6 následných užívateľov, 7 distribútorov a u 9 maloobchodných predajcov. Bolo prekontrolovaných spolu 71 druhov chemických látok, uvedených na trh po 1. 12. 2010. Klasifikácia, označovanie a balenie týchto chemických látok musí byť v súlade s harmonizovaným systémom podľa nariadenia CLP. Nedostatky boli zistené u 26 druhov, čo činí 36, 6 %.

1. Karta bezpečnostných údajov

Zákon o chemických látkach ukladá podnikateľovi povinnosť vyhotoviť KBÚ pre každú nebezpečnú chemickú látku a každú nebezpečnú chemickú zmes , ktorú uvádza na trh.

KBÚ je povinný podnikateľ poskytnúť Národnému toxikologickému informačnému centru a každému odberateľovi (okrem spotrebiteľa), najneskôr s prvou dodávkou tak, aby príjemca mohol prijať účinné opatrenia, týkajúce sa ochrany života, zdravia ľudí a životného prostredia.

Podnikatelia nemali vypracované KBÚ na 6 druhov chemických látok, čo predstavuje 8,5 % z celkového počtu 71 kontrolovaných.

Uvedené nedostatky boli riešené prijatím dobrovoľných opatrení zo strany podnikateľských subjektov, pričom boli inšpektormi uložené opatrenia na nápravu na odstránenie nedostatkov s určeným termínom. Po splatnosti týchto termínov boli vykonávané následné kontroly, pri ktorých boli už KBÚ vypracované.

Povinnosť poskytnúť KBÚ Národnému toxikologickému informačnému centru nesplnili 4 podnikateľské subjekty v počte 9 druhov výrobkov (12,7 %). Zistený nedostatok bol do termínu následnej kontroly odstránený.

Splnenie povinnosti podnikateľa poskytnúť KBÚ príjemcovi najneskôr s prvou dodávkou chemickej látky alebo zmesi bolo preverované vo veľkoskladoch a maloobchodných predajniach. Zistilo sa, že vo veľkoskladoch vo väčšine prípadov boli KBÚ k dispozícii, kým v maloobchodných predajniach v podstatne menšej miere.

KBÚ z obsahovej stránky musí vyhovovať požiadavkám nariadenia REACH.

Z prekontrolovaných 71 KBÚ boli zistené nedostatky z obsahovej stránky v 9 prípadoch, čo predstavuje 12,7 %.

Medzi zistené nedostatky patrili:

 • nesprávna informácia o identifikačných údajoch podnikateľa, uvádzajúceho nebezpečnú chemickú látku na trh,
 • informácie v KBÚ neboli v slovenskom jazyku,
 • nesprávna klasifikácia chemickej látky,
 • nesprávne uvedené výstražné upozornenie pre chemickú látku,
 • nesprávne uvedené výstražné slovo pre chemickú látku.

Napríklad:

 1. Na Hydroxid vápenatý a Oxid antimonitý bola predložená KBÚ v českom jazyku.
 2. Výstražné upozornenia u kyseliny (1-hydroxyetylidén) bifosfónovej nezodpovedali príslušnej triede a kategórii nebezpečnosti.
 3. V KBÚ Hydroxidu sodného 1 kg, bola nesprávne uvedená informácia o identifikačných údajoch podnikateľa.
 4. V KBÚ Kyseliny chlorovodíkovej 31%, bolo nesprávne uvedené výstražné slovo.

2.    Označovanie chemických látok

Označovanie každej nebezpečnej chemickej látky, uvádzanej na trh po 1. 12. 2010, musí byť v súlade s požiadavkami § 3 chemického zákona a Hlavy III. nariadenia CLP.

Ku kontrole označovania chemických látok inšpektori pristúpili až vtedy, keď bola k dispozícii správne vypracovaná KBÚ so správnou výslednou klasifikáciou chemickej látky. Počas kontrolnej akcie bolo prekontrolované označovanie 71 druhov chemických látok, z čoho 17 druhov, t. j. 23,9 % nebolo v súlade s požiadavkami právnych predpisov.

