Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontrol - označovanie farieb, lakov a výrobkov s obsahom organických rozpúšťadiel

Výsledky kontrol - označovanie farieb, lakov a výrobkov s obsahom organických rozpúšťadiel

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 9. 2. 2016

V mesiacoch október/november 2015 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie vo veľkoobchodnej a maloobchodnej sieti kontrolu dodržiavania povinností pri označovaní farieb, lakov a výrobkov s obsahom organických rozpúšťadiel na povrchovú úpravu vozidiel, objektov a ich častí, ustanovených zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“) a vyhláškou MŽP SR č. 127/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch (ďalej len „vyhláška č. 127/2011 Z. z.“).

Obsah prchavých organických zlúčenín (ďalej len „VOC“) vo farbách, lakoch a vo výrobkoch s obsahom organických rozpúšťadiel na povrchovú úpravu vozidiel, objektov a ich častí (ďalej len „regulované výrobky“) spôsobuje značné emisie VOC do ovzdušia, ktoré prispievajú k tvorbe fotochemických oxidantov v hraničnej sfére troposféry. Vysoká úroveň ochrany životného prostredia vyžadovala stanovenie a dodržiavanie hodnôt limitov pre obsah VOC v uvedených regulovaných výrobkoch.

Z dôvodu minimalizovať množstvo emisií z VOC, bola vydaná smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/42/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES, kde sú stanovené požiadavky na označovanie a maximálny obsah VOC v určitých náterových hmotách. Uvedená smernica je transponovaná do legislatívy SR zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a vyhláškou č. 127/2011 Z. z.

Odbor ochrany ovzdušia Ministerstva životného prostredia SR požiadal Slovenskú obchodnú inšpekciu o spoluprácu pri zabezpečovaní uvedenej úlohy. Podľa dohody inšpektori SOI vykonávali kontrolu označovania regulovaných výrobkov vo veľkoobchodnej a maloobchodnej sieti.

Podľa zákona o ovzduší podnikateľ môže vyrábať alebo dovážať na domáci trh regulované výrobky, ak spĺňajú hraničné hodnoty pre maximálny obsah VOC a ich obaly sú označené ustanoveným spôsobom.

Cieľom kontroly bolo preveriť vo veľkoskladoch a maloobchodných predajniach dodržiavanie požiadaviek na označovanie a limitný obsah VOC v regulovaných výrobkoch, ako aj vyselektovanie regulovaných výrobkov s nadlimitným obsahom VOC z trhu.

Výsledky kontroly označovania regulovaných výrobkov

Regulované výrobky musia byť v zmysle § 3 vyhlášky č. 127/2011 Z. z. označené etiketou, na ktorej sa uvedie kategória a podkategória regulovaného výrobku, hraničná hodnota pre najvyšší obsah VOC v g/l, ako aj maximálny obsah VOC v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie.
V rámci kontrolnej akcie inšpektori SOI vykonali kontroly v 45 prevádzkových jednotkách. Bolo prekontrolovaných 205 druhov regulovaných výrobkov, z toho u 18 druhov boli zistené nedostatky, čo predstavuje 8,8 %.

V označení regulovaných výrobkov boli zistené nasledovné nedostatky:

 • nesprávne označenie kategórie, podkategórie výrobku,
 • chýbajúca informácia o kategórii a podkategórii výrobku,
 • informácia o obsahu VOC nebola uvedená v g/l,
 • chýbal údaj o najvyššom VOC v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie,
 • neboli uvedené v označení žiadne údaje podľa vyhlášky č. 127/2011 Z. z.

Napríklad:

 • U regulovaného výrobku Druchema Liehové moridlo na drevo 500 ml, gaštan svetlý nesprávne označenie kategórie regulovaného výrobku.
 • U regulovaných výrobkov Dulux Grunt 1 l a DUPLI- COLOR@ AUTO EMAIL plniaca a podkladová farba 150ml AE Ord. No:760280 červená základný náter medzi hladkým podkladom a akrylovým náterom nesprávne zaradenie regulovaných výrobkov do podkategórie.
 • V označení výrobkov DECO COLOR@ MEGAFELCA 500 ml AE- lak tvrdý, rýchlo schnúci na kryty kolies, odtieň- silver 409053 a odtieň black 409004, ako aj COLORIT Eurospray - sprej na nárazníky 400ml , COLORIT Eurospray - žiaru odolná farba 400ml a COLORIT Eurospray - zinkový základ 400ml chýbala informácia o kategórii a podkategórii výrobku.
 • V označení regulovaných výrobkov milesi spa LBA 26 – základný lak 1 l, milesi spa LKR 132 – vrchný lak biely, lesk 20%, milesi spa LBR 15 – základná farba biela, milesi spa KHR 1 – biela vrchná farba 100% lesk, ako aj SNIEZKA Supermal N 525 strieborná 1 L – Nitro email na drevo a kov, email určený pre profesionálne maľovanie výrobkov z dreva, materiálov na báze dreva a kovov neboli uvedené v označení žiadne údaje podľa vyhlášky č. 127/2011 Z. z.
 • U regulovaných výrobkov Zlatá farba syntetická univerzálna, farba na drevo a kov- vrchný náter pre vnútorné a vonkajšie použitie 0960 80g, ALUKSYL@ silikónová vypaľovacia farba- náter určený na pec, rúry, výfuky, vykurovacie telesá 0199 čierna 400 g a čierna 80 g – pri uvedení hraničnej hodnoty pre najvyšší VOC nebola uvedená príslušná merná jednotka (g/l), chýbal údaj o VOC v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie.
 • Obal regulovaného výrobku LAZUROL PRAGOMAT C1038 MAT Interiér 0,751 nitrocelulózovy lak na drevo vo vnútornom prostredi neobsahoval informáciu o kategórii a podkategórii regulovaného výrobku a VOC nebol vyjadrený v g/l, ale v mernej jednotke kg/kg.
 • Na obale regulovaného výrobku milesi Hydrocrom XHT 616 moridlo svetlý orech, voskový efekt , 1 l neboli uvedené údaje o kategórii, podkategórii ani hraničnej hodnote pre VOC v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie.

