Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVyhodnotenie projektu, zameraného na bezpečnosť športových a detských kolobežiek (hračiek)

Vyhodnotenie projektu, zameraného na bezpečnosť športových a detských kolobežiek (hračiek)

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 7. 1. 2016
Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) ako orgán trhového dohľadu nad bezpečnosťou výrobkov v rokoch 2014 a 2015 pokračovala v účasti na medzinárodných projektoch, ktoré boli začaté už v roku 2013 (JA2013). Ich súčasťou bol aj projekt, zameraný na bezpečnosť športových a detských kolobežiek (hračiek): „Joint Action on Kick Scooters.“

Medzinárodné projekty JA2013 prebiehali pod záštitou organizácie PROSAFE a projektu na bezpečnosť kolobežiek sa okrem Slovenska zúčastnili aj nasledovné členské štáty: Lotyšsko, Grécko, Malta, Island, Dánsko, Bulharsko, Belgicko a Česko.

Kolobežky sú známym výrobkom a prešli rôznymi fázami vývoja – od drevených, určených primárne na detskú hru, až po kolobežky vyrobené z pevných a odolných druhov materiálov určených pre deti aj dospelých ako dopravný prostriedok na kratšie vzdialenosti v mestách, resp. na športové aktivity (freestyle v skateparkoch).

S ohľadom na široký záber ich použitia by pri ich používaní mala byť garantovaná čo najvyššia úroveň bezpečnosti, preto hlavnými cieľmi projektu bolo:

 • zabezpečiť, aby boli na trh uvádzané iba bezpečné výrobky,
 • rozvíjať spoluprácu medzi jednotlivými členskými štátmi,
 • rozvíjať spoluprácu s colnými orgánmi,
 • rozvíjať komunikáciu medzi orgánmi trhových dohľadov a ekonomickými subjektmi,
 • vytvoriť a pri kontrole používať kontrolné zoznamy.

V uvedenom medzinárodnom projekte sa pozornosť venovala obom druhom kolobežiek:

 • detským kolobežkám spadajúcim pod Smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek určeným pre deti:
 1. do 20 kg (do 3 rokov),
 2. od 20 do 50 kg (od 3 do 14 rokov).
 • kolobežkám na hobby/šport určeným na športové aktivity (freestyle) alebo ako dopravný prostriedok na kratšie vzdialenosti spadajúcim pod Smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov pre:
 1. deti od 35 do 50 kg,
 2. mladých ľudí a dospelých od 50 do 100 kg.

Za účelom overenia bezpečnosti bolo odobratých 20 športových kolobežiek a 49 detských kolobežiek, pričom odbery boli vykonané podľa veľkosti územia jednotlivých zúčastnených štátov (ktorá súčasne odráža aj veľkosť a ponuku trhu) a prebiehali v dvoch etapách:

 1. do 15. marca 2015,
 2. do 15. júna 2015 (pre Dánsko, Lotyšsko a Island, nakoľko tieto štáty majú obmedzenú ponuku trhu v dôsledku dlhých zimných období).

V rámci projektu účastníci skontrolovali okolo 76 ekonomických operátorov, z toho:

 • 10 dovozcov,
 • 32 predajcov,
 • 13 veľkoobchodníkov,
 • 15 internetových obchodov,
 • 5 kontrol na základe hlásení colníkov,
 • 1 kontrola u iného subjektu.

V niektorých prípadoch bol predajca súčasne aj dovozcom.

Všetky odobraté výrobky boli následne zaslané na testovanie do skúšobného laboratória LNE vo francúzskom meste Trappes, ktoré bolo vybraté v rámci projektu, pričom skúšanie odobratých výrobkov bolo zamerané na bezpečnostné vlastnosti kontrolovaných výrobkov.

Na overenie bezpečnosti sa na skúšanie použili nasledovné normy:

 • EN 71–1: 2011 + A3: 2014: Bezpečnosť hračiek. Časť 1: Mechanické a fyzikálne vlastnosti;
 • EN 14619: 2005: Kolieskové športové vybavenie. Kolobežky. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy.