Boli zistené nasledujúce nedostatky:

 • chýbali identifikačné údaje o podnikateľovi,
 • označovanie chemickej látky nebolo uvedené podľa nariadenia CLP,
 • nevyhovujúci rozmer etikety,
 • nesprávne uvedené výstražné slovo,
 • chýbalo príslušné výstražné slovo,
 • chýbalo príslušné výstražné upozornenie (H-veta),
 • chýbali príslušné bezpečnostné upozornenia (P-vety)

Napríklad:

 1. V označení Hydroxidu sodného 800g a Peroxidu vodíka technického 30 % 450ml bol uvedený správny výstražný piktogram podľa nariadenia CLP, avšak namiesto výstražného upozornenia a bezpečnostných upozornení boli uvedené R-vety a S-vety, čo nie je v súlade s nariadením CLP.
 2. Kyselina sírová akumulátorová 3 7% 500ml, Toluén lekársky 1 l a Maliarske vápno 6 kg neboli označené podľa požiadaviek nariadenia CLP.
 3. Etiketa prenosnej tlakovej nádoby s obsahom propánu nebola upevnená k obalu a jej rozmer bol menší, než je predpísaný.
 4. V označení výrobku Lieh rafinovaný chýbalo príslušné výstražné upozornenie (H-veta).
 5. Na etikete výrobku Hydroxid sodný 1 kg chýbali identifikačné údaje podnikateľa zodpovedného za jeho uvádzanie na trh.
 6. V označení Kyseliny chlorovodíkovej 31 % bolo uvedené nesprávne výstražné slovo.

3.    Balenie chemických látok

Balenie nebezpečných chemických látok musí spĺňať požiadavky § 3 chemického zákona a Hlavy IV nariadenia CLP.

Pri kontrole balenia chemických látok sa inšpektori zamerali hlavne na bezpečnosť obalu, aby nemohlo dôjsť k úniku nebezpečnej chemickej látky, k ohrozeniu alebo poškodeniu zdravia ľudí alebo životného prostredia; aby obaly boli zreteľne odlišné od obalov bežne používaných na potraviny, krmivá, pitnú vodu a lieky; aby obaly nemali lákavý tvar alebo takú dekoráciu, ktorá by uvádzala spotrebiteľa do omylu alebo vzbudzovala zvedavosť detí; na požiadavku vybavenia obalov hmatateľnou výstrahou nebezpečenstva pri klasifikáciách akútne toxické, žieravé pre pokožku, s mutagénnym účinkom na zárodočné bunky kategórie 2, karcinogénne kategórie 2, reprodukčne toxické kategórie 2, senzibilizujúce dýchaciu sústavu alebo STOT kategórie 1 a 2, nebezpečné z hľadiska aspiračného nebezpečenstva, alebo ako horľavé plyny, kvapaliny a tuhé látky kategórie 1 a 2 – s výnimkou aerosólov, ktoré sú klasifikované a označené len ako „mimoriadne horľavé aerosóly“ alebo „horľavé aerosóly“; ako aj na požiadavku vybavenia obalov uzávermi odolnými proti otvoreniu deťmi pri klasifikáciach akútne toxické kat. 1 až 3, STOT pri jednorazovej expozícii kat. 1, STOT pri opakovanej expozícii kat. 1 alebo žieravé pre kožu kat. 1, pri klasifikáciach, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pri vdýchnutí – aspiračná toxicita kat. 1; H304 - s výnimkou látok uvádzaných na trh vo forme aerosólov alebo v nádobe so zapečateným rozprašovačom.

Inšpektori počas kontrolnej akcie nezistili nedostatky v balení chemických látok.

