Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontrol - biocídne výrobky

Výsledky kontrol - biocídne výrobky

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 9. 2. 2016

V období september 2015 - október 2015 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) kontrolu dodržiavania povinností pri uvádzaní biocídnych výrobkov na trh, ustanovených zákonom č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (ďalej len „nariadenie“) a delegovaným nariadením komisie (EÚ) č. 1062/2014 o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (ďalej len „nariadenie č. 1062/2014“).

Biocídne výrobky sú:
a) látky alebo zmesi vo forme, v ktorej sa dodávajú používateľovi, ktoré pozostávajú z jednej alebo viacerých účinných látok, obsahujú takéto látky, alebo ich vytvárajú a sú určené na ničenie, odpudzovanie a zneškodňovanie škodlivých organizmov, zabránenie ich škodlivému účinku alebo ochranu proti akémukoľvek škodlivému organizmu akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je len fyzikálnym alebo mechanickým pôsobením,
b) látky alebo zmesi vyrobené z látok alebo zmesí, na ktoré ako také sa nevzťahuje prvá zarážka, ale sú určené na ničenie, odpudzovanie a zneškodňovanie škodlivých organizmov, zabránenie ich škodlivému účinku alebo ochranu proti akémukoľvek škodlivému organizmu akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je len fyzikálnym alebo mechanickým pôsobením,
c) ošetrený výrobok, ktorý má primárne biocídnu funkciu, sa považuje za biocídny výrobok.

Podnikateľ (výrobca, dovozca, distribútor) pred uvedením biocídneho výrobku na trh požiada Ministerstvo hospodárstva SR, odb. Centrum pre chemické látky a prípravky (ďalej len „Centrum“) o zapísanie do Registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike (ďalej len „register BV“). Centrum po vyhodnotení predloženej dokumentácie vydá rozhodnutie o zapísaní biocídneho výrobku do registra BV a pridelí mu registračné číslo. Podnikateľ môže uviesť alebo sprístupniť BV na trh v nasledujúci deň po jeho zapísaní do registra BV.

V súčasnosti v Európskej únii prebieha realizácia pracovného programu zameraného na posúdenie všetkých účinných látok, nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch. Na trh môžu byť uvádzané len tie biocídne výrobky, ktorých účinné látky sú hodnotené alebo budú v rámci tohto programu posúdené podľa nariadenia č. 1062/2014. Pri hodnotení a schválení účinnej látky je stanovený termín, dokedy biocídne výrobky s obsahom konkrétnej účinnej látky musia byť autorizované.

Cieľom zákona je, aby na trh boli uvádzané len objektívne posúdené biocídne výrobky s maximálnou účinnosťou a minimálnymi rizikami pre ľudí, zvieratá a životné prostredie.

Slovenská obchodná inšpekcia, ako kontrolný orgán vnútorného trhu, je oprávnená pri výkone kontroly preverovať, či podnikatelia dodržiavajú ustanovenia tohto zákona a ukladať pokuty za správne delikty v zmysle § 31 tohto zákona.

Predmetom kontroly bolo dodržiavanie povinností podnikateľov pri uvádzaní biocídnych výrobkov na trh, ustanovených v zákone a v nariadení.

Cieľom kontroly bolo vyselektovať z trhu SR biocídne výrobky s obsahom účinných látok, na ktoré sa vzťahuje zákaz uvádzania alebo sprístupňovania na trh podľa § 20 zákona, ako aj preveriť u ostatných biocídnych výrobkov dodržiavanie povinností ustanovených v zákone a nariadení pri ich uvedení na trh, najmä:

 • podať žiadosť na Centrum o zápis biocídneho výrobku do registra BV, príp. žiadosť o autorizáciu biocídneho výrobku,
 • uvádzať na trh len tie biocídne výrobky, ktoré obsahujú účinnú látku, ktorá sa nachádza v nariadení č. 1062/2014 alebo už bola hodnotená,
 • klasifikovať, baliť a označovať biocídny výrobok podľa článku 69 nariadenia (okrem tých, ktoré obsahujú ako účinnú látku mikroorganizmy),
 • vyhotoviť kartu bezpečnostných údajov (ďalej len „KBÚ“) v súlade s článkom 70 nariadenia,
 • poskytnúť KBÚ Národnému toxikologickému informačnému centru a každému príjemcovi (okrem spotrebiteľa),
 • pri propagácii a reklame biocídneho výrobku dodržiavať požiadavky podľa článku 72 nariadenia,
 • dodržiavať požiadavky pri predaji biocídnych výrobkov, ako nebezpečných chemických látok alebo zmesí,
 • dodržiavať termíny na sprístupňovanie tých biocídnych výrobkov, ktoré nebudú autorizované alebo ak niektorá jeho účinná látka nie je schválená.

Výsledky kontroly biocídnych výrobkov

V rámci kontrolnej akcie, ktorá bola zameraná na dodržiavanie zákona a nariadenia, inšpektori SOI vykonali kontroly u 14 výrobcov a 35 distribútorov. Bolo prekontrolovaných 245 druhov biocídnych výrobkov, z toho u 38 druhov boli zistené nedostatky, čo predstavuje 15,5 %. Prevažnú väčšinu nedostatkov predstavujú biocídne výrobky s nedostatkami v označení a neoznámené Centru.
Ďalších 35 kontrol bolo vykonaných vo veľkoskladoch a maloobchodných predajniach, ktoré boli zamerané najmä na zistenie informácií o výrobkoch, ich výrobcoch resp. distribútoroch ako aj o výskyte biocídnych výrobkov v predaji po lehote, ktorá je stanovená v zákone na ich dopredaj ak predmetná účinná látka nie je schválená alebo ak na biocídny výrobok nebola podaná žiadosť na autorizáciu, prípadne o výskyte biocídnych výrobkov s obsahom účinných látok, na ktorých sa vzťahuje zákaz uvádzania na trh podľa nariadenia.
Všetky kontrolované subjekty predložili oprávnenia na podnikanie v súlade s požiadavkami na predmetnú podnikateľskú činnosť.

Kontrola biocídnych výrobkov so zakázanými účinnými látkami

Počas kontrolnej akcie neboli zistené žiadne biocídne výrobky s obsahom účinných látok, ktoré nebudú hodnotené a na ktorých sa vzťahuje podľa nariadenia zákaz uvádzania na trh.

Oznámenie biocídnych výrobkov

Podnikateľ, ktorý chce uviesť alebo sprístupniť na slovenský trh biocídny výrobok, požiada podľa § 20 zákona Centrum o zapísanie biocídneho výrobku do registra BV. Podnikateľ môže uviesť alebo sprístupniť BV na trh v nasledujúci deň po jeho zapísaní do registra BV.
Z kontrolovaných 245 druhov biocídnych výrobkov 18 druhov bolo uvedených na trh bez toho, aby boli zapísané do registra BV, čo predstavuje 7,3 %.

Napríklad:

Biocídne výrobky Likvidace plísni s vuni citronu, 0,5 l, Mor Tox Insect Killer 400 ml, ALPA Osvěžující repelentní gel 75 ml, odpudzuje komáre a kliešte, ANTIBAKTERIÁLNY GÉL NA RUKY s extraktom kvetu ľalie bielej, XPEL repelentné náramky detské, RENEX Sanitas vysoko účinný prostriedok s dezinfekčnýmimi a bieliacimi vlastnosťami, ktorý likviduje vírusy (HIV, HBV), bakterie, riasy, plesne, SAMTOX Insect Killer AE 400m1, ATAK prípravok na mravce AMP 2MG, XANTO Power Activ Kitchen Mousse Tangy Lime antibakterial 500m1, Dymosept 750 ml, Antibacterial Wet Wipes vlhčené utierky Fresh family care, ultra protection boli uvádzané na trh, pritom neboli prihlásené do registra BV Centra.

