Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontroly bezpečnostných dverí

Výsledky kontroly bezpečnostných dverí

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 26. 1. 2015

S odvolaním sa na plán práce na 2. polrok 2014 vykonala Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“)v mesiaci október celoslovenskú akciu, zameranú na kontrolu požiadaviek pri uvádzaní a sprístupňovaní bezpečnostných dverí na trh v SR.

Cieľom kontrolnej akcie bolo preveriť plnenie požiadaviek zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v sortimentnej skupine stavebných výrobkov - bezpečnostných dverí, uvedených a sprístupnených na trhu SR.

Predmetom kontroly boli dvere výrobcom deklarované ako bezpečnostné, bez ohľadu na to, či išlo o dvere s požiarnou odolnosťou a/ alebo tesnosťou proti dymu alebo bez požiarnej odolnosti a/ alebo tesnosti proti dymu.

Obsahom kontroly bolo:

  • kontrola dokumentov, súvisiacich s posudzovaním zhody (vyhlásenie o zhode resp. vyhlásenie o parametroch, certifikát výrobku, protokoly o skúškach),
  • kontrola označenia CE a oprávnenosť jeho použitia,
  • kontrola certifikátu s označením triedy odolnosti voči vlámaniu,
  • kontrola označenia dverí triedou odolnosti 1 - 6,
  • kontrola návodu na používanie a montáže výrobku.

Vzhľadom na zmeny v legislatíve pri uvádzaní stavebných výrobkov na trh k 01. 07. 2013 inšpektori SOI pri kontrole rešpektovali rozdielny právny stav pri dverách uvedených na trh do 30. 06. 2013 a dverách uvedených na trh po 01. 07. 2013.Pre posudzovanie zhody dverí platí harmonizovaná európska norma STN EN 14351-1 + A1 - Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky. Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu. (Konsolidovaný text) alebo neharmonizovaná európska norma STN EN 14600 - Dvere a okná s požiarnou odolnosťou alebo tesné proti prieniku dymu. Požiadavky a klasifikácia.

Výsledky kontroly

Inšpektori SOI v rámci akcie vykonali 58 kontrol PJ, z čoho boli 4 výrobcovia, 2 dovozcovia a 52 distribútorov a skontrolovali spolu 129 druhov dverí s deklarovanou odolnosťou voči vlámaniu. Nedostatky boli zistené v 14 prípadoch, čo predstavuje 10,8 % z celkového počtu kontrolovaných druhov.

Zistené nedostatky
 Počet druhov
Nevydané, nepredložené vyhlásenie zhody, certifikát zhody, vyhlásenie o parametroch, SK vyhlásenie o parametroch  8
Chýbajúci certifikát výrobku (trieda odolnosti, požiarna odolnosť, odolnosť proti prieniku dymu)
 6
Neoprávnene použité označenie CE, chýbajúce CE, CE v nesprávnom tvare
 2
Chýbajúci návod na použitie/ v inom ako štátnom jazyku 
 2
Označenie výrobku - chýba, nedostatočné, menené, v cudzom jazyku  1
Pozn.: Na niektorých druhoch boli zistené súbežne viaceré nedostatky.

Najčastejším zistením bola skutočnosť, že kontrolované osoby nemali k dispozícií vyhlásenie zhody (o parametroch) alebo certifikáty výrobku, ktoré deklarovali jeho požiarnu odolnosť alebo odolnosť voči vlámaniu. Tieto dokumenty boli kontrolovanými osobami dodatočne predložené v každom prípade. Pri 2 druhoch išlo o chýbajúce návody na používanie výrobku.

Nedostatky zistené pri kontrolách u výrobcov a distribútorov boli dobrovoľne odstránené, pričom sa tieto subjekty zaviazali, že do ich odstránenia nebudú výrobky ďalej sprístupňovať a distribuovať. V 2 prípadoch chýbajúcich návodov na používanie a montáž výrobku uložila SOI opatrenia na mieste na zákaz ďalšieho predaja výrobkov do doplnenia týchto návodov.

Záver

Vzhľadom na výsledky kontrolnej akcie možno skonštatovať, že táto splnila svoj cieľ. Ďalej možno skonštatovať, že výrobcovia a distribútori bezpečnostných dverí, aj napriek zisteným nedostatkom, dodržiavajú podmienky pri uvádzaní a sprístupňovaní týchto výrobkov na trh v SR v súlade s platnou legislatívou. To platí aj napriek zistenej skutočnosti, že sa bezpečnostné dvere vo väčšine prípadov predávajú a vyrábajú na zákazku alebo katalógovým predajom. V prevádzkarni sa nachádzala len nepredajná vzorka, na základe ktorej si spotrebiteľ vyberie dvere podľa vlastných požiadaviek. Táto skutočnosť značne skomplikovala prácu inšpektorov. Vo vzťahu k prospešnosti vykonanej akcie uvádzame, že táto plnila aj funkciu osvety, v rámci ktorej kontrolované osoby získali informácie dôležité pre ich ďalšiu podnikateľskú činnosť v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinným od 01. 07. 2013.