4.    Podmienky predaja nebezpečných chemických látok

Podľa nariadenia REACH chemické látky a zmesi klasifikované ako karcinogénne kategórie 1A alebo 1B, mutagénne pre zárodočné bunky kategórie 1A alebo 1B, reprodukčne toxické kategórie 1A alebo 1B nesmú sa uvádzať na trh za účelom predaja širokej verejnosti.

Podľa § 52 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, veľmi jedovaté látky a zmesi (akútna toxicita 1 a 2) sa nesmú vydávať a predávať fyzickým osobám. Jedovaté látky a zmesi (akútna toxicita 3) môžu byť predávané výhradne osobám starším ako 18 rokov, nemôžu byť predávané v predajniach požívatín a hračiek a v prípade samoobslužného predaja ich môže vydávať len predavač.

Počas kontrolnej akcie neboli inšpektormi zistené chemické látky v ponuke pre malospotrebiteľov, na ktoré sa vzťahuje zákaz a spôsob predaja bol taktiež v súlade s požiadavkami zákona č. 355/2007 Z .z.

II. Kontrola chemických zmesí

Kontroly boli vykonané u 48 podnikateľov, z toho u 8 následných užívateľov, 25 distribútorov a u 15 veľkoskladov a maloobchodných predajcov. Bolo prekontrolovaných spolu 106 druhov výrobkov klasifikovaných ako nebezpečné chemické zmesi, z čoho u 25 druhov boli zistené nedostatky, čo predstavuje 23,6 %.

1. Karta bezpečnostných údajov

Počas kontrolnej akcie bolo zistené, že podnikatelia nemali vypracované KBÚ na 9 druhov (8,5 %) chemických zmesí. U 10 druhov chemických zmesí (9,4 %) neboli KBÚ zaslané Národnému toxikologickému informačnému centru.

Nedostatky z obsahovej stránky KBÚ boli zistené v 9 prípadoch (8,5 %). Správnosť klasifikácie zmesi bola prekontrolovaná v každom prípade. Nesprávna klasifikácia bola zistená v 2 prípadoch.

Medzi zistené nedostatky patrili:

 • nesprávna informácia o identifikačných údajoch podnikateľa,
 • informácie v KBÚ neboli v slovenskom jazyku,
 • nesprávna klasifikácia chemickej zmesi,
 • nesprávna klasifikácia chemickej látky, prítomnej v zmesi.

Napríklad:

 1. Pri prvej kontrole nebola vypracovaná KBÚ na výrobky Tužidlo do laku 2:1 acryl, 0,5 l, Lak Acryl 2:1 bezfarebný 1 l, Riedidlo acrylové Uni 1 l, CERESIT UNIVERSAL TS 61 750 ml – Polyuretánová pena, REMONTIX PENOSIL 65 jednozložková polyuretánová pena 900 ml, TEKASOL Teflonové mazivo 400 ml, aerosól, TERMOPUR montážna pena 750 ml aerosól, Odstraňovač silikónu.
 2. Predložená KBÚ nebola vypracovaná v slovenskom jazyku pri kontrole výrobkov KERAKOLL Fugabella Eco Porcelana 08 špárovacia hmota 2 kg, KERAKOLL Super Eco ekologické jednozložkové minerálne lepidlo 25 kg, KERAKOLL H 40 Eco flex ekologické minerálne lepidlo 25 kg, KERAKOLL Extra Eco ekologické minerálne lepidlo 25 kg, KERAKOLL Kerabuild Presto 40 cementová malta 25 kg, REMONTIX PENOSIL 65 jednozložková polyuretánová pena 900 ml.
 3. V KBÚ výrobku KIM TEC – PISTOLENSCHAUM DIN 4102-B1 protipožiarna pu pena pištoľová 750 ml, aerosól, chýbali vo výslednej klasifikácii zmesi niektoré R- vety.
 4. V KBÚ výrobku SLOPUR – KG – proffi, nepenivý prípravok na čistenie; vodná ekologická zmes na báze alkalických hydroxidov a aditív, bola nesprávne uvedená R-veta – namiesto R35 (spôsobuje silné popáleniny/poleptanie) bola uvedená riziková veta R34 (spôsobuje popáleniny/poleptanie).

