Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontroly cestovných kancelárií

Výsledky kontroly cestovných kancelárií

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 16. 2. 2010

V období október – december 2009 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len SOI) kontrolu v cestovných kanceláriách, zameranú na dodržiavanie zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o zájazdoch) a na súlad podmienok zmlúv o obstaraní zájazdu so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Predmetom kontroly z hľadiska dodržiavania zákona o zájazdoch bolo preverenie oprávnenia k podnikaniu, označenia prevádzkarne, propagačných a iných materiálov, uzatvorenia zmluvy o poistení zájazdu pre prípad úpadku, výkonu sprievodcovskej činnosti, plnenia informačných povinností cestovných kancelárií a reklamačného konania.

Súlad podmienok zmlúv o obstaraní zájazdu (ďalej len zmluva o zájazde) bol posudzovaný z hľadiska dodržiavania ustanovení Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ) a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) najmä:

-    § 741b až §741k OZ – zmluva o obstaraní zájazdu,

-    § 52 - § 54 OZ - neprijateľné podmienky spotrebiteľských zmlúv,

-    § 4 zákona o ochrane spotrebiteľa - ukladanie povinnosti bez právneho dôvodu,

upieranie práva spotrebiteľa, konanie v rozpore s dobrými mravmi,

-    § 5 zákona o ochrane spotrebiteľa - klamanie spotrebiteľa,

-    § 7 až § 9 zákona o ochrane spotrebiteľa - nekalé obchodné praktiky.

Ustanovenia § 741b - § 741k OZ upravujú náležitosti zmluvy o zájazde, podmienky dohodovania cien zájazdu, zmeny podstatných podmienok zmluvy, zmeny osoby objednávateľa, zrušenia zájazdu zo strany cestovnej kancelárie (ďalej len CK), odstúpenia od zmluvy zo strany CK alebo objednávateľa, podmienky zodpovednosti CK za porušenie záväzkov (reklamácie), výnimky zo zodpovednosti CK za spôsobenú škodu, povinnosti CK v prípade neplnenia podstatnej časti služby riadne a včas.

Podľa § 53 OZ spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa – neprijateľné podmienky. Zmluva o zájazde je spotrebiteľskou zmluvou. Ide o zmluvu uzatvorenú medzi podnikateľským subjektom a spotrebiteľom, pričom spotrebiteľ má možnosť sa oboznámiť s obsahom zmluvy, ale nemá možnosť ovplyvniť jej obsah.

Podľa § 4 zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci nesmie spotrebiteľovi ukladať povinnosť bez právneho dôvodu a upierať právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov.

Predávajúci nesmie konať v rozpore s dobrými mravmi. Konaním v rozpore s dobrými mravmi, sa na účely zákona o ochrane spotrebiteľa rozumie najmä konanie, ktoré je v rozpore so vžitými tradíciami, a ktoré vykazuje zjavné znaky diskriminácie alebo vybočenia z pravidiel morálky uznávanej pri predaji výrobku a poskytovaní služby, alebo môže privodiť ujmu spotrebiteľovi pri nedodržaní dobromyseľnosti, čestnosti, zvyklosti a praxe, využíva najmä omyl, lesť, vyhrážku, výraznú nerovnosť zmluvných strán a porušovanie zmluvnej slobody.

Zákaz klamania spotrebiteľa upravuje § 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého predávajúci nesmie klamať spotrebiteľa, najmä uvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje alebo zamlčať údaje o vlastnostiach výrobku alebo služby alebo o nákupných podmienkach.

Podľa § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa nekalé obchodné praktiky sú zakázané, pričom za nekalú obchodnú praktiku sa považuje najmä klamlivé konanie a klamlivé opomenutie konania (zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil), ako aj agresívna obchodná praktika (používa obťažovanie, nátlak vrátane fyzickej sily alebo neprimeraný vplyv).