Opatrenia

 • Pri kontrole regulovaných výrobkov boli spísané vo všetkých kontrolovaných prevádzkarňach inšpekčné záznamy.
 • Pri zistení nedostatku v označení regulovaného výrobku bol vydaný záväzný pokyn kontrolovanej osobe vykonať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 128/2002 Z. z.
  Zistené nedostatky boli postúpené na došetrenie Slovenskej inšpekcii životného prostredia.

Záver

Kontrolná akcia bola zameraná na dodržiavanie požiadaviek na označovanie a limitný obsah VOC v regulovaných výrobkoch.

Kontroly boli vykonané v prevádzkových jednotkách veľkoskladov a maloobchodných predajní. Bolo prekontrolovaných 205 druhov regulovaných výrobkov, z toho u 18 druhov boli zistené nedostatky, čo predstavuje 8,8 %.

Zistené nedostatky sa vo všetkých prípadoch týkali označenia podľa § 3 vyhlášky č. 127/2011 Z. z. Najčastejším nedostatkom bol nesprávne uvedený resp. neuvedený názov kategórie, prípadne podkategórie regulovaného výrobku (8 výrobkov), v 5 prípadoch boli zistené kombinácie viacerých nedostatkov v označení (uvedené v príkladoch) a u 5 výrobkov neboli uvedené v označení žiadne údaje.

Porovnaním zistených výsledkov v roku 2015 (8,8 % nesprávne označených výrobkov) s výsledkami v roku 2014 (4,5 % nesprávne označených výrobkov) môžeme konštatovať, že i keď sa javí mierny nárast zistených nedostatkov, vzhľadom na relatívne nízky počet výrobkov so zistenými nedostatkami tento trend nie je závažný. Naopak, pozitívne je, že nebol zistený regulovaný výrobok s obsahom VOC prekračujúcim zákonom stanovenú hraničnú hodnotu, ktorý by bolo nutné stiahnuť z predaja.


Zoznam podnikateľov, uvádzajúcich na trh regulované výrobky, ktorých výrobky boli kontrolované:

Akzo Nobel Coatings CZ, a. s., organizačná zložka SK, Kopčianska 65, Bratislava 5
ALFOX SLOVAKIA, s.r.o., J.C.Hronského 15, Zvolen
AUSTIS a.s., K Austisu 680, Praha
AUTO-COLOR SLOVAKIA s.r.o., Pod Kamennou Baňou 32, Prešov
BAL SLOVAKIA, s.r.o., Černovská 1670/8, Žilina
Baumarkt SK spol. s r. o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava
BKP Slovakia spol. s r. o., Košeca 399
Body Car Color, Ivánska cesta 10, Bratislava
Caparol Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 56, Bartislava
CENTROGLOB s.r.o., Stará prešovská 10, 040 01 Košice tel.055/6784112
COLOR Company, s.r.o., Štúrova 1504, Dubnica nad Váhom
COLORIT SLOVENSKO, s.r.o., Matejkova 6, 841 05 Bratislava
COLORLAK SK s.r.o., Zvolenská cesta 37, 974 05 Banská Bystrica
Dejmark spol. s r.o., Priekopská 104, 036 08 Martin - Priekopa
Den Braven SK, s.r.o., Polianky 17, Bratislava
euroservice plus o. z., Horné Orešany 213
FA-LA-DRO, s.r.o., Hviezdoslavova 110, Stupava
HELIOS SLOVAKIA s.r.o., Rosinska 15A, Žilina
HET Slovakia s.r.o., Esterházyovcov 1549/25, Galanta
HG Trade Slovakia s. r. o., Zilina
Chemolak a. s., Smolenice, Továrenská 7
Ján Kubačka, - JaKuM 023 56 Makov 132
JUB a. s., Klincová 1, Bratislava
KITTFORT SLOVAKIA s.r.o., Šteruská cesta 21, Vrbové SR
L&Š, Novozámocká 190, Nitra
Motin Dupli Slovakia, s.r.o., Kovaľská 1A, 040 15 Košice-Poľov
NOVOCHEMA, družstvo, Nixbrod 28, 934 39 Levice
PAM- ak s.r.o., Triblavinská 47, Chorvátsky Grob
POLIFARBE SK spol. s r. o., Priemyselný areál 2779, Kolárovo
PPG Deco Slovakia s.r.o., Kamenná 11, Žilina
RENOJAVA s.r.o., Bulharská 26, Prešov
RK-LINE spol. s r. o., Kompelenova 3413/15, Žilina
Róbert Poláček – POMAT, Slnečná 4, Kováčová
SIKUREX, s.r.o., Banská Bystrica +421 484125102
SLOVLAK Košeca, a. s., Továrenská 545, Košeca, SR
ŠK SPEKTRUM, Považská Bystrica
Tradix Slovakia spol. s r. o., Kovaľská 1, Košice- Poľov