Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontroly detských postieľok

Výsledky kontroly detských postieľok

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 13. 6. 2012

Slovenská obchodná inšpekcia vykonala v mesiaci marec 2012 celoslovenskú kontrolnú akciu detských postieľok, ktorej cieľom bola kontrola dodržiavania ich správneho značenia bezpečnostnými upozorneniami na obaloch, v návode na používanie a na výrobku s odvolaním na § 11, 12, 13 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a v súlade s príslušnou technickou normou STN EN 716-1: 2008 Nábytok. Detské postieľky a skladacie detské postieľky do bytových priestorov. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky.

Súčasne z dôvodu podozrenia, že ide o rizikový výrobok inšpektori vykonali aj odber vzoriek detských postieľok na overenie ich bezpečnosti.

Predmetom kontroly boli detské postieľky, rôzneho vyhotovenia čo sa týka použitého materiálu /dub, buk, borovica/ a rôznej konštrukcie, ktoré boli v ponuke pre spotrebiteľa.

Výsledky kontroly

Inšpektori SOI celkom prekontrolovali 130 prevádzok (ďalej len PJ). Nedostatky boli zistené v 49 PJ, čo predstavuje 37,7 % z kontrolovaných PJ. Celkový počet druhov zo zistenými nedostatkami v značení činil 94 druhov v hodnote 16 672 €.

Prehľad zistených nedostatkov značenia

Najčastejším nedostatkom boli chýbajúce bezpečnostné upozornenia a to na 76 druhoch výrobkov v hodnote 11 107,- €, návody na používanie chýbali pri 36 druhoch v hodnote 7 055,- € a údaj o výrobcovi chýbal na 28 druhoch v hodnote 5 551,- €.

Poznámka: Na niektorých druhoch výrobkoch sa vyskytovali súbežne viaceré nedostatky, preto súčet nekorešponduje s celkom hore uvedenými druhmi so zistenými nedostatkami značenia.

Na postieľkach najčastejšie chýbali nasledovné bezpečnostné upozornenia:

  • Nepoužívajte postieľku, ak je akákoľvek časť zlomená, potrhaná alebo chýbajúca a používajte len náhradné časti schválené výrobcom
  • Nepoužívajte viac ako jeden matrac do postieľky
  • Vyhlásenie o minimálnych rozmeroch matraca, ktorý sa má použiť s postieľkou. Dĺžka a šírka musia byť také, aby medzera medzi matracom a bočnicami a čelami neprekročila 30 mm.
  • Vyhlásenie, že ak je dieťa schopné vyliezť von z postieľky, táto postieľka sa ďalej nesmie používať pre toto dieťa, aby sa zabránilo poraneniam pri páde.
  • Chýbalo označenie maximálnej hrúbky matraca.

Pri kontrole boli odobraté 2 druhy detských postieľok, ktorých bezpečnostné vlastnosti boli následne odskúšané v príslušnej akreditovanej skúšobni. Z výsledkov skúšok vyplynulo, že predmetné postieľky vyhoveli v odskúšaných parametroch stanoveným požiadavkám a nepredstavujú riziko ohrozenia zdravia pre deti.

Ak pri kontrole výrobky nespĺňali požiadavky značenia, inšpektori zakázali na ochranu trhu a spotrebiteľov ich dodávku, či predaj alebo ich predaj kontrolované subjekty dobrovoľne pozastavili do odstránenia nedostatkov – doznačenia požadovaných údajov.

V prípade 5 subjektov bolo za zistené nedostatky začaté správne konanie o uložení postihu.

Kontrola plnenia uložených záväzných pokynov, či už zákazu alebo dobrovoľného rozhodnutia podnikateľských subjektov bola vykonaná v každom prípade, pričom bolo zistené, že podnikateľské subjekty splnili prijaté opatrenia.

Vzhľadom k významu značenia výrobkov určených pre deti bezpečnostnými upozorneniami pre ich bezpečné používanie spotrebiteľmi bude, SOI v kontrolných akciách takéhoto zamerania pokračovať aj v budúcnosti.