Výsledky kontroly

V rámci kontrolnej akcie inšpektori SOI vykonali kontrolu v 52 cestovných kanceláriách, z ktorých nedostatky boli zistené v 45 prípadoch, čo predstavuje 86,5 % z kontrolovaného počtu.

Vo všetkých kontrolovaných subjektoch bolo preverené oprávnenie k podnikaniu – nedostatky neboli zistené.

Pri kontrole označovania prevádzkarne, propagačných a iných materiálov, bol nedostatok zistený v jednom prípade, keď prevádzkareň nebola označená miestom podnikania.

Podľa zákona o zájazdoch CK je povinná po celý čas podnikania mať uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku alebo bankovú záruku. Zmluvu o poistení ani bankovú záruku na rok 2009 CK nevedeli predložiť v troch prípadoch (2 CK Trenčiansky kraji a 1 CK Prešovsky kraj). Tieto CK v priebehu roka 2009 neorganizovali a nepredávali vlastné zájazdy.

CK sú povinné v zmysle zákona o zájazdoch poverovať výkonom sprievodcovskej činnosti len osoby, ktoré majú osvedčenie o získanom vzdelaní. Nedostatky boli zistené v 4 CK (1 CK Trnavsky kraj, 2 CK Banskobystricky kraj, 1 CK Žilinsky kraj), keď sprievodcovskú činnosť vykonávali osoby, u ktorých neboli predložené takéto osvedčenia resp. CK v zmluvných podmienkach uviedli, ako povinnosť právnických osôb určiť vedúceho skupiny, ktorý organizačne zabezpečuje riadne zabezpečenie služieb od dodávateľov a dbá na plnenie programu služieb, v prípade, keď podľa dohody s CK nie je zabezpečený sprievodca.

CK môže sprostredkovať predaj zájazdu len pre osobu, ktorá je cestovnou kanceláriou. Nedostatky v dodržiavaní tohto ustanovenia zákona o zájazdoch neboli zistené.

Pred uzatvorením zmluvy o zájazde CK je povinná v katalógu, prípadne inou písomnou formou presne, jasne, pravdivo, zrozumiteľne, úplne a riadne informovať záujemcu o kúpu zájazdu. Nedostatky boli zistené v 6 prípadoch (1 CK Banskobystricky kraj, 5 CK Košicky kraj), keď CK neinformovali napríklad o rozsahu a podmienkach poistenia zájazdu, o kategórii a polohe ubytovacieho zariadenia, o druhu dopravného prostriedku a úrovni jeho vybavenosti a o rozsahu a forme stravovania.

Najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu CK je povinná poskytnúť objednávateľovi písomne ďalšie informácie, ktoré sú pre objednávateľa dôležité, ak nie sú obsiahnuté v zmluve alebo v katalógu. Nedostatky boli zistené v 4 CK (Košicky kraj), keď v pokynoch na cestu chýbali meno, miesto pobytu alebo kontaktná adresa a telefónne číslo zástupcu CK, na ktorého sa objednávateľ v ťažkostiach môže obrátiť, a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie, informácie o kategórii a triede ubytovacieho zariadenia, o úrovni vybavenosti dopravného prostriedku a o forme stravovania.

V rámci kontrolnej akcie bol preverený postup CK pri vybavovaní reklamácií ustanovený zákonom o ochrane spotrebiteľa a zákonom o zájazdoch. Predmetom kontroly bolo spísanie záznamu o reklamácii v mieste pobytu, nepretržitá prítomnosť zástupcu CK pri skupinových zájazdoch, vydanie dokladu o vybavení reklamácie, vedenie evidencie o reklamáciách a dodržiavanie 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie. Nedostatky boli zistené v zabezpečení nepretržitej prítomnosti zástupcu pri skupinových zájazdoch v 2 CK (Košicky kraj), keď CK uviedla vo svojom katalógu, že delegát je k dispozícii klientom cca trikrát za pobyt, resp. CK nepreukázala zabezpečenie poverenej osoby oprávnenej vybavovať reklamácie.

