Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIKontrola preukázania zhody stavebných výrobkov vo výrobkovej skupine - priemyselne vyrábané malty na murovanie a omietky

Kontrola preukázania zhody stavebných výrobkov vo výrobkovej skupine - priemyselne vyrábané malty na murovanie a omietky

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 16. 7. 2009

Na základe plánu práce na 1. polrok 2009 sa v termíne od 1. 4. do 30. 4. 2009 uskutočnila celoslovenská akcia SOI, zameraná na kontrolu dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vykonávacieho predpisu - Vyhlášky MVRR SR č.158/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v skupine výrobkov - priemyselne vyrábané malty na murovanie a omietky.

Cieľ kontroly

Cieľom kontroly bolo preveriť preukázanie zhody a označenie stavebných výrobkov, ktoré sú podľa vykonávacieho predpisu zaradené do skupín:

1305 - Priemyselne vyrábané malty na murovanie,

1306 - Priemyselne vyrábané malty na vnútorné a vonkajšie omietky

1307 - Priemyselne vyrábané malty na omietky - ostatné

Technické špecifikácie určené k preukazovaniu zhody vlastností priemyselne vyrábaných mált sú:

       STN EN 998-2 Špecifikácia mált na murivo Časť 2 : Malta na murovanie

                           -    systém preukazovania zhody 2+ (podľa 1305 - ako navrhovaná malta),

       STN EN 998-1 Špecifikácia mált na murivo Časť 1: Malta na vnútorné a vonkajšie omietky

                            (len malty s obsahom organických spojív ≤ 1%)

                            -    systém preukazovania zhody 4 (podľa 1306),

       TO Malty na omietky s obsahom organických spojív > 1 %

           - technické osvedčovanie -TO, skúšky reakcie na oheň

Predmet kontroly

1/ U mált určených na murovanie

ES - vyhlásenie zhody s deklarovaním hodnôt vlastností podľa tab. ZA.1 STN EN 998-2,

▪ informácie k označeniu CЄ podľa časti ZA.3 STN EN 998-2,

▪ označenie

2/ U mált určených na vonkajšie, vnútorné omietky (s obsahom organických spojív ≤ 1%)

ES - vyhlásenie zhody s deklarovaním hodnôt vlastností podľa tab. ZA.1 STN EN 998-1,

▪ informácie k označeniu CЄ podľa časti ZA.3 STN EN 998-1,

▪ označenie CЄ

3/ U mált určených na vonkajšie, vnútorné omietky (s obsahom organických spojív > 1 %)

(omietkové disperzné malty na báze akrylátových, silikátových a silikónových spojív)

SK- vyhlásenie zhody (s deklarovaním hodnôt vlastností), vydané na základe TO

Vlastnosti disperzných mált overovaných technickým osvedčovaním, ktoré výrobca

aj s ich hodnotami deklaruje v SK - vyhlásení zhody.

1 - prídržnosť k podkladu                                5 - oderuvzdornosť

2 - vodotesnosť                                              6 - mrazuvzdornosť

3 - odolnosť voči náhlym teplotným zmenám    7 - reakcia na oheň

4 - difúzia vodných pár    

▪ označenie CSK

▪ KBU - karta bezpečnostných údajov

Poznámka : Kontrolu označenia CЄ, CSK inšpektori vykonali v súlade s ustanovením § 31b

zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Subjektami kontroly boli výrobcovia, distribútori a predajcovia murovacich a omietkových mált, ktoré boli v ponuke na vnútornom trhu SR.

 

V ý s l e d k y   k o n t r o l y

    

Inšpektoráty SOI v rámci svojej regionálnej pôsobnosti vykonali za sledované obdobie celkovo 144 kontrol, v rámci ktorých preverili 9 výrobcov a 135 distribútorov a predajcov.

Celkovo skontrolovali 191 druhov (typov) murovacich a omietkových mált.

Výsledky kontroly sú spracované v nasledujúcej tabuľke.Z i s t e n é   n e d o s t a t k y


 
Zákaz predaja výrobkov s nedostatkami

 Nepredložené   vyhlásenie zhody

 
Označenie výrobku podľa hEN chýba/ v cudzom jazyku  Predaj po dni najneskoršej spotreby 
Návod k použitiu chýba/v cudzom jazyku

 PJ/PD  Hodnota /Є/  PJ/PD  Hodnota /Є/  PJ/PD  Hodnota /Є/  PJ/PD  Hodnota /Є/ PJ/PD Spolu

Hodnota

Spolu /Є/

 2/5  /  2/8  /  14/43  /  1/2   19/58

   1 708
 /  2 961
   23 907
   80
28 657

Poznámka:

PJ - prevádzkové jednotky,

PD - počet druhov (mált)

Ako z tabuľky vyplýva, zákaz dodávky a predaja do doby odstránenia nedostatkov uložili inšpektori v 19 kontrolovaných PJ na 58 druhov omietkových mált v hodnote 28 657 € (863 321 Sk). Najväčší podiel na nedostatkoch predstavoval predaj mált po dni spotreby a označovanie v zmysle hEN.