2. Označovanie chemických zmesí

Na obale každej nebezpečnej chemickej zmesi musia byť údaje, uvedené v § 46 chemického zákona. Podrobnejšie požiadavky na označovanie sú uvedené vo výnose MH SR č. 3/2010 Z. z.

Ku kontrole označovania chemických zmesí inšpektori pristúpili až vtedy, keď bola k dispozícii správne vypracovaná KBÚ so správnou výslednou klasifikáciou zmesi. Počas kontrolnej akcie bolo prekontrolované označovanie 106 druhov výrobkov, z čoho 17 druhov, t. j. 16,0 % nebolo v súlade s požiadavkami zákona.

Boli zistené nasledujúce nedostatky:

 • informácie v označovaní neboli v štátnom jazyku,
 • nevyhovujúci rozmer a farebné prevedenie výstražného symbolu,
 • nesprávne slovné označenie nebezpečenstva,
 • chýbalo slovné označenie špecifického rizika (R-veta),
 • chýbalo povinné slovné označenie na bezpečné použitie (S-veta),
 • nesprávne slovné označenie R-vety a S-vety.

Napríklad:

 1. Na etikete výrobku Riedidlo eponal S 6300, chýbali rizikové vety R 66 – Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky a R67 – Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.
 2. V označení výrobku SLOPUR – KG – proffi, nepenivý prípravok na čistenie; vodná ekologická zmes na báze alkalických hydroxidov a aditív – chýbala riziková veta R35- spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.
 3. Na etikete výrobku TEKAPUR-PU montážna pena 500 ml, penový aerosól – slovné označenie nebezpečenstva a slovné označenie R-vety nebolo v slovenskom jazyku.
 4. V označení výrobku REMONTIX PENOSIL 65 jednozložková polyuretánová pena 900 ml –chýbala príslušná R-vety ako aj S-vety.
 5. U výrobku Airo TOP – ochranný nástřik přelakovaný 1 000 ml – informácie v označení výrobku neboli v štátnom jazyku a navyše namiesto slovného označenia nebezpečenstva „Zdravý škodlivý“ bolo uvedené nesprávne, malo byť správne „dráždivý“.
 6. V označení výrobku KIM TEC – PISTOLENSCHAUM DIN 4102-B1 protipožiarna pu pena pištoľová 750 ml, aerosól – Slovné označenie nebezpečenstva a slovné označenia R-viet a S-viet neboli uvedené v štátnom jazyku.

Najčastejšími nedostatkami v označovaní boli chýbajúce informácie v štátnom jazyku najmä u výrobkov z Českej republiky.

3.    Balenie chemických zmesí

Balenie chemických zmesí musí spĺňať požiadavky § 3 a 47 chemického zákona.

Pri kontrole balenia chemických zmesí sa inšpektori zamerali hlavne na bezpečnosť obalu, aby nemohlo dôjsť k úniku nebezpečnej zmesi a k ohrozeniu alebo poškodeniu zdravia ľudí alebo životného prostredia; aby obaly boli zreteľne odlišné od obalov bežne používaných na potraviny, krmivá, pitnú vodu a lieky; aby obaly nemali lákavý tvar alebo takú dekoráciu, ktorá by uvádzala spotrebiteľa do omylu alebo vzbudzovala zvedavosť detí; aby obaly jedovatých, mimoriadne horľavých, veľmi horľavých, škodlivých a žieravých zmesí boli vybavené hmatovým upozornením na nebezpečenstvo pre ľudí s poruchou zraku a nevidomých; pri jedovatých, žieravých zmesiach a zmesiach škodlivých s vetou R 65 (škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc) navyše aj s uzávermi odolnými proti otvoreniu deťmi.

