Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontrol výrobkov zameniteľných s potravinami

Výsledky kontrol výrobkov zameniteľných s potravinami

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 21. 8. 2015

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI) ako orgán trhového dozoru nad bezpečnosťou výrobkov sa v rámci plánu práce na I. polrok 2015 a na základe negatívnych výsledkov predchádzajúcich kontrolných akcií venovala kontrole výrobkov zameniteľných s potravinami (tzv. napodobenín potravín).

Problematika výrobkov zameniteľných s potravinami je uvedená v Smernici Rady 87/357/EHS z 25. júna 1987 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výrobkov, ktorých vlastnosti sa javia ako iné, než v skutočnosti sú, a ktoré preto ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľov.

Problematikou napodobenín sa zaoberá aj zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, do ktorého bola Smernica implementovaná. V čl. 1 §2 písmeno o) predmetného zákona sa uvádza, že: „nebezpečnou napodobeninou je výrobok, ktorý má formu, vôňu, farbu, vzhľad, obal, označenie, objem alebo rozmery, ktoré môžu spôsobiť jeho zámenu spotrebiteľom, najmä dieťaťom s potravinou, čo môže byť nebezpečné pre jeho zdravie.“

Napodobeniny potravín predstavujú špecifickú skupinu výrobkov, ktorá vzbudzuje pozornosť detí a v domnení, že ide o potravinu, po nej môžu siahnuť, nakoľko svojimi rozumovými schopnosťami nevedia rozpoznať, že ide len o atrapu potraviny. V prípade, že dieťa po napodobenine siahne a podarí sa mu oddeliť malú časť – t. j. časť výrobku, ktorú si bez problémov dieťa môže strčiť do úst, vzniká riziko jeho zadusenia, otravy alebo perforácie či zablokovania jeho tráviaceho traktu. V dôsledku takéhoto rizika sa teda stáva napodobenina nebezpečným výrobkom.

Na overenie prítomnosti rizika zadusenia malými časťami sa na skúšanie vo všetkých prípadoch používa norma STN EN 71–1: Bezpečnosť hračiek; Časť 1: Mechanické a fyzikálne vlastnosti, ktorá je jedinou medzinárodne uznávanou a všeobecne zaužívanou metodikou na skúšanie malých častí bez ohľadu na sortimentnú skupinu výrobkov.

Za účelom overenia bezpečnosti bolo celkovo odobratých 10 druhov napodobenín potravín (napr. čerešne, hrozno a pod.), ktoré boli následne zaslané na testovanie ich bezpečnosti do skúšobného laboratória.

Z výsledkov skúšok vyplynulo, že všetkých 10 druhov (100 %) testovaných napodobenín potravín nevyhovelo požiadavkám citovanej normy, keď pri skúške ťahom došlo k oddeleniu malých častí, ktoré úplne zapadli do valca na malé časti, čo môže spôsobiť riziko zadusenia. To znamenalo kvalifikáciu napodobenín potravín ako nebezpečné výrobky.

Nebezpečné druhy výrobkov zameniteľných s potravinami sú ďalej v šetrení až k hospodárskym subjektom, ktoré sú zodpovedné za ich uvedenie na trh. Súčasne budú zverejnené na webovej stránke www.soi.sk  pre informáciu a ochranu spotrebiteľov a po došetrení celého dodávateľsko – odberateľského reťazca budú zaslané aj do systému RAPEX. 

Napriek tomu, že obdobne nepriaznivý stav v ponuke nebezpečných napodobenín potravín bol zistený aj v minulom období, výsledky výrobkov zameniteľných s potravinami odobratých tento rok opätovne potvrdili, že predávajúci a dodávatelia nevenovali tomuto sortimentu žiadanú pozornosť.

S ohľadom na výsledky bude SOI pokračovať v kontrole výskytu nebezpečných napodobenín na národnom trhu SR aj v budúcom období.