    Kontrolované osoby riešili zistené nedostatky prednostne prijatím vlastných dobrovoľných opatrení - pozastavením predaja do doby odstránenia nedostatkov a to v 44 kontrolovaných prevádzkových jednotkách (ďalej len PJ) celkovo na 139 druhov (typov) mált v hodnote 90 134 € (2 715 377 Sk).

Na 61 druhov mált v 17 PJ kontrolované osoby nepredložili relevantné vyhlásenie zhody (úplné, v slovenskom jazyku, vydané vo vzťahu k určenej technickej špecifikácií - hEN, TO, s miestom výroby súhlasným ako na obale), v rámci čoho prijali vlastné dobrovoľné opatrenia k pozastaveniu predaja mált v hodnote 39 364 € (1 185 880 Sk) do doby odstránenia konkrétneho nedostatku u výrobcu.

V súvislosti s chýbajúcim označením výrobkov údajmi podľa ZA.3 hEN, príp. s uvedením údajov v inom ako slovenskom jazyku prijali kontrolované subjekty v 20 PJ vlastné dobrovoľné opatrenia na pozastavenie predaja do vykonania nápravy na 69 druhov mált v hodnote 42 171 € (1 270 444 Sk).

Prijatie vlastných dobrovoľným opatrení sa vzťahovalo aj na chýbajúce označenie CSK u disperzných akrylátových, silikátových a silikónových omietok vyžadujúcich technické osvedčovanie.

Za zmienku stojí fakt, že v súvislosti s disperznými akrylátovými a silikátovými omietkami inšpektori zistili v 3 PJ 5 druhov omietok s neoprávneným označením namiesto CSK, súčasne CЄ aj CSK a prekvapujúco aj s označením C0498.

Na všetky prípady neoprávneného značenia výrobkov s celkovou hodnotou 6 538 € boli prijaté dobrovoľné opatrenia k pozastaveniu predaja do doby odstránenia nedostatkov.

Všetky nedostatky, ktoré inšpektori zistili pri kontrole u predajcov boli došetrované až k hlavným zodpovedným t. z. u distribútorov a výrobcov.

Za nedostatky zistené v 14 prípadoch bude voči dotknutým podnikateľským subjektom z dôvodu porušenia zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov začaté správne konanie o uložení pokuty.

    Predloženie kariet bezpečnostných údajov (KBÚ) inšpektori vyžadovali hlavne u omietkových disperzných akrylátových, silikátových a silikónových mált, ktoré obsahujú látky vyvolávajúce podráždenie pokožky, očí, alebo dýchacích ciest.

V čase vykonávanej kontroly predajcovia nepredložili KBÚ celkovo na 65 druhov mált, čo poukázalo na nedôslednosť výrobcov, ale aj distribútorov pri poskytovaní dôležitých informácií pre bezpečnú manipuláciu a prácu s výrobkom.

V rámci posudzovania predložených KBÚ vyplynulo, že ich najčastejšími nedostatkami po obsahovej stránke boli :

- chýbajúci dátum vydania KBÚ,

- chýbajúce údaje k identifikácií subjektu a nesúlad s údajmi uvedenými na obale a vo vyhlásení

zhody,

- údaje v inom ako slovenskom jazyku

Posúdenie správnosti identifikácie rizika výrobcom vykonali inšpektori SOI, špecialisti na chemické látky.

Vo väčšine prípadov konštatovali, že výrobcovia murovacich i omietkových mált klasifikovali riziko v zmysle § 3 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach v znení neskorších predpisov s ohľadom na koncentráciu nebezpečných látok v maltách úrovňou nebezpečnosti - dráždivý. Toto riziko bolo vyznačené aj na obale výrobkov.

Z á v e r

Výsledky kontroly poukázali na nedostatočné právno-technické vedomie výrobcov v otázkach znalostí požiadaviek potrebných pri uvádzaní priemyselne vyrábaných murovacich a omietkových mált na trh.

Týkalo sa to hlavne omietkových mált s vyšším obsahom organických spojív ako 1 %, na ktoré sa nevzťahuje preukazovanie zhody podľa STN EN 998-1, ale preukazovanie zhody technickým osvedčovaním. Práve z tohto dôvodu bol často porušovaný zákon o stavebných výrobkoch, keďže výrobcovia túto požiadavku neplnili a neoprávnene vydávali ES – vyhlásenia zhody vrátane označenia výrobkov označením CЄ.

Je potešiteľné, že kontrolované subjekty sa zaviazali prednostne odstrániť zistené nedostatky dobrovoľne, čoho dôkazom bolo pozastavenie predaja trojnásobne vyššieho počtu druhov mált ako bol počet druhov s uložením zákazu dodávky a predaja.

Prekvapujúcim bolo zistenie, že najpočetnejším nedostatkom bol predaj výrobkov po dni najneskoršej spotreby a to zrejme v dôsledku zníženia dopytu zo strany spotrebiteľov.