Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontroly biocídnych výrobkov

Výsledky kontroly biocídnych výrobkov

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 20. 9. 2011

V období máj - jún 2011 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len SOI) kontrolu dodržiavania povinností pri uvádzaní biocídnych výrobkov na trh, ustanovených zákonom č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z. a zákona 67/2010 Z. z. (ďalej len zákon) a Nariadením komisie č. 1451/2008 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (ďalej len nariadenie).

Biocídny výrobok je výrobok, ktorý obsahuje jednu účinnú látku alebo viac účinných látok vo forme, v ktorej je dodávaný užívateľom a určený na ničenie, odpudzovanie, zneškodňovanie alebo dosiahnutie iného regulačného účinku na škodlivý organizmus chemickým alebo biologickým spôsobom.

Podnikatelia (výrobca, dovozca, hlavný distribútor) pred uvedením biocídneho výrobku na trh ho musia oznámiť Centru pre chemické látky a prípravky (ďalej len Centrum). Centrum po vyhodnotení predloženej dokumentácie vydá súhlasné Rozhodnutie s uvedením biocídneho výrobku na trh na stanovenú dobu.

V súčasnosti v Európskej spoločnosti prebieha podľa smernice 98/8/ES realizácia 10-ročného pracovného programu zameraného na posúdenie všetkých účinných látok, nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch. Podľa nariadenia môžu byť na trh uvádzané len tie biocídne výrobky, ktorých účinné látky budú v rámci tohto programu posúdené. Ich zoznam sa nachádza v prílohe II nariadenia spolu s typom biocídneho výrobku, pre ktorý budú autorizované alebo registrované.

Cieľom zákona je, aby na trh boli uvádzané len objektívne posúdené biocídne výrobky s maximálnou účinnosťou a minimálnymi rizikami pre ľudí, zvieratá a životné prostredie. Plnenie požiadaviek zákona zabezpečuje bezpečné použitie biocídnych výrobkov pre spotrebiteľov.

Slovenská obchodná inšpekcia , ako kontrolný orgán vnútorného trhu, je oprávnená pri výkone kontroly preverovať, či podnikatelia dodržiavajú ustanovenia tohto zákona a ukladať pokuty za správne delikty v zmysle § 31 tohto zákona.

Kontrolu biocídnych výrobkov SOI vykonáva od roku 2004. Každý rok je plánovaná jedna celoslovenská kontrolná akcia v trvaní 2 - 3 mesiacov. V období medzi dvoma akciami sú vykonané kontroly na základe podnetov od spotrebiteľov a podnikateľov.

Predmetom kontroly bolo dodržiavanie povinností podnikateľov pri uvádzaní biocídnych výrobkov na trh, ustanovených v zákone a v nariadení.

C i e ľ o m   k o n t r o l y  bolo vyselektovať z trhu SR biocídne výrobky s obsahom účinných látok, na ktoré sa vzťahuje zákaz uvádzania na trh podľa čl. 4 nariadenia, ako aj preveriť u ostatných biocídnych výrobkov dodržiavanie povinností ustanovených v zákone pri ich uvedení na trh, najmä:

 • oznámiť údaje o biocídnom výrobku Centru pred jeho uvedením na trh
 • uvádzať na trh biocídne výrobky len s účinnými látkami zo zoznamu prílohy II. nariadenia a platným rozhodnutím Centra
 • vyhotoviť kartu bezpečnostných údajov (ďalej len KBÚ) na všetky biocídne výrobky, klasifikované ako nebezpečné pred ich uvedením na trh
 • poskytnúť KBÚ Národnému toxikologickému informačnému centru a každému príjemcovi
 • označovať a baliť biocídne výrobky v súlade s požiadavkami zákona
 • pri propagácii a reklame biocídneho výrobku dodržiavať požiadavky zákona
 • dodržiavať požiadavky pri predaji biocídnych výrobkov, vyplývajúce zo zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry.