Autorizácia biocídnych výrobkov

V súčasnosti prebieha podľa nariadenia hodnotenie existujúcich účinných látok. Účinné látky po hodnotení a schválení pre jednotlivé typy BV sa zaradia do zoznamu schválených účinných látok s účinnosťou o 2 roky od dátumu zaradenia. Do tohto termínu podnikateľ, ktorý uvádza na trh biocídny výrobok s predmetnou účinnou látkou, je povinný v zmysle § 20 zákona podať žiadosť Centru o autorizáciu biocídneho výrobku, alebo osvedčenú kópiu o prijatí žiadosti o autorizáciu biocídneho výrobku príslušným orgánom iného členského štátu. O ďalšie tri roky musí byť autorizácia biocídneho výrobku vykonaná.
Ak podnikateľ nemieni autorizovať biocídny výrobok a nepodá žiadosť o autorizáciu, sprístupňovanie takého biocídneho výrobku na trh sa ukončí do 180 dní od dátumu nadobudnutia účinnosti zaradenia účinnej látky do zoznamu.

Počas kontrolnej akcie nebol zistený biocídny výrobok na trhu, ktorý nebol autorizovaný a pritom by už uplynul termín na jeho autorizáciu.
V prípade biocídneho výrobku Chemolux V-1357 Nový, výrobca nepožiadal o autorizáciu, a ukončil jeho výrobu. Toho času prebieha dopredaj predmetného biocídneho výrobku.

Kontrola karty bezpečnostných údajov (KBÚ)

Zákon ukladá podnikateľovi povinnosť vyhotoviť KBÚ pre každý biocídny výrobok, ktorý je klasifikovaný ako nebezpečný. KBÚ je povinný poskytnúť Národnému toxikologickému informačnému centru a každému odberateľovi biocídneho výrobku (okrem spotrebiteľa) najneskôr s prvou dodávkou, aby príjemca mohol prijať účinné opatrenia týkajúce sa ochrany života, zdravia ľudí a životného prostredia.

Po obsahovej stránke KBÚ musí spĺňať požiadavky § 6 zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „chemický zákon“) a nariadeniu REACH.

Predmetom kontroly boli KBÚ tých biocídnych výrobkov, ktoré boli klasifikované ako nebezpečné. Z prekontrolovaných 104 KBÚ na 9 druhov biocídnych výrobkov nemali podnikatelia vypracované KBÚ (8,7 %) pri prvej kontrole. Tieto KBÚ boli zaslané Národnému toxikologickému informačnému centru ako aj príjemcom biocídnych výrobkov až po ich vypracovaní.
Z obsahovej stránky KBÚ neboli zistené nedostatky.
Správnosť klasifikácie zmesi bola prekontrolovaná v každom prípade. Nesprávna výsledná klasifikácia počas kontrolnej akcie nebola zistená.

Napríklad:

U biocídnych výrobkoch Domestos 24H PLUS CITRUS FRESH 750ml, Domestos 24H PLUS ATLANTIC FRESH 750ml, Domestos 24 H PLUS PINE FRESH, Mor Tox Insect Killer 400 ml, zmesi ALTUS ALSAN WC gel modrý 750 ml, Osvěžující repelentní gel odpudzuje komáre a kliešte 75 ml, ANTIBAKTERIÁLNY GÉL NA RUKY s extraktom kvetu ľalie bielej, SAMTOX Insect Killer AE 400m1nebola pri prvej kontrole vypracovaná KBÚ a nebola splnená ani požiadavka zákona zaslať KBÚ každému príjemcovi a Národnému toxikologickému informačnému centru.

Kontrola označovania biocídnych výrobkov

Označovanie biocídnych výrobkov musí byť v súlade s požiadavkami článku 69 nariadenia. Ak ide o nebezpečnú zmes, jej označovanie musí obsahovať aj údaje stanovené v § 3 a § 46 chemického zákona.
Označovanie biocídnych výrobkov, balených v aerosólovom rozprašovači, musí vyhovovať navyše požiadavkám Nariadenia vlády č. 46/2009 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače.