Inšpektori počas kontrolnej akcie zistili v 2 prípadoch nedostatky, keď obaly neboli vybavené takým uzáverom, ktorého časť sa pri prvom otvorení neopraviteľne poškodí.

4. Podmienky predaja nebezpečných chemických zmesí

Podľa nariadenia REACH chemické látky a zmesi klasifikované ako karcinogénne kategórie 1,2, mutagénne kategórie 1,2, poškodzujúce reprodukciu kategórie 1,2 nesmú sa uvádzať na trh za účelom predaja širokej verejnosti.

Podľa § 52 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, veľmi jedovaté látky a zmesi sa nesmú vydávať a predávať fyzickým osobám. Jedovaté látky a zmesi môžu byť predávané výhradne osobám starším ako 18 rokov, nemôžu byť predávané v predajniach požívatín a hračiek a v prípade samoobslužného predaja ich môže vydávať len predavač.

Počas kontrolnej akcie neboli inšpektormi zistené chemické zmesi v ponuke pre malospotrebiteľov, na ktoré sa vzťahuje zákaz a spôsob predaja zmesí bol taktiež v súlade s požiadavkami zákona č. 355/2007 Z. z.

III. Kontrola lampových olejov a tekutých podpaľovačov grilov

Podľa nariadenia REACH (nariadenie(ES) č. 276/2010), tekuté chemické látky alebo zmesi, ktoré sú určené ako náplň do dekoratívnych olejových lámp, určených pre širokú verejnosť, klasifikované s vetou R65 (škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc) alebo H304 (Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest), nesmú sa uviesť na trh v prípade, že obsahujú farbivo, ani arómu, ani oboje.

Tieto lampové oleje musia byť balené v čiernych nepriehľadných nádobách s objemom max. 1 liter a v označení musia byť uvedené aj upozornenia:

„Lampy plnené touto kvapalinou uchovávajte mimo dosahu detí.

„Prehltnutie i malého množstva lampového oleja alebo oliznutie knôtu lampy môže spôsobiť život ohrozujúce poškodenie pľúc.“

Tekuté podpaľovače grilov, klasifikované vetou R65 alebo H304, určené širokej verejnosti, musia byť balené v čiernych nepriehľadných nádobách s objemom max. 1 liter a v označení musí byť upozornenie:

„Prehltnutie i malého množstva podpaľovača grilu môže spôsobiť život ohrozujúce poškodenie pľúc.“

Uvedené obmedzenia sú platné od 1. 12. 2010. Kým na tekuté podpaľovače grilov sa doteraz nevzťahovalo žiadne obmedzenie, u lampových olejov platil zákaz na farbenie a obsah aromatických prísad už od 1. júna 2007.

Dodržiavaním uvedených požiadaviek je chránené najmä zdravie detí, ktoré by si mohli pomýliť tieto nebezpečné tekuté zmesi, sfarbené a aromatizované v priehľadných obaloch, s nealkoholickým nápojom.

Označovanie týchto lampových olejov a tekutých podpaľovačov grilov musí obsahovať okrem povinných upozornení aj informácie podľa § 46 chemického zákona a výnosu MH SR č. 3/2010 Z. z. Ich obaly musia byť vybavené uzávermi odolnými proti otvoreniu deťmi a hmatovým upozornením na nebezpečenstvo pre ľudí s poruchou zraku a nevidomých.

Kontroly boli vykonané u 67 podnikateľov, z toho u 6 následných užívateľov, 8 distribútorov a u 53 veľkoskladov a maloobchodných predajcov. Bolo prekontrolovaných spolu 104 druhov výrobkov, z čoho u 30 druhov boli zistené nedostatky, čo predstavuje 28,8 %.