Výsledky skúšok odobratých detských kolobežiek (hračiek) v rámci projektu preukázali, že:

 • 24 kolobežiek nevyhovelo požiadavkám na prístupné otvory medzi pohyblivými časťami (riziko poranenia prstov);
 • 18 kolobežiek malo nevyhovujúci stĺpik riadenia (riziko pádu a následného poranenia);
 • 17 kolobežiek nevyhovelo požiadavkám na otvory medzi kolieskami a telom kolobežky (riziko poranenia prstov);
 • 15 kolobežiek nevyhovelo požiadavkám na značenie (nedostatok varovaní);
 • 13 kolobežiek (s viac ako dvomi kolieskami) nevyhovelo požiadavkám na stabilitu (riziko pádu a následného poranenia);
 • 9 kolobežiek obsahovalo vyčnievajúce časti (riziko oderov);
 • 8 kolobežiek nevyhovelo požiadavkám na blokovacie zariadenie (riziko pádu a následného poranenia);
 • 5 kolobežiek nevyhovelo požiadavkám na malé časti (riziko zadusenia);
 • 7 kolobežiek nevyhovelo požiadavkám na balenie;
 • 4 kolobežky mali príliš malé predné kolieska (riziko pádu a následného poranenia);
 • 4 kolobežky mali malý priemer rukovätí (riziko zošmyknutia rúk, následného pádu a poranenia);
 • 4 kolobežky hračky boli predávané bez označenia CE.

U väčšiny detských kolobežiek sa vyskytovalo súčasne dva a viac nedostatkov; len dve kolobežky hračky splnili všetky požiadavky normy EN 71–1: 2011 + A3: 2014: Bezpečnosť hračiek. Časť 1: Mechanické a fyzikálne vlastnosti.

Výsledky skúšok odobratých športových kolobežiek potvrdili, že:

 • 15 kolobežiek nevyhovelo požiadavkám na časti pohybujúce sa proti sebe – sklápací mechanizmus (riziko poranenia prstov pri skladaní a rozkladaní kolobežky);
 • 12 kolobežiek malo nedostatočné alebo chýbajúce inštrukcie;
 • 6 kolobežiek nevyhovelo požiadavkám na stĺpik riadenia (riziko pádu a následného poranenia);
 • 6 kolobežiek obsahovalo nedostatočné varovania;
 • 4 kolobežky nevyhoveli požiadavkám na odolnosť plošiny: prasknutie spojov medzi doskou a kormidlom alebo medzi doskou a trubicou (riziko pádu a následného poranenia);
 • 2 kolobežky niesli neoprávnené označenie CE.

Rovnako ako u hračiek, aj u väčšiny športových kolobežiek sa vyskytovalo súčasne dva a viac nedostatkov. Len dve kolobežky vyhoveli všetkým požiadavkám na bezpečnosť v súlade s normou EN 14619: 2005: Kolieskové športové vybavenie. Kolobežky. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy.

V rámci účasti SOI na citovanom projekte na základe dohody s koordinátorom projektu inšpektori odobrali na skúšanie 3 druhy športových kolobežiek a 5 druhov detských kolobežiek.

Z 5 skúšaných detských kolobežiek – hračiek 4 druhy nevyhoveli požiadavkám na bezpečnosť, pričom všetky nevyhovujúce kolobežky mali dva a viac nedostatkov súčasne.

Skúšaním boli zistené nasledovné nedostatky:

 • ostré hrany a hroty, ktoré vznikli pri ohnutí rúrok kormidla, resp. pri zvlečení ochranných rukovätí (riziko poranenia prstov, pichnutia);
 • prístupné otvory medzi pohyblivými časťami (riziko poranenia prstov);
 • oddelenie malých častí a ich následné zapadnutie do valca na malé časti (riziko zadusenia);
 • nevyhovujúca stabilita, pri ktorej došlo k prevráteniu kolobežky (riziko pádu a následného poranenia);
 • výčnelky na ráme kolobežky (riziko vzniku oderov).

V jednom prípade výrobca detskej kolobežky prijal dobrovoľné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, v ostatných prípadoch boli na odstránenie zistených nedostatkov uložené inšpektormi SOI záväzné opatrenia.

Z 3 skúšaných športových kolobežiek všetky 3 druhy nevyhoveli požiadavkám na bezpečnosť, pričom nevyhovujúce športové kolobežky mali dva a viac nedostatkov súčasne.

Skúšaním boli zistené nasledovné nedostatky:

 • nevyhovujúci sklápací mechanizmus (riziko poranenia prstov pri skladaní a rozkladaní kolobežky);
 • prasknutie spojov na zadnej časti kolobežky, medzi doskou a kormidlom alebo medzi doskou a trubicou (riziko pádu a následného poranenia).

V jednom prípade výrobca športovej kolobežky prijal dobrovoľné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, v ostatných prípadoch boli na odstránenie zistených nedostatkov uložené inšpektormi SOI záväzné opatrenia.

Podľa informácie leaderky a koordinátora projektu budú súhrnné výsledky projektu, zistené všetkými zúčastnenými členskými štátmi, obsahom záverečnej správy, ktorá bude prezentovaná na záverečnej konferencii k projektom JA2013, ktorá sa uskutoční začiatkom roka 2016 a súčasne bude publikovaná na webovej stránke organizácie PROSAFE.