Zmluva o obstaraní zájazdu

V rámci kontroly bolo posúdených 51 zmlúv o zájazde, z ktorých v 45 prípadoch boli zistené nedostatky, čo predstavuje 88,2 %.

Kontroly boli vykonané z hľadiska dodržiavania ustanovení OZ a zákona o ochrane spotrebiteľa.

Najčastejšie zistené nedostatky v obsahu zmluvných podmienok:

- chýbajúce náležitosti zmluvy o zájazde (7 prípadov). Išlo napríklad o lehotu, v ktorej najneskôr musí CK objednávateľa písomne informovať o zrušení zájazdu z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu účastníkov, kategóriu, triedu a názov ubytovacieho zariadenia, spôsob stravovania a charakteristiku dopravného prostriedku;

- zbavovanie sa zodpovednosti za porušenie záväzkov a vyhradzovanie zmien (27 prípadov) napríklad:

•    termínu začatia a skončenia zájazdu (odchodu a príchodu), napríklad pri autobusovej doprave až o 2 dni a pri leteckej doprave až do 4 dni,

•    miesta nástupu a výstupu až do 24 hodín pred začatím a skončením zájazdu,

•    miesta a ubytovacieho objektu,

•    dopravy z operatívnych dôvodov,

•    keď CK za podstatnú podmienku zmluvy nepovažujú napríklad miesto nástupu a výstupu do 100 km,

•    zbavovanie zodpovednosti za prípadne meškanie dopravných prostriedkov a za škody vzniknuté v dôsledku ako aj následku meškania.

Podľa § 741i OZ, CK zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu nato, či tieto záväzky má splniť CK, alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu.

Podľa § 741e OZ, ak je CK nútená pred začatím zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy, pričom objednávateľ má právo rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasí, alebo, či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút.

Vychádzajúc z ustanovení OZ a zákona o ochrane spotrebiteľa, medzi podstatné informácie, ktoré pre priemerného spotrebiteľa sú dôležité z hľadiska rozhodnutia o výbere zájazdu, patria najmä: termín začatia a skončenia služieb, miesto a čas ich trvania, cena zájazdu, výška stornopoplatkov pri odstúpení od zmluvy, platby za služby, ktoré nie sú zahrnuté v cene zájazdu – sú hradené na mieste zájazdu, názov, poloha a kategória ubytovania, druh a charakteristika dopravného prostriedku, spôsob a rozsah stravovania.

- zvyšovanie ceny zájazdu (10 prípadov) napríklad:

•    jednostranným úkonom až o 10 %,

•    z dôvodu zmeny daňových zákonov a zvýšeného daňového zaťaženia.

Podľa § 741c OZ cenu zájazdu možno zvýšiť len v prípade, že dôjde k zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok alebo dôjde k zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu, resp., ak dôjde k zmene kurzu použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21.dňa pred začatím zájazdu.

- ukladanie povinnosti bez právneho dôvodu (9 prípadov) napríklad:

•    upozornenie CK na nedoručenie podrobných pokynov k zájazdu (doručenie podrobných informácií pred začatím zájazdu je povinnosťou CK),

•    zaplatenia povinného príplatku za poistenie insolventnosti,

- upieranie práva na uplatnenie reklamácie (14 prípadov) napríklad:

•    v prípade nedodržania postupu (reklamovať bezodkladne priamo na mieste zájazdu, vyhotoviť písomný záznam), alebo uplatnenia reklamácie oneskorene alebo až po ukončení zájazdu, právo na reklamáciu zaniká,

•    bez písomného vyjadrenia zástupcu CK alebo dodávateľa služieb nebude neskoršia reklamácia braná do úvahy, resp. právo na reklamáciu zaniká,

- iné nedostatky:

•    fotografie v katalógu sú ilustračného charakteru,

Spotrebiteľ môže byť uvedený do omylu a môže urobiť rozhodnutie, ktoré by inak neurobil.