Výsledky kontroly biocídnych výrobkov

V rámci kontrolnej akcie, ktorá bola zameraná na dodržiavanie zákona a nariadenia, inšpektori SOI vykonali 117 kontrol u 20 výrobcov a 55 distribútorov. Bolo prekontrolovaných 311 druhov biocídnych výrobkov, z toho u 72 druhov boli zistené nedostatky, čo predstavuje 23,5 %. Prevažnú väčšinu nedostatkov predstavujú biocídne výrobky s nedostatkami v označení a neoznámené Centru.

Ďalších 30 kontrol bolo vykonaných vo veľkoskladoch a maloobchodných predajniach, ktoré boli zamerané najmä na zistenie informácií o výrobkoch, ich výrobcoch resp. distribútoroch ako aj o výskyte biocídnych výrobkov v predaji, na účinné látky ktorých sa vzťahuje zákaz uvádzania na trh podľa nariadenia.

Všetky kontrolované subjekty predložili oprávnenia na podnikanie v súlade s požiadavkami na predmetnú podnikateľskú činnosť.

1. Kontrola účinných látok biocídnych výrobkov

Počas kontrolnej akcie neboli zistené žiadne biocídne výrobky s obsahom účinných látok, na ktoré sa vzťahuje podľa nariadenia zákaz uvádzania na trh.

2. Oznámenie biocídnych výrobkov

Podnikatelia môžu uvádzať na trh len tie biocídne výrobky, ktoré oznámili Centru podľa § 33 zákona a na ktoré Centrum vydalo súhlasné rozhodnutie spolu s číslom oznámenia. Rozhodnutie je vydané na tri roky. Po uplynutí tejto doby rozhodnutie stráca platnosť a podnikateľ musí požiadať o jeho predĺženie.

Z kontrolovaných 311 druhov biocídnych výrobkov 30 druhov bolo uvedených na trh bez predbežného oznámenia a súhlasného rozhodnutia Centra, čo predstavuje 9,7 %. Na ďalších 10 druhov biocídnych výrobkov podnikatelia nemali platné rozhodnutia Centra (uplynula trojročná doba), čo predstavuje 3,2 %.

Napríklad:

 • Biocídne výrobky BUGSLOCK – náramok proti komárom, ktorý odpudzuje komáre a kliešte, CHEMOTOX – náhrada do elektrického odpudzovača hmyzu, CODI Cleaner desinfektant, AQUA GARDEN Algenstop – prípravok proti zeleným riasam a slizkým usadeninám, tekutý algicid, CORMEN KRYSTAL PINE SANAN, CORMEN KRYSTAL SANAN KLASIK UNITOX - aerosól na ničenie hmyzu, Klimanlagen Reiniger – čistič klimatizácie, Fresh Diablo WC Cleaner Softline, Fresh Pine WC Cleaner Softlinel, ODOR BACT MA-FRA – čistič klimatizačných systémov, BADEX - bieliaci a dezinfekčný prostriedok na vane, umývadlá a WC, SONETT dezinfekčný čistič, BZZZ Stop gegen Zecken und Stechmucken Tuch – vlhčené utierky s repelentným účinkom, POLI-FARBE Fungi 0,5l – odstraňovač plesní, boli uvádzané na trh bez oznámenia a súhlasného rozhodnutia Centra.
 • Biocídny výrobok SNIEŽKA Drewkorn Forte Impregnat nebol oznámený Centru, napriek tomu v označení výrobku bolo uvedené číslo oznámenia Centra, ktoré patrilo inému výrobku.
 • Na biocídne výrobky Algicíd štandard, POOLKAR - koncentrovaný odstraňovač kalu, Super Mravec, Family Travel antibakteriálne utierky s vitamínom E a Denk mit Schimmel - Entferner boli predložené neplatné rozhodnutia Centra.