Z prekontrolovaných 245 druhov biocídnych výrobkov u 24 druhov (9,8 %) boli zistené nedostatky v označovaní.
Najvážnejšími nedostatkami boli chýbajúce informácie na etikete v štátnom jazyku.

Ďalšími nedostatkami boli:

 • chýbajúce informácie o účinnej látke a jej koncentrácii v metrických jednotkách,
 • chýbajúce registračné číslo,
 • nesprávne registračné číslo,
 • nesprávne CAS číslo účinnej látky,
 • chýbajúce pokyny na bezpečné zneškodnenie BV a jeho obalu
 • neuvedený čas potrebný na biocídny účinok,
 • chýbajúce pokyny na bezpečné zneškodnenie biocídneho výrobku a jeho obalu vrátane zákazu opakovaného použitia obalu,
 • deklarácia biocídneho účinku v označení, pritom výrobok neobsahuje účinnú látku

Napríklad:


 • V označení výrobku DEO FORM 1000 ml tekutý dezinfekčný čistiaci prostriedok chýbali pokyny na bezpečné zneškodnenie BV a jeho obalu.

 • U výrobkov Altus CINER 3v1 dezinfikuje čistí leští 500ml, Altus ALSAN WC gel 750 ml, Altus CINER 3v1 dezinfikuje čistí leští 500ml a Altus ALSAN WC gel 750 ml chýbalo v označení registračné číslo.

 • V označení výrobku ALPA Osvěžující repelentní gel 75 ml chýbali informácie o účinnej látke a jej koncentrácii v metrických jednotkách, registračné číslo ako aj pokyny na bezpečné zneškodnenie BV a jeho obalu.

 • U výrobku XPEL repelentné náramky detské chýbalo registračné číslo a názov účinnej látky.

 • V označení výrobku Predator – repelent proti komárom a kliešťom chýbal zákaz používania výrobku pre deti do 3 rokov, ktorý je uvedený v podmienkach udeľovania autorizácie výrobku.

 • Informácie v označení výrobkov SZAVO Penész elleni szer Fürdő 500ml, SZAVO Penész elleni szer 500ml, Vanish Oxi Action 1,5kg, Vanish Oxi Action Power Weiss 1500g, Silky illatosított WC tisztító 750ml, Altus CINER 3v1 dezinfikuje čistí leští 500ml, Altus ALSAN WC gel 750 ml, Altus CINER 3v1 dezinfikuje čistí leští 500ml, Altus ALSAN WC gel 750ml, Mor Tox Insect Killer 400 ml neboli uvedené v kodifikovanej podobe štátneho jazyka.

 • V označení výrobkov DEO FORM 1000 ml tekutý dezinfekčný čistiaci prostriedok a Dr. House – čistič WC a sanitárnych priestorov - výborne odstraňuje hrdzu, rozpúšťa vodný kameň a účinne dezinfikuje, bol deklarovaný dezinfekčný účinok, pritom výrobky neobsahovali žiadnu účinnú látku.

Kontrola balenia biocídnych výrobkov

Balenie biocídnych výrobkov musí spĺňať požiadavky článku 69 nariadenia ako aj § 3 a § 47 chemického zákona.
Pri kontrole balenia biocídnych výrobkov sa inšpektori zamerali hlavne na bezpečnosť obalu, aby nemohlo dôjsť k úniku nebezpečnej látky alebo zmesi a k ohrozeniu alebo poškodeniu zdravia ľudí alebo životného prostredia; aby obaly boli zreteľne odlišné od obalov bežne používaných na potraviny, krmivá, pitnú vodu a lieky; aby obaly nemali lákavý tvar alebo takú dekoráciu, ktorá by uvádzala spotrebiteľa do omylu alebo vzbudzovala zvedavosť detí; aby obaly jedovatých, mimoriadne horľavých, veľmi horľavých, škodlivých a žieravých látok a zmesí boli vybavené hmatovým upozornením na nebezpečenstvo pre ľudí s poruchou zraku a nevidomých; a pri jedovatých a žieravých látok a zmesí navyše aj s uzávermi odolnými proti otvoreniu deťmi.