Pri kontrole KBÚ bolo zistené, že podnikatelia na 10 druhov kontrolovaných výrobkov (9,6 %) ich nemali vypracované a v 1 prípade bola stanovená nesprávna výsledná klasifikácia zmesi. V označení chýbali povinné upozornenia u 16 druhov výrobkov (15,4 %). Nedostatky na obaloch boli zistené u 18 druhov výrobkov (17,3 %), a to u 8 druhov výrobkov (7,7 %) chýbali uzávery odolné proti otvoreniu deťmi, u 5 druhov výrobkov (4,8 %) chýbali hmatové upozornenia na nebezpečenstvo pre ľudí s poruchou zraku a nevidomých a 10 druhov výrobkov (9,6 %) malo priesvitné obaly rôznej farby.

Napríklad:

 1. V označení výrobkov LAMPOVÝ OLEJ PE-PO číry, PE-PO barbecue tekutý podpaľovač, boli nesprávne uvedené povinné upozornenia.
 2. V označení výrobkov ALADIN kvapalný podpaľovač 1l , Petrolej na svietenie balenie 500ml , 1000 ml, Tekutý podpaľovač 1000ml chýbali povinné upozornenia a namiesto čierneho nepriehľadného obalu boli balené do priehľadných zelených a hnedých plastových fliaš.
 3. Obaly výrobkov Tekutý podpaľovač 500ml, Tekutý podpaľovač zn. GRILL a Podpaľovač grilu neboli vybavené uzáverom odolným proti otvoreniu deťmi
 4. V označení výrobku Tekutý podpaľovač, 1.000 ml – chýbalo povinné upozornenie a obal nebol vybavený uzáverom odolným voči otvoreniu deťmi.
 5. Na obale výrobkov Lampový olej PeWaS 500ml, 1000 ml, Tekutý podpaľovač PARTY OIL PeWaS 500ml, 1000 ml chýbalo hmatové upozornenie na nebezpečenstvo pre ľudí s poruchou zraku a nevidomých.
 6. V označení Tekutého podpaľovača grilu 500ml, 1000 ml chýbali povinné upozornenia, obaly neboli vybavené uzáverom odolným voči otvoreniu deťmi a obal výrobku bol priehľadný, zelenej farby.
 7. Výrobky Lampový olej Eukaliptus farba zelená, Lampový olej levanduľa farba modrá, Lampový olej citrón farba žltá, obsahovali farbu aj arómu, neboli označené povinnými upozorneniami, neboli balené do čiernych nepriehľadných nádob, na obaloch chýbali hmatové upozornenia na nebezpečenstvo pre ľudí s poruchou zraku a nevidomých a uzávery odolné voči otvoreniu deťmi.

IV. Kontrola regulovaných výrobkov

C i e ľ o m   k o n t r o l y   bolo preveriť vo veľkoskladoch a maloobchodných predajniach dodržiavanie požiadaviek pri označovaní farieb, lakov a výrobkov na povrchovú úpravu vozidiel (ďalej len regulované výrobky), obsahujúcich prchavé organické rozpúšťadlá (ďalej len VOC), ustanovené v zákone č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len zákon o ovzduší) a vyhláške MPŽPRR SR č. 359/2010 Z. z. o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.

Označenie regulovaného výrobku musí obsahovať podľa § 3, ods. 2 vyhlášky č. 359/2010 Z. z. nasledovné informácie:

 1. kategória a podkategória regulovaného výrobku
 2. hraničná hodnota pre najvyšší obsah VOC v g.l-1
 3. najvyšší obsah VOC v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie.

Požiadavky na maximálny obsah VOC podľa § 14 ods. 6 zákona o ovzduší sa nevzťahujú na regulované výrobky, určené výlučne na použitie v uzavretých systémoch. Ich obaly sú označené textom:

„Výrobok určený na použitie v zariadeniach alebo na činnosti, na ktoré sa uplatňujú požiadavky na obmedzovanie emisií povrchových organických látok“.

Tieto regulované výrobky je zakázané dodávať do maloobchodnej siete.