3. Kontrola karty bezpečnostných údajov (KBÚ)

Zákon ukladá podnikateľovi povinnosť vyhotoviť KBÚ pre každý biocídny výrobok, ktorý uvádza na trh. KBÚ biocídneho výrobku, klasifikovaného ako nebezpečný, je povinný poskytnúť Národnému toxikologickému informačnému centru a každému odberateľovi biocídneho výrobku (okrem spotrebiteľa) najneskôr s prvou dodávkou, aby príjemca mohol prijať účinné opatrenia týkajúce sa ochrany života, zdravia ľudí a životného prostredia.

Po obsahovej stránke KBÚ musí spĺňať požiadavky § 6 zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len chemický zákon) ako aj článku 31 a Prílohy II Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH)...

Predmetom kontroly boli KBÚ tých biocídnych výrobkov, ktoré boli klasifikované ako nebezpečné. Z prekontrolovaných 138 KBÚ na 12 druhov biocídnych výrobkov nemali podnikatelia vypracované KBÚ (8,70 %) pri prvej kontrole. U 24 druhov biocídnych výrobkov (17,40 %) neboli KBÚ zaslané Národnému toxikologickému informačnému centru.

Boli zistené nedostatky v obsahu KBÚ v 4 prípadoch (2,90 %).

Správnosť klasifikácie prípravku bola prekontrolovaná v každom prípade. Nesprávna klasifikácia bola zistená v 1 prípade.

Napríklad:

 • V KBÚ biocídneho výrobku SNIEŽKA – DREWKORN FORTE Impregnat bola nesprávne klasifikovaná chemická látka obsiahnutá v zmesi, chýbala klasifikácia „poškodzujúce reprodukcii kat. 3“ s vetou R63 – možné riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa.

4. Kontrola označovania biocídnych výrobkov

Označovanie biocídnych výrobkov musí byť v súlade s požiadavkami § 20 zákona o biocídnych výrobkoch. Ak ide o nebezpečný prípravok, jeho označovanie musí obsahovať aj údaje stanovené v § 3 a 46 chemického zákona.

Označovanie biocídnych výrobkov, balených v aerosólovom rozprašovači, musí vyhovovať navyše požiadavkám Nariadenia vlády č. 46/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače.

Z prekontrolovaných 311 druhov biocídnych výrobkov u 31 druhov (10,0 %) boli zistené nedostatky v označovaní.

Najvážnejším nedostatkom v označovaní biocídnych výrobkov bol chýbajúci výstražný symbol, slovné označenie nebezpečenstva, slovné označenie špecifického rizika, slovné označenie na bezpečné použitie ako aj chýbajúce informácie na etikete v štátnom jazyku.

Ďalšími nedostatkami boli chýbajúce:

 • číslo oznámenia,
 • názov a koncentrácia každej účinnej látky v metrických jednotkách (mg/kg, g/kg),
 • dávkovanie vyjadrené v metrických jednotkách na každé použitie,
 • čas potrebný na biocídny účinok,
 • pokyny na prvú pomoc,
 • pokyny na bezpečné zneškodnenie biocídneho výrobku a jeho obalu vrátane zákazu opakovaného použitia obalu,
 • označenie šarže biocídneho výrobku,
 • identifikačné údaje právnickej osoby uvádzajúcej nebezpečnú zmes na trh.

Napríklad:

 • V označení biocídneho výrobku FORDERM, dezinfekčný alkoholový prípravok na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk a pokožky chýbal symbol nebezpečenstva „dráždivý“ a riziková veta R41 - Riziko vážneho poškodenia očí.
 • Na etikete výrobku CHEMOLUX V 1357 – napúšťadlo na drevo proti drevokaznému hmyzu, drevokazným hubám, modraniu a plesniam, chýbala R-veta 52/53 – škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.
 • Na etikete biocídneho výrobku Blue star tabs bolo uvedené slovné označenie nebezpečenstva „žieravý“, ale chýbal výstražný symbol pre túto kategóriu nebezpečenstva.
 • Na obale výrobku Chlórové tablety rýchlorozpustné – bolo uvedené slovné označenie nebezpečenstva “dráždivý“, pritom správne by malo byť uvedené „škodlivý“.
 • V označení výrobkov Protect aerosól na ničenie lezúceho hmyzu a LARRIN proti plesni, dezinfekčný čistič s rozprašovačom boli uvedené neúplné znenia rizikových a bezpečnostných viet.
 • Informácie v označení výrobkov CHEMOTOX – náhrada do elektrického odpudzovača hmyzu, SPECTRA Sanitol a LAGUNA OXI junior - bezchlórový dezinfekčný prípravok, neboli v štátnom jazyku.
 • Na etikete výrobku POLI-FARBE Fungi – odstraňovač plesní, vodný roztok obsahujúci prísadu na zničenie plesní s rozprašovačom chýbalo číslo oznámenia, názov a koncentrácia účinnej látky, dávkovanie na každé použitie, pokyny na prvú pomoc, pokyny na bezpečné zneškodnenie biocídneho výrobku a jeho obalu vrátane zákazu opakovaného použitia obalu a označenie šarže biocídneho výrobku. V označení výrobku Fertix - Dezinfekčný prostriedok – well done chýbalo okrem uvedených nedostatkov navyše aj slovné označenie nebezpečenstva v štátnom jazyku, slovné označenie špecifického rizika, slovné označenie na bezpečné použitie a identifikačné údaje právnickej osoby, ktorá uvádza nebezpečnú zmes na trh.
 • Vyobrazenie a rozmer grafického symbolu „dráždivý“ nebol v súlade s právnym predpisom v označení výrobkov PLESNICHEM proti plesniam s bieliacim účinkom a PLESNI CHEM dokonalá likvidácia plesne, univerzálne použitie.
 • Biocídne výrobky BUGSLOCK® - The aromatic Band for Mosquito Repellent – náramok proti komárom, AQUA GARDEN Algenstop – prípravok proti zeleným riasam a slizkým usadeninám, CORMEN KRYSTAL PINE SANAN a CORMEN KRYSTAL SANAN KLASIK, SNIEŽKA Drewkorn Forte Impregnat, UNITOX aerosól na ničenie hmyzu, Klimanlagen Reiniger – čistič klimatizácie, Fresh Diablo WC Cleaner Softline, Fresh Pine WC Cleaner Softlinel, ODOR BACT MA-FRA – čistič klimatizačných systémov, BADEX, bieliaci a dezinfekčný prostriedok na vane, umývadlá a WC, SANDEX a SANITAN neboli označené číslom oznámenia.

5. Kontrola balenia biocídnych výrobkov

Balenie biocídnych výrobkov musí spĺňať požiadavky § 3 a 47 chemického zákona.

Pri kontrole balenia biocídnych výrobkov sa inšpektori zamerali hlavne na bezpečnosť obalu, aby nemohlo dôjsť k úniku nebezpečného prípravku a k ohrozeniu alebo poškodeniu zdravia ľudí alebo životného prostredia; aby obaly boli zreteľne odlišné od obalov bežne používaných na potraviny, krmivá, pitnú vodu a lieky; aby obaly nemali lákavý tvar alebo takú dekoráciu, ktorá by uvádzala spotrebiteľa do omylu alebo vzbudzovala zvedavosť detí; aby obaly jedovatých, mimoriadne horľavých, veľmi horľavých, škodlivých a žieravých prípravkov boli vybavené hmatovým upozornením na nebezpečenstvo pre ľudí s poruchou zraku a nevidomých; a pri jedovatých a žieravých prípravkoch navyše aj s uzávermi odolnými proti otvoreniu deťmi.

Inšpektori počas kontrolnej akcie nezistili žiadny biocídny výrobok s nedostatkami v balení.

6. Propagácia a reklama

Pri reklame biocídneho výrobku musí podnikateľ vždy uviesť v zmysle § 21 zákona upozornenie:

„Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku“.