•    ceny v cenníku, resp. v katalógu sú orientačné,

Predávajúci je povinný informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku alebo poskytovanej služby, platnej v okamihu ponuky.

•    objednávateľ môže uplatniť reklamáciu najneskôr do 30 dní/do jedného mesiaca od ukončenia čerpania služby,

Podľa § 741i OZ objednávateľ musí uplatniť reklamáciu v CK bezodkladne, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu...

•    kombinácia služieb na základe individuálnej objednávky (forfait) nie je zájazdom,

Od 1.1.2007 sa za zájazd, pre účely zákona o zájazdoch považuje aj kombinácia služieb zostavená až na základe individuálnej požiadavky.

•    ak sú náklady na pobyt v náhradnom hoteli vyššie ako pôvodné, CK má právo požadovať od klienta zodpovedajúci doplatok,

§ 741c OZ taxatívne vymedzuje prípady možného, jednostranného zvýšenia ceny zájazdu, medzi ktoré nepatrí cena náhradného ubytovania.

•    stornoplatky uvedené ako skutočné náklady a zároveň ako minimálne percento z ceny,

Spotrebiteľ nie je jednoznačne informovaný o skutočnej výške stornopoplatkov. Podmienka môže byť v neprospech spotrebiteľa.

•    v zmluvných podmienkach ako možný dôvod zvýšenia ceny zájazdu bol uvedený ešte aj pokles menového kurzu Sk voči € a zmluvná pokuta resp. poplatok za zmenu zmluvných podmienok boli uvedené len v Sk.

Zmena kurzu SK voči € je už neaktuálna a informácie o cenách musia byť v €.

Záver

Cieľom kontrolnej akcie bolo preveriť stav v dodržiavaní zákona o zájazdoch cestovnými kanceláriami a súlad podmienok zmluvy o zájazde so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Z kontrolovaných 52 cestovných kancelárií nedostatky boli zistené v 45 prípadoch, čo predstavuje 86,5 %. Na týchto negatívnych výsledkoch sa výrazne podieľali nedostatky zistené v podmienkach zmluvy o zájazde, keď z 51 kontrolovaných zmlúv nedostatky boli zistené v 45 prípadoch (88,2 %).

Výsledky kontroly v cestovných kanceláriách odzrkadľujú skutočnosť, že kontrola podmienok zmluvy o zájazde dlhší čas nebola zo strany SOI vykonaná, z dôvodu rôznych legislatívnych úprav.

Menej nedostatkov zistených v dodržiavaní zákona o zájazdoch cestovnými kanceláriami, svedčí o účinnosti predchádzajúcich kontrol, vykonaných so zameraním na dodržiavanie uvedeného zákona.

Pri kontrole súladu zmluvných podmienok so záväznými právnymi predpismi najčastejšie bolo zistené zbavovanie sa zodpovednosti CK za porušenie záväzkov jednostranným vyhradzovaním si zmien takých podmienok, ktoré sú pre priemerného spotrebiteľa dôležité z hľadiska rozhodnutia o výbere zájazdu, pričom tieto CK deklarovali ako nepodstatné; upieranie práva spotrebiteľa na reklamáciu; ukladanie povinnosti spotrebiteľovi bez právneho dôvodu a jednostranné zvyšovanie cien v rozpore s Občianskym zákonníkom.

Po ukončení následných kontrol SOI bude situáciu naďalej sledovať a v prípade potreby naplánuje ďalšiu celoslovenskú kontrolnú akciu.

Opatrenia

Vo všetkých kontrolovaných cestovných kanceláriách boli spísané inšpekčné záznamy a boli vydané záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov.

Za zistené nedostatky v 13 prípadoch bolo inšpektorátmi SOI už začaté správne konanie o uložení postihu. V ďalších 32 prípadoch o začatí správneho konania bude rozhodnuté v najbližšom čase.

