Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontrol - reklamácie na čerpacích staniciach

Výsledky kontrol - reklamácie na čerpacích staniciach

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 18. 2. 2016

Kontrola kvality motorových palív, predávaných na čerpacích staniciach je systémovo zabezpečená vykonávaním proaktívnych a reaktívnych kontrol v rámci pôsobnosti kontrolných orgánov (Slovenská inšpekcia životného prostredia, colné orgány), určených na základe platnej legislatívy, ktorá týmto kontrolným orgánom vymedzuje príslušné kompetencie a majú na to pridelené potrebné zdroje.

V prípade, ak spotrebiteľ zakúpi do svojho vozidla motorové palivo a následne mu na jeho vozidle vznikne porucha, o ktorej sa domnieva, či už na základe vzhľadu natankovaného paliva, prípadne názoru pracovníkov autoservisu, že je spôsobená zlou kvalitou natankovaného paliva, jeho oprávnené záujmy sú chránené na základe ustanovení Občianskeho zákonníka. Základným právom kupujúceho v takomto prípade je uplatniť si právo zo zodpovednosti za vady kúpenej veci, t. j. reklamovať konkrétny výrobok (zakúpené motorové palivo) a tiež si uplatniť právo na náhradu vzniknutej škody. Prípadný spor ohľadne opodstatnenosti týchto nárokov je oprávnený rozhodnúť jedine súd. Spotrebitelia sú pri uplatňovaní reklamácií nadštandardne chránení zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom dozoru tohto zákona. Preto v mesiaci november 2015 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie kontroly prevádzkovateľov čerpacích staníc, špecificky zamerané na dodržiavanie tých povinností, ktoré následne umožnia spotrebiteľom efektívne využiť svoje zákonné práva.

Cieľom kontroly bolo:

 • preverenie dodržiavania povinnosti, spočívajúcej v informovaní spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatňovania reklamácie podľa § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa so zameraním na reklamačný poriadok,
 • preverenie vedenia evidencie reklamácií podľa § 18 ods. 10 zákona o ochrane spotrebiteľa najmä na základe podaní na kvalitu pohonných hmôt, prijatých na SOI,
 • preverenie dodržiavania povinnosti predávajúceho zamietnuť reklamáciu pohonných hmôt, uplatnenú do 12 mesiacov od kúpy len na základe odborného posúdenia, spĺňajúceho náležitosti podľa § 18a zákona o ochrane spotrebiteľa,
 • monitorovanie plnenia povinnosti v zmysle § 4 ods. 1 písm. g) zákona o ochrane spotrebiteľa, aby spotrebiteľ mal možnosť vizuálnej kontroly počas čerpania motorového paliva.

Výsledky kontroly:

V rámci kontrolnej akcie inšpektori SOI vykonali kontroly na 108 čerpacích staniciach motorových palív. Výber kontrolovaných čerpacích staníc bol zameraný tak, aby boli vykonané kontroly u štyroch najväčších reťazcov čerpacích staníc – skontrolovaných bolo celkove 37 prevádzkarní, ako aj náhodne vybraných samostatných čerpacích staníc a tiež tých, na ktoré v minulom období spotrebitelia zasielali kontrolným orgánom podnety na vykonanie kontroly kvality predávaných motorových palív (5 prevádzkarní) a ktorým bolo odporučené uplatniť si riadnu reklamáciu a v 1 prípade bola skontrolovaná prevádzkareň, na ktorú spotrebiteľ dal podnet ohľadne zamietnutia uplatnenej reklamácie motorového paliva. Z hľadiska sortimentu, najviac, 85 čerpacích staníc ponúkalo benzín a motorovú naftu; 19 čerpacích staníc malo vo svojej ponuke navyše aj skvapalnený ropný plyn (LPG). Na 3 čerpacích staniciach bol ponúkaný výhradne LPG, na 1 výhradne motorová nafta.

Zistenia:

 • reklamačný poriadok: celkove v 91 prevádzkarňach t.j. u 84% prípadov neboli zistené žiadne závady. V dvoch prevádzkarňach t.j. v 2 % prípadov aj keď predávajúci reklamačný poriadok mal, nebol však prístupný spotrebiteľovi. V 15 prevádzkarňach, t. j. u 14 % prípadov predávajúci reklamačný poriadok nemal,
 • evidencia reklamácií – celkove v 90 prevádzkarňach, t.j. u 83 % prípadov bola evidencia reklamácií vedená, pričom však na týchto prevádzkarňach bola zaevidovaná celkove len 1 reklamácia kvality natankovaného motorového paliva. Na tých prevádzkarňach, kde evidencia predložená nebola, to predávajúci odôvodňovali tým, že doposiaľ na ich čerpacej stanici nebola uplatnené žiadna reklamácia,
 • zamietnutie reklamácie načerpaného motorového paliva na základe odborného posúdenia – v jedinom prípade takejto reklamácie bolo zistené, že reklamácia bola zamietnutá na základe odborného posúdenia, ktoré spĺňalo predpísané náležitosti zákona o ochrane spotrebiteľa,

 • monitorovanie možnosti vizuálnej kontroly čerpaného paliva – celkove na 64 prevádzkarňach, t. j. u 59 % prípadov bola kupujúcim poskytnutá aj takáto možnosť – či už priehladítkami na výdajných stojanoch alebo na čerpacích pištoliach.

Na odstránenie zistených nedostatkov boli kontrolovaným subjektom uložené záväzné pokyny s termínom plnenia ihneď resp. trvale a pripravené podklady pre právny odbor miestne príslušného Inšpektorátu SOI na posúdenie možnosti vyvodenia postihu.

Záver:
Z tejto kontrolnej akcie, špeciálne zameranej na ochranu ekonomických záujmov spotrebiteľov s ohľadom na právomoci SOI, ako i ďalších orgánov štátnej správy a tiež z predchádzajúcich podnetov spotrebiteľov vyplynuli tieto závery:

 • pokračovať naďalej v takto zameraných kontrolách, špeciálne v prípadoch, keď spotrebitelia informujú o svojom podozrení z predaja nekvalitných motorových palív;
 • využiť získané poznatky pre ďalší rozvoj stratégie ochrany spotrebiteľov na základe právomocí SOI v tejto citlivej oblasti;
 • zvýšiť informovanosť spotrebiteľov o systéme a právomociach orgánov štátnej správy pri kontrole kvality motorových palív a najmä o tom, že pokiaľ sa spotrebiteľ domnieva, že zakúpil nekvalitné motorové palivo, musí si v prvom rade uplatniť riadnu reklamáciu;
 • zvýšiť povedomie spotrebiteľov o tom, že sami sa môžu najlepšie chrániť voči kúpe znečisteného motorového paliva tým, že si budú vyberať tie čerpacie stanice, na ktorých je priebežná vizuálna kontrola čírosti čerpaného motorového paliva umožnená.