Propagačné a reklamné materiály nesmú obsahovať údaje: „biocídny výrobok s nízkym rizikom“, „netoxický“, „neškodný“, „neškodný pre životné prostredie“ a nesmú možného používateľa informovať spôsobom, ktorý je klamlivý.

Z kontrolovaných propagačných materiálov v 14 prípadoch bolo zistené chýbajúce upozornenie podľa zákona. Uvedený nedostatok bol zistený v reklamných letákoch, katalógoch a na internetovej stránke.

Týkalo sa to výrobkov ako napr.:

COBRA SUPER a BOP INSECTICIDE – insekticíd proti hmyzu, POLI-FARBE Fungi – odstraňovač plesní, BAUFIX odstraňovač pliesne, BAUFIX farba do kuchyne a kúpeľne, RAID proti lietajúcemu hmyzu, RAID proti mravcom.

7. Podmienky predaja biocídnych výrobkov, klasifikovaných ako nebezpečné

Podľa § 52 zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, „veľmi jedovaté látky a prípravky“ sa nesmú vydávať a predávať fyzickým osobám, „jedovaté látky a prípravky“ môžu byť predávané výhradne osobám starším ako 18 rokov, v prípade samoobslužného predaja ich môže vydávať len predavač a nemôžu byť predávané v predajniach požívatín a hračiek.

Podľa prílohy XVII Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, chemické látky a prípravky, klasifikované ako „karcinogénny kategórie 1 alebo 2“, „mutagénny kategórie 1 alebo 2“, „poškodzujúci reprodukciu kategórie 1 alebo 2“ nemôžu byť predávané širokej verejnosti.

Počas kontrolnej akcie neboli inšpektormi zistené žiadne porušenia podmienok predaja biocídnych výrobkov. Bolo však zistených 9 druhov výrobkov v ponuke pre spotrebiteľov po uplynutí doby spotreby resp. skladovateľnosti.

Opatrenia

 1. Vo všetkých kontrolovaných prevádzkarniach boli spísané inšpekčné záznamy a vydané záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov.
 2. Pri zistení nedostatkov boli podnikatelia vyzvaní na ich dobrovoľné odstránenie v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje Nariadenie (EHS) č. 339/93. Podnikateľmi boli prijaté dobrovoľné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v hodnote 16 243,5 €.
 3. V zmysle §-u 6 ods. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 128/2002 Z. z., o štátnej kontrole vnútorného trhu, vo veciach ochrany spotrebiteľa..., boli uložené opatrenia na zákaz predaja u 11 podnikateľských subjektov na 19 druhov biocídnych výrobkov v celkovej hodnote 2 817,35 € pre označovanie výrobku v cudzom jazyku, pre nesprávnu klasifikáciu biocídneho výrobku a pre predaj po dátume spotreby.
 4. S piatimi podnikateľmi, ktorí sa dopustili opakovane správneho deliktu v oblasti uvedenia biocídnych výrobkov na trh, prípadne nesplnili vydané opatrenie na odstránenie zisteného nedostatku, boli začaté správne konania o uložení pokút podľa § 31 ods. 2 písm. c) zákona.

Záver

Kontrolná akcia bola zameraná na dodržiavanie požiadaviek zákona a nariadenia pri uvádzaní biocídnych výrobkov na trh.

Kontroly boli vykonané u 105 podnikateľov, uvádzajúcich biocídne výrobky na trh. Bolo prekontrolovaných 311 druhov biocídnych výrobkov, z toho u 72 druhov boli zistené nedostatky, čo predstavuje 23,2 %. Z toho vyplýva, že takmer u každého štvrtého kontrolovaného biocídneho výrobku bol zistený nesúlad s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov. Porovnaním týchto výsledkov s výsledkami pri kontrolnej akcii v roku 2010, kedy 25,6 % kontrolovaných biocídnych výrobkov malo nedostatky, môžeme konštatovať, že obidva výsledky sú na podobnej úrovni.