Inšpektori počas kontrolnej akcie nezistili žiadne nedostatky v balení kontrolovaných biocídnych výrobkov.

Propagácia a reklama

Pri reklame biocídneho výrobku musí podnikateľ vždy uviesť v zmysle článku 72 nariadenia upozornenie:
„Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.“
Tieto vety musia byť jasne odlíšené od ostatných častí reklamy a čitateľné.

V reklamách na biocídne výrobky sa výrobok nesmie prezentovať spôsobom, ktorý je zavádzajúci, pokiaľ ide o riziká vyplývajúce z výrobku pre zdravie ľudí, zdravie zvierat alebo pre životné prostredie alebo pokiaľ ide o jeho účinnosť.

Propagačné a reklamné materiály nesmú obsahovať údaje: „biocídny výrobok s nízkym rizikom“, „netoxický“, „neškodný“, „prírodný“, „šetrný k životnému prostrediu“, „šetrný k zvieratám“ ani žiadne iné podobné označenie.

Z kontrolovaných propagačných materiálov biocídnych výrobkov na internetových stránkach a na reklamných letákoch bolo zistené v 25 prípadoch chýbajúce upozornenie podľa nariadenia.

Podmienky predaja biocídnych výrobkov, klasifikovaných ako nebezpečné

Podľa § 52 zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoja verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, „veľmi toxické látky a zmesi“ sa nesmú vydávať a predávať fyzickým osobám, „toxické látky a zmesi“ nesmú byť predávané osobám mladším ako 18 rokov a nesmú byť predávané v predajniach potravín a hračiek.
Podľa prílohy XVII. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení
Európskej chemickej agentúry, chemické látky a zmesi, klasifikované ako „karcinogénny kategórie 1A alebo 1B“, „mutagénny kategórie 1A alebo 1B“, „poškodzujúci reprodukciu kategórie 1A alebo 1B“ nemôžu byť predávané širokej verejnosti.

Počas kontrolnej akcie neboli inšpektormi zistené žiadne porušenia podmienok predaja biocídnych výrobkov.

Opatrenia

 1. Vo všetkých kontrolovaných prevádzkarniach boli spísané inšpekčné záznamy a vydané záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov.
 2. Pri zistení nedostatkov boli podnikatelia vyzvaní na ich dobrovoľné odstránenie v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje Nariadenie (EHS) č. 339/93.
  Počas kontrolnej akcie boli podnikateľmi dobrovoľne stiahnuté z predaja alebo z trhu 8 druhov biocídnych výrobkov v počte 39 724 kusov v hodnote 21 845,89 €.
 3. V zmysle §-u 6 ods. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 128/2002 Z. z., o štátnej kontrole vnútorného trhu, vo veciach ochrany spotrebiteľa, boli uložené opatrenia na zákaz predaja alebo dodávky u 6 podnikateľských subjektov na 14 druhov biocídnych výrobkov v celkovej hodnote 303,29 € pre vážne nedostatky, ktoré môžu ohroziť zdravie spotrebiteľov. V jednom prípade bolo vydané opatrenie na stiahnutie z trhu 1 druhu biocídneho výrobku v počte 712 kusov v hodnote 712,00 €.
 4. S podnikateľmi, ktorí sa dopustili opakovane správneho deliktu v oblasti uvedenia biocídnych výrobkov na trh, prípadne nesplnili vydané opatrenie na odstránenie zisteného nedostatku, budú zahájené správne konania o uložení pokút podľa § 17 zákona.

Záver

Kontrolná akcia bola zameraná na dodržiavanie požiadaviek zákona a nariadenia pri uvádzaní biocídnych výrobkov na trh.

