Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontrol trvalých zvislých dopravných značiek v SR

Výsledky kontrol trvalých zvislých dopravných značiek v SR

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 12. 1. 2016
S odvolaním sa na plán práce na 2. polrok 2015 vykonala Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) v mesiaci október celoslovenskú akciu zameranú na kontrolu požiadaviek pri uvádzaní a sprístupňovaní trvalých zvislých dopravných značiek v SR.

Cieľom kontrolnej akcie bolo preveriť plnenie požiadaviek zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v sortimentnej skupine stavebných výrobkov - trvalých zvislých dopravných značiek (ďalej len „TDZ“) uvedených a sprístupnených na trhu SR.

Predmetom kontroly boli zvislé dopravné značky, výrobcom deklarované ako trvalé. TDZ sa používajú na riadenie a usmerňovanie účastníkov cestnej premávky na verejnom a súkromnom území. Pre posudzovanie zhody TDZ platí harmonizovaná európska norma STN EN 12899-1- Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 1: Trvalé dopravné značky. Posúdenie a overenie nemennosti parametrov vykonáva autorizovaná osoba v systéme 1 vydaním certifikátu o nemennosti parametrov (zhody). Na základe certifikátu výrobca vypracuje vyhlásenie o parametroch a označí výrobok CE.

Obsahom kontroly bolo:

  • kontrola dokumentov súvisiacich s preukázaním zhody (vyhlásenie o zhode resp. vyhlásenie o parametroch, certifikát výrobku, protokoly o skúškach),
  • kontrola označenia CE a oprávnenosť jeho použitia,
  • kontrola návodu na používanie a montáže výrobku.

Výsledky kontroly

Inšpektori SOI v rámci akcie vykonali 25 kontrol PJ, z čoho boli 8 výrobcovia a 17 distribútorov, pričom skontrolovali 312 kusov TDZ určených na predaj. Nedostatky boli zistené v 12prípadoch, čo predstavuje necelé 4 % z celkového počtu kontrolovaných TDZ.

 

 ZISTENÉ NEDOSTATKY
Počet druhov
 Nevydané, nepredložené vyhlásenie o zhode, certifikát zhody, vyhlásenie o parametroch.  2
 Uvedenie výrobku na trh bez posúdenia parametrov.  1
 Označenie výrobku - chýba, nedostatočné, menené, v cudzom jazyku.  10

Pozn.: Na niektorých druhoch boli zistené súbežne viaceré nedostatky.

Najčastejším zistením bola skutočnosť, že TDZ neboli označené údajmi za označením CE, ktoré vyžaduje platný predpis. Na označení výrobkov tiež chýbali parametre podstatných vlastností, tak ako je požadované harmonizovanou normou.

Pri 1 druhu TDZ nebolo inšpektorom predložené vyhlásenie o parametroch a v jednom prípade išlo o uvedenie TDZ bez posúdenia parametrov.

Nedostatky zistené pri kontrolách u výrobcov a distribútorov boli kontrolovanými subjektmi dobrovoľne odstránené, pričom sa tieto subjekty zaviazali, že do ich odstránenia nebudú výrobky ďalej sprístupňovať a distribuovať. V 7 prípadoch chýbajúcich údajov za označením CE a za uvedenie 1 druhu TDZ bez posúdenia parametrov uložila SOI opatrenie podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 128/2002 Z. z o štátnej kontrole vnútorného trhu v znení neskorších predpisov - záväzný pokyn na odstránenie zistených nedostatkov a povinnosť informovať odberateľa TDZ o zistenom nedostatku.

Záver

Pretože zistené nedostatky pri kontrole TDZ predstavovali len necelé 4 % z celkového počtu kontrolovaných druhov, možno skonštatovať, že výrobcovia a distribútori TDZ, aj napriek zisteným nedostatkom, dodržiavajú podmienky pri uvádzaní a sprístupňovaní týchto výrobkov na trh v SR v súlade s platnou legislatívou. To potvrdzuje aj zistenie, že len pri 2 druhoch distribútori nepredložili vyhlásenie o parametroch priamo pri kontrole. Za priaznivé zistenie tiež možno považovať fakt, že len v jednom prípade bola TDZ uvedená na trh bez posúdenia parametrov. Ďalším zistením bolo, že sa TDZ vo väčšine prípadov predávajú a vyrábajú na zákazku, v prevádzkarni sa väčšinou nachádzala len vzorka, čo značne obmedzilo rozsah kontroly inšpektorov. Záverom možno zhodnotiť, že kontrolná akcia splnila svoj cieľ. Vo vzťahu k prospešnosti vykonanej akcie uvádzame, že akcia plnila aj funkciu osvety, v rámci ktorej kontrolované osoby získali informácie dôležité pre ich ďalšiu podnikateľskú činnosť.