Nedostatky boli zistené najmä u tých podnikateľov, ktorí sa predmetnou podnikateľskou činnosťou zaoberajú krátky čas. Boli však aj takí podnikatelia, u ktorých v minulosti už bola zo strany SOI vykonaná kontrola, napriek tomu nové biocídne výrobky uvádzali na trh bez oznámenia a súhlasného rozhodnutia Centra. Počas kontrolnej akcie bolo zistených 30 biocídnych výrobkov (9,7 %) na trhu bez toho, aby boli oznámené Centru a ďalších 10 výrobkov (3,2 %) už nemalo platné rozhodnutie. Približne každý ôsmy kontrolovaný biocídny výrobok bol nelegálne na trhu.

Z prekontrolovaných 138 KBÚ na 12 druhov biocídnych výrobkov (8,7 %) nemali podnikatelia vypracované KBÚ pri prvej kontrole, prípadne iba v cudzom jazyku a u 24 druhov biocídnych výrobkov (17,8 %) neboli KBÚ zaslané Národnému toxikologickému informačnému centru.

31 druhov kontrolovaných biocídnych výrobkov (10,0 %) nevyhovovalo požiadavkám zákona na označovanie. Najzávažnejšími nedostatkami, ktoré môžu ohroziť zdravie ľudí alebo životné prostredie, boli prípady, keď na výrobkoch so žieravými, škodlivými alebo dráždivými vlastnosťami chýbali symboly nebezpečenstva a slovné označenie špecifického rizika, alebo informácie v označení neboli v štátnom jazyku.

Porovnaním výsledkov kontrolnej akcie v roku 2011 s výsledkami z kontrolnej akcie v roku 2010 môžeme konštatovať, že boli zistené podobné výsledky. V obidvoch rokoch približne každý štvrtý kontrolovaný biocídny výrobok bol nevyhovujúci požiadavkám zákona. Priaznivejší výsledok bol zistený v roku 2011 pri kontrole povinnosti oznámiť biocídne výrobky Centru pred ich uvedením na trh. Kým v roku 2010 bolo zistených na trhu 18,0 % biocídnych výrobkov bez oznámenia alebo platného rozhodnutia Centra, v roku 2011 to činilo iba 12,9 %. Výskyt biocídnych výrobkov na trhu bez vypracovanej KBÚ však bol naopak v roku 2011 v podstatne vyššom počte (8,7 %) ako v roku 2010 (2,9 %).

Nesprávne označené výrobky boli zistené v obidvoch rokoch v podobnom množstve (9,4 % v roku 2010 a 10,0 % v roku 2011).

Pri kontrole balenia biocídnych výrobkov neboli zistené počas kontrolnej akcie v roku 2010 ani v roku 2011 žiadne nedostatky.

Vzhľadom na dosiahnuté výsledky ako aj na skutočnosť, že biocídne výrobky sú ponúkané spotrebiteľom na rôzne účely v stále širšom sortimente, Slovenská obchodná inšpekcia bude tejto problematike naďalej venovať zvýšenú pozornosť.

Príloha 1

Počet kontrolovaných biocídnych výrobkov podľa jednotlivých typov

 Typ  Názov typu výrobku
 Počet biocíd. výrobkov
 1  Biocídne výrobky na osobnú hygienu
17
2
 Dezinfekčné prípravky na súkromné a profesionálne použitie
131
3
 Biocídne výrobky na veterinárnu hygienu
4
4
 Dezinfekčné prípravky pre oblasť potravín a krmív
9
5
 Dezinfekčné prípravky na pitnú vodu
 3
 6  Konzervačné prípravky na výrobky v plechových obaloch
1
 7  Konzervačné prípravky na povlaky
4
8
 Konzervačné prípravky na ochranu dreva
 45
 10  Konzervačné prípravky na ochranu muriva
 19
 14  Rodenticídy  12
 18  Insekticídy, akaracídy a iné prípravky na reguláciu iných článkonožcov
45
19
 Repelenty a atraktanty
 21