Kontroly boli vykonané u 49 podnikateľov, uvádzajúcich biocídne výrobky na trh. Bolo prekontrolovaných 245 druhov biocídnych výrobkov, z toho u 38 druhov boli zistené nedostatky, čo predstavuje 15,5 %. Z toho vyplýva, že približne u každého šiesteho kontrolovaného biocídneho výrobku bol zistený nesúlad s požiadavkami všeobecne záväzných platných právnych predpisov. V porovnaní s kontrolnou akciou v roku 2014, kedy 16,6 % kontrolovaných výrobkov malo nedostatky, môžeme konštatovať mierne zlepšenie výsledkov.

Nedostatky boli zistené najmä u tých podnikateľov, ktorí sa s predmetnou podnikateľskou činnosťou zaoberajú krátky čas. Iní predávali biocídne výrobky, nakúpené zo zahraničia, bez ich registrácie alebo boli registrované na iného podnikateľa. Boli však aj takí podnikatelia, u ktorých v minulosti už bola zo strany SOI vykonaná kontrola, napriek tomu nové biocídne výrobky uvádzali na trh bez registrácie. Počas kontrolnej akcie bolo zistených 18 druhov biocídnych výrobkov (7,3 %) bez predbežnej registrácie Centra.

Podnikatelia nemali pri prvej kontrole vypracované karty bezpečnostných údajov u 8,7 % biocídnych výrobkov, klasifikovaných ako nebezpečné. U týchto biocídnych výrobkov nebola splnená požiadavka chemického zákona zaslať ich odberateľom a Národnému toxikologickému informačnému centru.

Kontrolou označovania bolo zistené, že 24 druhov biocídnych výrobkov (9,8 %) nevyhovovalo požiadavkám zákona. Najzávažnejšími nedostatkami, ktoré môžu ohroziť zdravie ľudí alebo životné prostredie, boli prípady, keď na výrobkoch informácie v označení neboli v štátnom jazyku, pritom biocídne výrobky boli klasifikované ako škodlivé alebo dráždivé.

Porovnaním výsledkov tejto kontrolnej akcie s výsledkami z kontrolnej akcie v roku 2014 môžeme konštatovať, že boli približne na rovnakej úrovni. Mierny pokles bol zistený v nedostatkoch v označení biocídnych výrobkov (z 12,7 % v roku 2014 na 9,8 % v roku 2015). Výskyt biocídnych výrobkov na trhu bez vypracovanej karty bezpečnostných údajov bol vyšší v roku 2015 (8,7 %) oproti výsledkom v roku 2014 (7,1 %), naopak však výskyt biocídnych výrobkov bez registrácie v ponuke pre spotrebiteľov bol nižší v roku 2015 (7,3 %) oproti roku 2014 (8,0 %).

Vzhľadom na dosiahnuté výsledky ako aj na skutočnosť, že biocídne výrobky sú ponúkané spotrebiteľom na rôzne účely v stále širšom sortimente, Slovenská obchodná inšpekcia bude tejto problematike naďalej venovať zvýšenú pozornosť.

Príloha 1

Počet kontrolovaných biocídnych výrobkov podľa jednotlivých typov

 Typ  Názov typu výrobku

 Počet biocíd. výrobkov

 1  Biocídne výrobky na osobnú hygienu

 14

 2  Dezinfekčné prípravky na súkromné a profesionálne použitie  73
 3  Biocídne výrobky na veterinárnu hygienu  1
 4  Dezinfekčné prípravky pre oblasť potravín a krmív  1
 6  Konzervačné prostriedky používané počas skladovania výrobkov  1
 7  Konzervačné prípravky na povlaky  8
 8  Konzervačné prípravky na ochranu dreva  40
 10  Konzervačné prípravky na ochranu muriva  24
 14  Rodenticídy  20
 18  Insekticídy, akaracídy a iné prípravky na reguláciu iných článkonožcov  45
 19  Repelenty a atraktanty  18