Tretina kontrolovaných cestovných kancelárií, u ktorých boli zistené nedostatky, už informovala o vykonaných opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov.

U všetkých CK po uplynutí termínu na podanie správy o plnení záväzných pokynov, inšpektoráty SOI rozhodnú o vykonaní následnej kontroly plnenia prijatých opatrení na nápravu.

 

Príklady negatívnych zistení

CK Trnavský kraj

v podmienkach zmluvy:

- vyhradzuje právo jednostranne zvýšiť cenu zájazdu z dôvodu zmeny daňových predpisov a z dôvodu zvýšenia ceny ubytovacích zariadení a služieb,

- si vyhradzuje právo a objednávateľ súhlasí s posunom termínu leteckých zájazdov do 4 dní a autobusových o 2 dni,

- realizáciu zájazdov podmieňuje dosiahnutím minimálneho počtu účastníkov zájazdu a neuvádza lehotu, v ktorej najneskôr musí CK objednávateľa písomne informovať o zrušení zájazdu a o odstúpení od zmluvy z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu účastníkov zájazdu,

ďalej CK v zmluve uvádzala:

- prepravu počas zájazdov zabezpečujú zmluvní partneri CK. Preprava je realizovaná: autobusmi, mikrobusmi, vlakmi, osobnými a terénnymi autami, lodnými trajektami, člnmi... CK nenesie zodpovednosť za meškanie trajektov, miestnych pravidelných autobusových a lodných liniek a za následky z toho plynúce,

- pokiaľ zákazník neobdrží podrobné pokyny k zájazdu do 3 týždňov pred odchodom, je povinný upozorniť na túto skutočnosť CK. Ak tak neučiní, bude sa považovať za to, že zákazník tieto pokyny obdržal,

CK Trenčiansky kraj

v podmienkach zmluvy uvádzala:

- v cenníku katalógu CK sú uvedené orientačné ceny,

- CK je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu o 10 %,

- za akúkoľvek zmenu týkajúcu sa leteniek v lehote 3 mesiace a menej pred plánovaným odchodom zájazdu je klient povinný uhradiť CK skutočne vzniknuté náklady, minimálny poplatok je 100 €,

- CK si vyhradzuje právo s posunom termínu leteckých zájazdov do 4 dní,

- pokiaľ účastník neobdrží podrobné pokyny k zájazdu do 3 týždňov pred odchodom, je povinný upozorniť na túto skutočnosť CK.

CK Nitriansky kraj

v podmienkach zmluvy uvádzala:

- za závažné zmeny v dohodnutých podmienkach sa pokladá len:

•    zvýšenie ceny dojednaných služieb o viac ako 10%,

•    zníženie kvality a rozsahu služieb bez primeraného zníženia ceny objednaných služieb (primeranosť zníženia ceny posudzuje CK, objednávateľ nemusí prijať službu nižšej kvality),

•    zmena termínu o viac ako 3 dni.

Za závažnú zmenu sa ďalej nepovažuje zmena trasy, miesta nástupu a výstupu, času odletu a príletu, medzipristátie z dôvodu organizačných zmien, či meškania lietadla a zmena v poskytovaní doplnkových služieb.

- v prípade, že objednávateľ uzatvorí Zmluvu o obstaraní zájazdu v akcii Last Minute, t.j. za cenu nižšiu ako je uvedená v cenníku a v termíne kratšom ako 21 dní pred nástupom na zájazd, je si vedomý, že zo strany dodávateľov jednotlivých služieb môže dôjsť k zmene dohodnutých podmienok a CK mu v takom prípade môže poskytnúť náhradné plnenie služby za službu, ktorá bola zmluvne dohodnutá (napr. ubytovanie v št.(asi v štúdiach)/apartmánoch alebo hoteli rovnakej alebo vyššej kategórie atď.),

- záväzná je vždy cena, ktorá je uvedená na zmluve. Ak príde pri vyplňovaní zmluvy k uvedeniu ceny, ktorá je nesprávna (nesprávny výpočet a pod.) – platí vždy cena, ktorá by bola stanovená pri správnom postupe.