Výsledky kontroly

Kontroly boli vykonané v 36 veľkoskladoch a maloobchodných prevádzkových jednotkách. Bolo prekontrolovaných celkom 144 druhov regulovaných výrobkov, z toho u 52 druhov boli zistené nedostatky, čo predstavuje 36,1 %.

Z kontrolovaných 144 druhov regulovaných výrobkov, určených pre maloobchod, u 10 druhov výrobkov (6,9 %) bola uvedená nesprávna predpísaná hraničná hodnota VOC, u 2 druhov výrobkov chýbal navyše aj údaj o obsahu VOC v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie, u 4 druhov výrobkov (2,8 %) chýbal údaj o príslušnej kategórii a podkategórii a 36 druhov výrobkov (25,0 %) malo uvedený v označení vyšší obsah VOC v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie, než je jeho povolená hraničná hodnota. Tieto výrobky po 31. 12. 2010 nemôžu byť na trhu.

Napríklad:

 1. V označení výrobku Maliarska farba pre interiéri „TESCO“, obsah 14 kg , vodou riediteľná, chýbala hraničná hodnota pre najvyšší obsah VOC. Uvedená informácia chýbala aj u výrobku COLORIFICIO CASATI, CASA GEL a navyše chýbal údaj aj o kategórii a podkategórii regulovaného výrobku.
 2. Chýbal údaj o kategórii a podkategórii aj v označení výrobku COLORIFICIO CASATI, EKO - EURO, vrchný lesklý email pre všestranné použitie na kov, drevo a ostatné materiály, COLORIFICIO CASATI, SEA GULL, silikónová bezzápachová farba, vysoko lesklá silikónová farba s plastickým efektom pre všestranné použitie kov, drevo, plasty a ostatné materiály, Slovakryl modrá, vodou riediteľná 0,75 kg.
 3. V označení výrobku Aquafin 5100 polomat SOKRATES – lak na drevo pre vnútorné nátery, obsah 0,7kg boli uvedené iba hodnoty obsahu VOC, ale tie neboli identifikované a nedalo sa zistiť, ktorý údaj patrí stanovenej hraničnej hodnote a ktorý obsahu VOC v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie. V označení výrobku chýbal aj údaj o kategórii a podkategórii.
 4. Na etikete výrobkov SYNTETIKA vrchná S2013U, Estedien EK 90, RUST - OLEUM 8392.5. protiplesňový náter stien rozpúšťadlový lesk, Ochranný náter na drevo plus, Ochranný náter na drevo Profi, Profi vyrábané pre SOAS, Xyladekor Royal, Xyladecor Classic bol uvedený vyšší obsah VOC v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie, než je povolená maximálna hranica.

Počas kontrolnej akcie v maloobchodných predajniach a vo veľkoskladoch nebol zistený regulovaný výrobok určený na použitie v uzavretých systémoch.

Opatrenia

 1. Vo všetkých kontrolovaných prevádzkarniach boli spísané inšpekčné záznamy a vydané záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov.
 2. Zistené nedostatky podnikatelia dobrovoľne odstránili v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje Nariadenie (EHS) č. 339/93.
 3. Podnikatelia dobrovoľne stiahli z predaja 17 druhov výrobkov v hodnote 4 056,81 € a z trhu 5 druhov výrobkov v hodnote 60 707,4 €, u ktorých boli zistené nedostatky závažného charakteru.
 4. V zmysle §-u 6 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 128/2002 Z. z., o štátnej kontrole vnútorného trhu, vo veciach ochrany spotrebiteľa..., boli uložené opatrenia na zákaz predaja u 4 podnikateľských subjektov na 6 druhov výrobkov v hodnote 46,26 € pre chýbajúci uzáver odolný proti otvoreniu deťmi a hmatové upozornenie na nebezpečenstvo pre ľudí s poruchou zraku a nevidomých ako aj pre predaj po dátume spotreby.

Záver

Kontrolná akcia bola zameraná na dodržiavanie požiadaviek chemického zákona a nariadenia CLP pri uvádzaní chemických látok a zmesí na trh ako aj na kontrolu dodržiavania obmedzujúcich opatrení pri uvedení lampových olejov a tekutých zapaľovačov grilov na trh uvedených v nariadení REACH.

Kontroly boli vykonané u 126 podnikateľov, uvádzajúcich chemické látky a zmesi na trh. Bolo prekontrolovaných 281 druhov výrobkov, z toho u 81 druhov boli zistené nedostatky, čo predstavuje 28,8 %. Z toho vyplýva, že takmer u každého tretieho kontrolovaného výrobku bol zistený nesúlad s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Výsledky kontroly dodržiavania chemického zákona poukazujú na skutočnosť, že viacerí podnikatelia majú nedostatočné právne vedomie v oblasti chemickej legislatívy. Nedostatky boli zistené vo väčšej miere u kontrolovaných chemických látok, lampových olejov a tekutých podpaľovačov grilov, kde v roku 2010 došlo k zmene požiadaviek na klasifikáciu, označovanie a balenie výrobkov.

Pri kontrole KBÚ bolo zistené, že na 25 druhov nebezpečných chemických látok a zmesí (8,9 %) neboli pri prvej kontrole vypracované KBÚ, prípadne iba v cudzom jazyku a u 29 druhov (10,3 %) neboli KBÚ zaslané Národnému toxikologickému informačnému centru.

Požiadavkám platných právnych predpisov nevyhovovalo v označení 50 druhov kontrolovaných výrobkov (17,8 %). Najzávažnejšími nedostatkami, ktoré môžu ohroziť zdravie ľudí alebo životné prostredie, boli prípady, keď na výrobkoch bolo uvedené nesprávne označenie nebezpečenstva, chýbalo slovné označenie špecifického rizika, chýbali povinné slovné upozornenia v prípade lampových olejov a tekutých podpaľovačov grilov, alebo informácie v označení neboli v štátnom jazyku.

Nakoľko pre spotrebiteľa údaje v označení sú jediným zdrojom pre získavanie informácií o nebezpečenstve a spôsobe bezpečného používania nebezpečných chemických látok a zmesí, zistený negatívny výsledok v označovaní považujeme za vážny nedostatok a nezodpovednosť zo strany tých podnikateľov, ktorí si neuvedomujú jeho dôležitosť, alebo ho podceňujú. Na trhu by sa nemali vyskytovať nebezpečné chemické zmesi, ktoré nemajú v označení žiadne informácie pre spotrebiteľov v slovenskom jazyku.

Nedostatky v balení výrobkov boli zistené u lampových olejov a tekutých zapaľovačov grilov, a to u 18 druhov výrobkov (17,3 %) z kontrolovaných 104 druhov. Na obale 8 druhov výrobkov (7,7 %) chýbali uzávery odolné proti otvoreniu deťmi, u 5 druhov (4,8 %) chýbali hmatové upozornenia na nebezpečenstvo pre ľudí s poruchou zraku a nevidomých a u 10 druhov výrobkov (9,6 %) boli obaly priesvitné rôznej farby namiesto predpísaného nepriehľadného čierneho. Uvedené nedostatky môžu spôsobiť nebezpečenstvo najmä pre deti a pre ľudí s poruchou zraku, ktorí by si tie nebezpečné zmesi v priehľadných obaloch, sfarbené, aromatizované, bez detského uzáveru a hmatového upozornenia mohli pomýliť s nealkoholickým nápojom. Prehltnutie len malého množstva takejto nebezpečnej chemickej zmesi môže spôsobiť život ohrozujúce poškodenie pľúc.

Vzhľadom na dosiahnuté výsledky ako aj na skutočnosť, že chemické látky a zmesi sú ponúkané spotrebiteľom na rôzne účely v stále širšom sortimente, Slovenská obchodná inšpekcia bude tejto problematike naďalej venovať zvýšenú pozornosť.