CK Nitriansky kraj

v podmienkach zmluvy uvádzala:

- CK je oprávnená najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu jednostranným úkonom zvýšiť cenu v týchto prípadoch ak dôjde k zmenám daňových zákonov a daňového zaťaženia a k zmene kurzu slovenskej koruny použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu,

- objednávateľ je povinný zaplatiť CK zmluvné pokuty z vopred stanovenej celkovej ceny zájazdu, ktorá nezahŕňa zvláštne zľavy poskytované CK nasledovne:

•    do 45 dní pred začiatkom zájazdu – skutočne vzniknuté náklady, minimálne však 16,60 EUR/ osoba,

•    od 44 do 30 dní pred začiatkom zájazdu - skutočne vzniknuté náklady, minimálne však 30% ceny zájazdu,

•    od 29 do 20 dní pred začiatkom zájazdu - skutočne vzniknuté náklady, minimálne však 50% ceny zájazdu,

•    od 19 do 7 dní pred začiatkom zájazdu a pri nenastúpení na zájazd 100% ceny zájazdu.

CK Žilinsky kraj

v podmienkach zmluvy uvádzala:

-    objednávateľ je povinný uplatniť reklamáciu písomne, bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od skončenia čerpania služieb,

-    CK si vyhradzuje právo zmeniť cenu v EUR za objednané služby max. 20 dní pred poskytnutím objednaných služieb, v dôsledku zvýšenia miery inflácie o 5%, prípadne poklesu menového kurzu slovenskej koruny voči EUR pod hodnotu 32 SKK za 1 EUR ku 21. dňu pred poskytnutím objednaných služieb,

CK v zmluvných podmienkach uvádzala poplatok za každú vykonanú zmenu len v SK.

CK Prešovsky kraj

v podmienkach zmluvy uvádzala:

- CK je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde k zvýšeniu ceny o rozdiel, ktorý vznikol zmenou daňových alebo iných zákonov stanovujúcich poplatky (napr. miestny poplatok), pričom je rozhodujúci dátum uzávierky katalógu,

- pokiaľ objednávateľ uzatvoril zmluvu a uhrádza cenu zájazdu prostredníctvom externého autorizovaného predajcu a tento nedoručí CK platbu najneskôr v deň začiatku zájazdu, vznikne objednávateľovi pohľadávka voči tomuto predajcovi. CK v takomto prípade považuje cenu zájazdu za neuhradenú a objednávateľ je povinný uhradiť cenu zájazdu priamo CK v stanovenom náhradnom termíne. Neuhradenie považuje CK za odstúpenie od zmluvy,

- CK a objednávateľ sa dohodli, že nepovažujú za podstatnú podmienku zmluvy zmenu trasy zájazdu, ubytovacieho zariadenia na vyššiu, prípadne rovnakú kategóriu, časových harmonogramov programov, miesta nástupu a výstupu, času a miesta odletu alebo príletu, meškanie lietadla, zmenu leteckej spoločnosti a typu lietadla, zrušenie autobusovej dopravy na letisko alebo z letiska a zmenu kategórie autobusu pri doprave po Slovensku. Doprava po Slovensku pri všetkých autobusových zájazdoch sa uskutoční pri minimálnom počte 12 účastníkov z jedného nástupného miesta. Za podstatnú podmienku sa nepovažujú ani také zmeny, ktoré slúžia na opravu zrejmých omylov a tlačových chýb,

- ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe CK, malé zmeny v priebehu sezóny v krátkej dobe pred odchodom zájazdu zo strany ubytovacieho zariadenia alebo zahraničného partnera (organizácia stravovania, doplnkové služby, fakultatívne programy, stavebná činnosť a podobne), alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a cestovnou kanceláriou zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.